Od października 2020 roku ma obowiązywać nowy JPK. W zmienionej deklaracji trzeba będzie podać więcej informacji w porównaniu z obecnie obowiązującą. Na jednym formularzu nowego JPK znajdą się dane z JPK_VAT oraz z deklaracji VAT-7/7K. Nowością będzie obowiązek umieszczania w JPK kodów towarowych, za pomocą których skarbówka będzie mogła łatwo zweryfikować nabywane towary, np.: czy zostały zawarte w katalogu towarów wrażliwych z załącznika nr 15 ustawy o VAT. kody towarow JPK

Kody towarowe w JPK

W aktualnie obowiązującej strukturze JPK_VAT (wersja 3) brak jest kodów sprzedawanych towarów lub usług, które powinny być w niej wyszczególnione. W chwili obecnej urzędy skarbowe korzystają z danych PKD podatników wykazanych w ewidencji CEIDG-1 lub KRS i w ten sposób sprawdzają profil działalności przedsiębiorcy. Ustalają czy czasami towary lub usługi nie należą do tych wrażliwych.

W uzasadnieniu projektu do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług znalazł się zapis:

w rozporządzeniu przewidziano pewne nowe pola, względem obecnie obowiązującej informacji z prowadzonej ewidencji (JPK_VAT). Te nowe pola mają na celu poprawę precyzji analiz dokonywanych z wykorzystaniem plików JPK_VAT, co umożliwi zwiększenie efektywności działania organów KAS.


Kody towarów w JPK 7VM i JPK 7VK

Nowy JPK_VAT ma zastąpić deklarację VAT oraz plik JPK_VAT. Od 1 października 2020 r. podatnik będzie miał obowiązek wysyłania do urzędu skarbowego tylko jednego dokumentu zamiast dwóch. Ma to znacznie ułatwić rozliczenia z urzędem. Nowy plik będzie bardziej rozbudowany i będzie wymagał podania bardziej szczegółowych danych. 
Obowiązek umieszczania kodów będzie dotyczył jedynie sprzedawców. 

Każdy kod towarowy w JPK odpowiada za konkretny rodzaj transakcji i jest prezentowany za pomocą odpowiedniego symbolu GTU_01 – GTU_13. Znaczenie poszczególnych kodów poniżej:


NAZWA POLA OPIS POLA
GTU_01 Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU_02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, m.in. benzyny silnikowe, lotnicze, gaz płynny, oleje napędowe, opałowe
GTU_03 Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
GTU_04 Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU_05 Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_06 Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.
GTU_08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.
GTU_10 Dostawa budynków, budowli i gruntów.
GTU_11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
GTU_12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
GTU_13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.


Zobacz: Jak oznaczyć produkty kodami GTU w programie Faktura XL


Aby zakwalifikować fakturę sprzedaży do danego kodu należy zaznaczyć „1” w strukturze właściwego pola używając odpowiedniego symbolu od GTU_01 do GTU_13. Jeżeli dana faktura nie będzie kwalifikowała się do żadnego symbolu GTU to wtedy należy pod każdym z symboli wskazać puste pole. 
Dana grupa musi być przypisana do każdej faktury osobno. Jeżeli na fakturze wystąpi kilka grup towarów i usług to wtedy należy zaznaczyć wszystkie grupy znajdujące się na fakturze.

PRZYKŁAD 1
Podatnik sprzedał towary z grupy 01, 02 i 05. Na nowym pliku JPK przy danej fakturze będzie musiał zaznaczyć „1” w strukturze odpowiedniego pola GTU_01, GTU_02 i GTU_05. 

Obowiązek umieszczania kodów towarowych w JPK dotyczy jedynie faktur kosztowych. Na fakturze zakupowej obowiązkiem będzie oznaczanie procedur danej transakcji według kodów:
  • MK – faktury z adnotacją „metoda kasowa”
  • VAT_RRfaktury VAT RR, o których mówi art. 116 ustawy
  • WEWdokument wewnętrzny
  • MPP – faktura objęta mechanizmem podzielonej płatności
  • IMP – dotyczy podatku naliczonego z tytułu importu towarów, również importu towarów rozliczanych zgodnie z art. 33a ustawy.

Kiedy nie oznacza się kodów towarowych w JPK?

W niektórych przypadkach w JPK nie oznacza się kodów towarowych. Ma to miejsce w sytuacji kiedy wystąpi sprzedaż:
  • ewidencjonowana na kasie rejestrującej
  • nieudokumentowana fakturą (np.: sprzedaż bezrachunkowa)
  • nieobjęta obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej
  • transakcji zakupu, które skutkują pojawieniem się VAT należnego, jak: WNT, czy import usług.

Błędne kody w JPK

Jeżeli podatnik w nowym JPK pomyli się to może ponieść karę, również jeżeli błędy będą dotyczyły nieprawidłowego przyporządkowania kodów towarów i usług. Kara za błędy ma wynieść 500 zł. Przedsiębiorca będzie mógł jej uniknąć pod warunkiem, że złoży stosowne wyjaśnienia lub dokona korekty pliku JPK w terminie 14 dni od wykrycia błędu zarówno przez urząd jak i siebie samego. Kary będą stosowane jedynie w przypadku najbardziej poważnych błędów, które mogłyby znacznie utrudnić urzędnikom analizę danych. Tak więc w przypadku popełnienia małego błędu podatnik nie musi obawiać się, że zostanie na niego nałożona sankcja. Podatnicy umieszczając kody towarowe w JPK będą musieli bardzo uważać, aby nie pomylić się w oznaczeniu. Niektóre kody zawierają szeroki zakres rodzajów towarów. W związku z tym często może dojść do sytuacji kiedy do jednej faktury sprzedaży widocznej w JPK będzie można przypisać wiele kodów towarów, jak np.: przy sprzedaży komputerów, gdzie występują przynajmniej dwa kody: 06 – urządzenia elektroniczne oraz MPP – mechanizm podzielonej płatności. Z kolei do innych nie będzie można przyporządkować żadnego kodu, tak jak np.; w przypadku niektórych produktów spożywczych (mleko, chleb). 

PRZYKŁAD 2
Podatnik dokonuje miesięcznych rozliczeń. W nowym JPK_V7M wykazał fakturę sprzedaży w kodzie GTU_01 sprzedając wyroby tytoniowe, które powinien wykazać w kodzie GTU_04. Urząd skarbowy zadzwonił do podatnika i poinformował go o błędzie w przyporządkowaniu kodu. Podatnik ma 14 dni na dokonanie korekty w JPK_V7M. Tylko wtedy będzie mógł uniknąć kary w wysokości 500 zł.

Podsumowanie

Rozbudowane kody towarów w JPK znacznie ułatwią pracę urzędnikom ze skarbówki. Natomiast podatnik będzie musiał podać więcej danych, a chcąc uniknąć pomyłki i poniesienia kary będzie musiał zainwestować w program umożliwiający nadawanie kodów i innych oznaczeń automatem, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Przykładem takiego programu do faktur, w którym można wygenerować nowy JPK_V7M i JPK_V7K jest Faktura XL, gdzie już od dłuższego czasu można oznaczać kodami GTU produkty w bazie.

Zapraszamy wszystkie firmy do współpracy, oferujemy najtańszy na rynku program do fakturowania z funkcjami księgowymi!

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-24
Data publikacji: 2020-05-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU