W związku z ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie do Polski przyjechała i nadal przyjeżdża duża grupa uchodźców, dlatego polski rząd wprowadza nowe przepisy dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców oraz inne zmiany związane z ich pobytem w Polsce. Od teraz zatrudnianie uchodźców ukraińskich ma być uproszczone do minimum. Poniżej najważniejsze informacje. zatrudnianie uchodzcow z ukrainy

Zatrudnianie uchodźców z Ukrainy zgodnie z nowymi przepisami

Projekt ustawy o pomocy osobom z Ukrainy został przygotowany 2 marca 2022 roku. Zawiera między innymi zasady legalizacji pobytu ukraińskich uchodźców, którzy znaleźli się na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi jakie prowadzone są na terytorium Ukrainy. Ukraińcy legalnie przebywający w Polsce mogą zostać zatrudnieni, jeżeli pracodawca w ciągu 7 dni od dnia podjęcia pracy przez taką osobę, powiadomi o tym fakcie powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy.
Powiadomienie o powierzeniu pracy osobie z Ukrainy należy wysłać za pomocą portalu praca.gov.pl.

Wysyłany dokument musi zawierać: 
 • informacje o podmiocie zatrudniającym obywatela Ukrainy 
  • nazwa lub imię (imiona) oraz nazwisko
  • adres siedziby firmy lub miejsce zamieszkania
  • numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (służbowy)
  • numer identyfikacyjny (NIP i REGON) – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, numer PESEL w przypadku osoby fizycznej
  • numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia w przypadku podmiotu, który powierza zatrudnienie obywatelowi Ukrainy (podmiot prowadzący agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej)
  • symbol PKD i opis działalności gospodarczej związanej z pracą osób z Ukrainy
 • dane osobowe obywatela Ukrainy:
  • imię (imiona) i nazwisko
  • data urodzenia
  • płeć
  • obywatelstwo (rodzaj oraz numer i seria dokumentu podróży lub innego dokumentu, na podstawie którego można stwierdzić tożsamość oraz państwo wydania dokumentu)
 • rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, a obywatelem Ukrainy.
W przypadku kiedy uchodźca nie zostanie nigdzie zatrudniony będzie mógł zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. 

Inne projektowane regulacje prawne 

Projekt ustawy zawiera także inne formy pomocy:
 • pomoc udzielana przez wojewodów dla obywateli Ukrainy
 • szczególne zasady przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy, a także wydanie im dokumentów nadającym uprawnienia do wjazdu i pobytu na terytorium RP (wydanych przez polskie urzędy)
 • szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci oraz uczniów będących obywatelami ukraińskimi, także wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań w zakresie oświaty
 • szczególne zasady organizacji i funkcjonowania uczelni dotyczące zapewnienia miejsc na studiach dla obywateli Ukrainy
 • niektóre uprawnienia przewidziane dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski w sposób legalny i uznawany
 • utworzenie nowej rezerwy celowej na sfinansowanie wydatków w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
Osoby, które przekroczyły lub przekroczą granicę polsko-ukraińską począwszy od 24 lutego 2022 roku będą mogły pozostać legalnie w Polsce przez okres 18 miesięcy.


Data publikacji: 2022-03-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU