Żadna działalność gospodarcza nie funkcjonuje bez popełnianych błędów, zdarzają się one przede wszystkim przy wystawianiu lub otrzymywaniu faktur. Pomyłki o których mowa mogą dotyczyć wszelkiego rodzaju informacji, czy to danych nabywcy, jak również stawce podatku VAT, ilości, a nawet cenie. Celem poniższego artykułu jest przedstawienie sytuacji, gdy wspomniana już faktura zawiera błędy, bądź została zgubiona, albo nawet zniszczona.

Błąd na fakturze

Błędy, które zostaną zauważone na fakturze VAT mogą zostać poprawione przez przedsiębiorcę, który dokument wystawił, jak również przez osobę, która fakturę otrzymała. Jednakże, czynnikiem od którego uzależnione jest kto poprawi dany błąd jest rodzaj danej pomyłki, w związku z czym wyróżniamy kilka dokumentów:
- nota korygująca – za której wystawienie odpowiada nabywca,
- faktura korygująca – jest wystawiana przez sprzedawcę.

W pierwszej kolejności skupimy się na nocie korygującej. Jak już wcześniej wspomniano, za jej wystawienie odpowiada nabywca dóbr, bądź też usług, a może to nastąpić w przypadku, gdy otrzymana przez niego faktura VAT, bądź faktura korygująca zawiera błędy.

Błędy, które może sprostować nabywca to:
- pomyłka w imieniu, nazwisku, albo nazwie/skróconej nazwie nabywcy,
- pomyłka w adresach,
- pomyłka w numerze identyfikacji podatkowej nabywcy,
- pomyłka w nazwie bądź rodzaju towaru lub usługi, których dana faktura dotyczy,
Nie istnieje jednak możliwość, aby poprawić cały podmiot gospodarczy.

Co powinno znaleźć się na nocie korygującej?
- numer kolejny i datę wystawienia noty,
- imiona i nazwiska lub nazwy/skrócone nazwy podmiotu wystawiającego notę, a także wystawcy faktury/faktury korygującej wraz z ich adresami i numery identyfikacji podatkowej,
- dane, które widnieją w fakturze, a które stanowią podstawę wystawienia noty korygującej,
- oznaczenie informacji, które ulegają korekcie, a także zaznaczenie treści zgodnej z prawdą.

Należy mieć na uwadze, iż błędy określane mianem mniejszej wagi nie wpływają na rozliczenie przez przedsiębiorców podatku naliczonego. Posługując się interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, wydanej dnia 18.08.2012 roku, dowiadujemy się, że poprawnie wystawiona bądź otrzymana faktura VAT daje możliwość ustalenia, czy faktury te mogą służyć potwierdzeniu transakcji handlowych, które naprawdę miały miejsce. Zgodnie z wydanym rozporządzeniem, faktury w których stwierdzono błędy mniejszej wagi nie stanowią odpowiednich podstaw do kwestionowania faktury VAT, gdyż pomyłki, które zaszły nie są szczególnie istotne. Mała wadliwość faktury sprawia, iż nie jest ona zgodna z wymogami, o których mowa w przepisach, ale nie mają one dużego wpływu na przedmiot, a także podstawę opodatkowania.

Kiedy można wystawić fakturę korygującą?
- gdy po wystawieniu faktury podjęto decyzję o przydzieleniu rabatów, albo zwiększono cenę,
- w sytuacji zauważenia błędu w cenie, stawce lub kwocie podatku,
- w sytuacji zwrotu przez odbiorcę całości lub części towaru,
- pomyłkowe wskazanie nabywcy.

Niezbędne elementy faktury korygującej:
- słowo KOREKTA, bądź słowa FAKTURA KORYGUJĄCA,
- numer kolejny wraz z datą wystawienia faktury,
- imiona i nazwiska lub nazwy/skrócone nazwy sprzedawcy i nabywcy, ich adresy oraz numer NIP,
- szczegóły dotyczące sprzedaży, a więc dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży wraz datą wystawienia oraz numer kolejny faktury nazwanej "FAKTURA VAT",
- nazwę, bądź rodzaj towaru/usługi, które obejmuje zmiana ceny,
- kwotę podwyższenia/ zmniejszenia wartości ceny bez podatku,
- kwotę podwyższenia/ zmniejszenia podatku należnego.

Warto pamiętać, że faktura korygująca, której podstawą jest zmniejszenie musi być wystawiona w dwóch egzemplarzach, a kopia musi zawierać podpis kontrahenta. Bez podpisanego dokumentu wystawca faktury korygującej nie ma prawa zmniejszyć kwoty podatku należnego.

Kiedy wystawić duplikat faktury?
Jeśli faktura kosztowa zostanie zniszczona, albo zaginie, istnieje możliwość jej odzyskania w postaci duplikatu od kontrahenta, przez którego została ona wystawiona. Przedsiębiorcy, którzy używają do rozliczania Księgę Przychodów i Rozchodów, traktują duplikat faktury tak samo jak oryginał. Podstawę do ewidencji faktury stanowią opis, albo specyfikacja. Wartość, która wyszczególniona jest na duplikacie powinna znaleźć się w KPiR w dniu dostarczenia jej do przedsiębiorstwa. Z kolei dokumenty, które dotyczą pozostałych wydatków, które nie zostały dotychczas zaksięgowane muszą zaczekać na otrzymanie duplikatu i należy je ująć w miesiącu, w którym jest on dostarczony.


Data publikacji: 2018-06-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU