Czynni podatnicy VAT, którzy są zarejestrowani mogą pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Pomniejszenie podatku zmniejsza należność, którą należy zapłacić do urzędu skarbowego. Termin w jakim podatek VAT od towarów i usług ma zostać odliczony jest kwestią skomplikowaną dla wielu przedsiębiorców, gdyż jest ogromna liczba przepisów dotycząca tego zagadnienia przytłacza. Warto zapoznać się z artykułem, aby dowiedzieć się jak odliczany jest podatek VAT w kontekście przeróżnych typów faktur, a nawet ich duplikatów, będzie również mowa o fakturach dotyczących importu usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). Znajdzie się również informacja co do terminu w jakim musi nastąpić odliczenie podatku VAT.

Termin w jakim może nastąpić odliczenie podatku VAT

Po pierwsze, należy wiedzieć, że czynny podatnik VAT może pomniejszyć koszty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji, kiedy poniesione wydatki mają ścisły związek z wykonanymi przez tego przedsiębiorcę działaniami, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Czynny podatnik VAT musi posiadać także potwierdzenie zakupu, na podstawie którego zostaje on upoważniony do pomniejszenia o VAT, który służy udokumentowaniu zakupu towarów bądź usług.

Posiłkując się art. 86 ust. 10 ustawy o VAT należy koniecznie zwrócić uwagę na termin dotyczący odliczenia podatku VAT. Przedsiębiorca posiada prawo do pomniejszenia VAT w deklaracji wygenerowanej za okres, kiedy dane towary bądź usługi zostały przez podatnika nabyte, a co za tym idzie, powstał obowiązek podatkowy (dotyczący obu stron biorących udział w transakcji).

Czytaj też: Metody obliczania podatku VAT na fakturach

Warunki, które zostały do tej pory przedstawione to jeszcze nie wszystkie przesłanki pozwalające na odliczenie VAT. Biorąc pod uwagę art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT, dowiadujemy się, że pomniejszenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego rozpoczyna się nie wcześniej niż w rozliczeniu dotyczącym konkretnego okresu, jakim jest dostarczenie faktury przez usługodawcę.

Z kolei Ci przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, ale nie dokonali pomniejszenia podatku VAT za okres ściśle związany z momentem powstania obowiązku podatkowego odnoszącego się do konkretnej transakcji, mogą wykonać owo rozliczenie w ciągu jednego z dwóch następujących po sobie okresów rozliczeniowych.
Chodzi o to, że podatnik, który dokonuje rozliczenia z tytułu podatku VAT w każdym miesiącu ma prawo na wykonania tego pomniejszenia przez dwa kolejne miesiące. Natomiast ten przedsiębiorca, który wybrał rozliczanie kwartalne, ma przyznane dwa kwartały. Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą jednak wybrać kwartalne rozliczanie, wśród przedsiębiorców, którzy nie mogą wybrać tej formy rozliczania mamy chociażby nowych podatników VAT (przez określenie nowych rozumiemy tych, którzy nie przekroczyli 12 miesięcy od momentu rejestracji do VAT-u).

Na podstawie wyżej przedstawionych przepisów oraz warunków, widoczny jest fakt, że podatnik może odliczyć podatek VAT dopiero w sytuacji, kiedy ma miejsce obowiązek podatkowy, ale w tym samym czasie może to nastąpić tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy faktura została wystawiona i dostarczona. To warunki, które muszą zostać spełnione, dodatkowo, muszą one zostać spełnione w tym samym momencie.

Odliczenia VAT w przypadku otrzymania spóźnionej faktury VAT?

Posłużmy się sytuacją, kiedy przedsiębiorca wybrał miesięczny sposób rozliczania się, dokonuje zakupu towarów w miesiącu maju, a faktura zostaje mu dostarczona we wrześniu. Odnosząc się do przepisów, bez faktury nie może on obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani w maju, ani też w dwóch kolejnych miesiącach, mimo iż powstał obowiązek podatkowy. W tej sytuacji, podatek VAT może zostać odliczony w oparciu o datę z którą faktura została doręczona, to jest wrzesień, albo w dwóch następujących po nim miesiącach rozliczeniowych. Omówiony przykład został przedstawiony w indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 września 2013 roku (IPPP3/443-538/13-2/LK).

Dwa następujące po sobie okresy rozliczeniowe, które stanowią dla podatnika czas do pomniejszenia podatku VAT, mają miejsce od rozpoczęcia okresu rozliczeniowego występującego po miesiącu bądź kwartale w którym powstał obowiązek podatkowy, albo dostarczona została faktura vat (chodzi o późniejsze zdarzenie).

Jak postąpić w sytuacji, kiedy faktura została zgubiona, a następnie odnaleziona, ale już po przekroczeniu terminu, w którym możliwe jest pomniejszenie podatku VAT?

Odpowiedz jest tylko jedna – aby pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego należy wykonać korektę deklaracji VAT. Chodzi o wygenerowanie, a następnie dostarczenie korekty do deklaracji za okres, kiedy miało miejsce prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego, owa korekta nie może przekroczyć 5 lat, lata te zostają liczone od początku roku, kiedy wystąpiło prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego (w oparciu o art. 86 ust. 12 ustawy o VAT).

Należy zwrócić uwagę na fakt, że jeśli przedsiębiorca jest w zanadrzu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, która zostaje przeniesiona na następne okresy rozliczeniowe, korekta danej deklaracji VAT za konkretny miesiąc bądź kwartał, nakłada konieczność sporządzenia korekty dla każdej występującej po niej deklaracji VAT. Jeśli przedsiębiorca ma do czynienia z tą sytuacją warto się zastanowić czy owa kwota podatku VAT, która zostanie odliczona z konkretnej faktury jest tak naprawdę warta całego zachodu związanego z wypełnianiem oraz dostarczaniem korekt do deklaracji.

Wśród faktur korygujących mamy do czynienia z dwoma przypadkami, wśród których wyróżniamy fakturę korygującą na minus oraz fakturę korygującą na plus.
Termin w którym ma miejsce odliczenie podatku od faktury korygującej na minus, której specyfiką jest pomniejszenie podstawy opodatkowania, odpowiada za pomniejszenie kwoty podatku naliczonego w trakcie rozliczania za czas, kiedy owa faktura była doręczona (na podstawie art. 86 ust. 19a ustawy o VAT).
Z kolei termin w którym ma miejsce odliczenie podatku od faktury korygującej na plus, której specyfiką jest powiększenie podstawy opodatkowania, może mieć miejsce z datą w której owa faktura korygująca została doręczona, albo też w dwóch następnych okresach rozliczeniowych.

Jak postępować w sytuacji otrzymania duplikatu faktury?

Termin związany z odliczeniem podatku VAT, który wynika z otrzymanego duplikatu faktury ma ścisły związek z tym, czy faktura pierwotna została we wcześniejszym terminie dostarczona do podatnika, a dopiero później się zawieruszyła, albo została zniszczona, czy też podatnik nie otrzymał pierwotnej faktury wcale.

W sytuacji kiedy przedsiębiorca po otrzymaniu pierwotnej faktury rozliczył podatek VAT, a dopiero później otrzymał duplikat nie ma potrzeby niczego zmieniać, gdyż duplikat służy tylko potwierdzeniu, że przedsiębiorcy przysługuje prawo do pomniejszenia podatku, a data wystawienia duplikatu nie jest kwestią priorytetową.
Z kolei w sytuacji, kiedy przedsiębiorca otrzymał oryginalną fakturę, ale na skutek nieszczęśliwych skutków została zniszczona, albo zapodziała się jeszcze zanim została ona ujęta w rejestrze zakupów firmy, podatnik może odliczyć VAT w tej samej dacie w której pierwotna faktura została doręczona, albo rozliczenie może nastąpić w trakcie dwóch następnych okresach rozliczeniowych. W tej sytuacji, niezbędne jest wysłanie prośby do kontrahenta o wystawienie duplikatu. Jeśli taki duplikat znajdzie się w przedsiębiorstwie przekraczając wspomniany termin, należy odliczyć podatek naliczony tylko i wyłącznie dzięki korekcie deklaracji VAT.

Przeczytaj również: Jak prowadzić ewidencję VAT?

Ogólnie rzecz biorąc data z jaką duplikat został wystawiony jest istotna w sytuacji kiedy oryginalna faktura nie przekroczyła progu przedsiębiorstwa, które zakupiło towary, albo usługi. W tej sytuacji duplikat traktowany jest tak samo jak oryginalna faktura, czyli istnieje możliwość do pomniejszania VAT w rozliczeniu za okres, kiedy został doręczony duplikat faktury, albo też rozliczenie to może nastąpić w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Warto wiedzieć, że w sytuacji kiedy oryginalna faktura nie znalazła się w posiadaniu przedsiębiorcy musi on udowodnić, że sytuacja ta miała miejsce. Wynika z tego, że w przypadku, gdy podatnik może udowodnić, iż owa faktura nie dotarła, warto wygenerować korektę do deklaracji VAT, aby pomniejszyć podatek, aby dodatkowo w sytuacji jakiejkolwiek kontroli z urzędów państwowych, nie borykać się ze zbędnym tłumaczeniem.

Ocliczenie VAT a import usług i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Podatnik może pomniejszyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, kiedy obowiązek podatkowy rozpoczął się. Istnieje jednak warunek do tej zasady, który mówi, iż należy zamieścić kwotę podatku należnego pozyskanego z transakcji w deklaracji podatkowej, gdzie należy rozliczyć ten podatek, nie przekraczając terminu 3 miesięcy liczonego od zakończenia miesiąca, kiedy obowiązek podatkowy rozpoczął się (art. 86 ust. 102 pkt 3).

Przedsiębiorca, który nie dotrzyma terminu 3 miesięcy, może pomniejszyć podatek VAT dopiero w momencie generowania deklaracji za okres rozliczeniowy, który nie obejmuje terminu dostarczenia deklaracji podatkowej, nie można jednak zapomnieć o wykonaniu korekty do właściwej deklaracji, która zawiera informację o VAT należnym.

Metoda rozliczenia importu usług i faktur WNT od faktur korygujących jest ściśle związana z przyczynami wystawienia korekty.


Data publikacji: 2018-11-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU