W Polsce najszybciej rozwijającą się branżą są usługi informatyczne. Informatycy z Polski są jednymi z bardziej cenionych w Europie. Za swoją pracę otrzymują godziwe wynagrodzenie. Podmioty zajmujące się usługami programowania w większości jako formę opodatkowania wybierają ryczałt. zmiana stawki ryczałtu dla programistow 2022

Kto może wybrać ryczałt jako formę opodatkowania? 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą wybrać:
 • osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa w spadku prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, również prowadzące działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych
 • spółki jawne osób fizycznych. 
Kolejnym warunkiem, który pozwala opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności jest osiągnięcie przez podatnika wymaganych przychodów w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, które wynoszą: 
 • z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro
 • z działalności prowadzonej wyłącznie w formie spółki gdzie suma przychodów wspólników spółki nie przekracza kwoty 2 000 000 euro
Dodatkowo możliwość opodatkowania przychodów ryczałtem ewidencjonowanym zależy też od tego, czy nie występują negatywne przesłanki określone w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

Kto nie może wybrać opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku osób fizycznych)

Z opodatkowania w formie ryczałtu nie skorzystają podatnicy: 
 • opłacający podatek w formie karty podatkowej
 • korzystający z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie odrębnych przepisów
 • osiągający w całości lub w części przychody z poniższych tytułów:
  • prowadzenia aptek
  • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych
  • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych
  • działalności w zakresie wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
 • podjęli działalność w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
  • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem
  • w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego bądź każdego z małżonków 
  • samodzielnie przez jednego małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka
  w przypadku kiedy małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzonej działalności podatek dochodowy na zasadach ogólnych. 

Programiści – ryczałt w 2021 roku

W 2021 roku wysokość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych osiąganych przez osoby fizyczne wynosiła:
 • 15% przychodów pochodzących ze świadczenia usług związanych:
  • z nadawaniem programów ogólnodostępnych oraz abonamentowych (PKWiU dział 60)
  • z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0)
  • związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1)
  • objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2)
  • związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02) w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0)
  • związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1)
 • 8,5% przychodów pochodzących z działalności usługowej łącznie z przychodami z działalności gastronomicznej w zakresie dotyczącym sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% z zastrzeżeniem pkt. 1 - 4 oraz 6 – 8. 

Programiści – ryczałt od 2022 roku

W 2022 roku stawka ryczałtu dla przychodów uzyskiwanych przez programistów została obniżona z 15% do wysokości 12%. Będą mogli go wybrać programiści piszący programy komputerowe oraz inne aplikacje, a także przedsiębiorcy świadczący usługi związane z wydawaniem pakietów do gier komputerowych. z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie online, pakietów oprogramowania systemowego, pakietów oprogramowania użytkowego, oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu z wyłączeniem pobierania online.

Ryczałt, czy podatek liniowy, co będzie bardziej korzystne dla programisty? 

Podatnik, który w 2022 roku wybierze ryczałt jako formę opodatkowania będzie płacił składkę zdrowotną od uzyskanego przychodu. W tym zakresie dostępne są trzy progi, od których będzie ona zależała:
 • I próg – do 60 000 zł
 • II próg – od 60 000 zł do 300 000 zł
 • III próg – powyżej 300 000 zł. 
Przy obliczaniu pod uwagę brana jest też wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Przy założeniu, że przychód miesięczny przedsiębiorcy będzie przez cały rok wynosił 18 000 zł (II próg), a szacunkowe przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniesie 5 900 zł, to w takiej sytuacji wysokość składki zdrowotnej to ok. 531 zł. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia przeważnie ogłaszana jest pod koniec stycznia danego roku, dlatego dopiero po jego poznaniu będzie można wyliczyć dokładną wysokość składki. 

Przy podatku liniowym składka zdrowotna liczona jest od dochodu i wynosi 4,9%. Jej wysokość w danym miesiącu liczy się na podstawie dochodu przedsiębiorcy z miesiąca poprzedniego. Przy założeniu, że dochód przedsiębiorcy wynosi 15 000 zł/miesiąc (przychód 18 000 zł pomniejszony o koszty w wysokości 3 000 zł), to wysokość składki zdrowotnej wyniesie 735 zł. 

W 2022 roku, składki zdrowotnej nie można już odliczyć od podatku, co znacznie powiększy obciążenia podatnika. W 2022 roku przedsiębiorca opodatkowany zarówno na podstawie ryczałtu jak i podatku liniowego nie może zmniejszyć podatku o część opłaconej składki zdrowotnej. 

Zgodnie z powyższym widać, że dla programisty bardziej korzystną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.


Data publikacji: 2022-01-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU