Od 1 stycznia 2022 roku w życie wchodzi tzw. Polski Ład. Polaków czeka wiele zmian. Jedna z nich dotyczy składki zdrowotnej. skladki zdrowotne zus 2022 zmiany

Składka zdrowotna – obecnie

Do tej pory składka zdrowotna rozliczana była w okresach miesięcznych, a jej wysokość była ustalana w oparciu o wartość przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z IV kwartału roku poprzedniego. Składka płacona była w tej samej wysokości przez cały rok.

Składka zdrowotna od 2022 roku

Od 2022 roku wysokość składki zdrowotnej będzie zmienna w zależności od formy opodatkowania i wysokości wynagrodzenia. Nie będzie też możliwości odliczenia jej od podatku. Zmieni się również sposób określania podstawy jej wymiaru. 

Składka zdrowotna – zasady ustalania podstawy wymiaru od 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku, przedsiębiorcy opodatkowani wg zasad ogólnych, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym będą musieli obliczyć roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej, która będzie uzależniona od dochodu podatnika z końca roku składkowego.

W sytuacji, kiedy miesięczny dochód będzie podlegał korekcie, a na koncie przedsiębiorcy będzie nadpłata lub niedopłata, to w takiej sytuacji podatnik będzie mógł skorzystać z rocznej podstawy wymiaru składki celem określenia rzeczywistej wartości składki zdrowotnej. 

Od rocznej podstawy składki zdrowotnej będzie mógł odjąć kwoty opłaconych w danym roku składek ubezpieczeniowych (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), pod warunkiem, że nie zaliczył ich wcześniej do kosztów uzyskania przychodu. 

Wysokość składki zdrowotnej przy ryczałcie w Polskim Ładzie 

Przychody roczne:
 • do 60 000 zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia – 305,56 zł miesięcznie
 • do 300 000 zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia – 509,27 zł miesięcznie
 • powyżej 300 000 zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia – 916,68 zł miesięcznie.
Rok składkowy na podstawie, którego będzie można obliczyć wymiar składki zdrowotnej będzie trwał od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego. 

Wysokość składki zdrowotnej dla osób rozliczających się podatkiem liniowym – Polski Ład

Przychody roczne:
 • poniżej 5 510 zł – zawsze 270 zł
 • 8 000 zł – 392 zł
 • 12 000 zł – 588 zł
 • 15 000 zł – 735 zł
 • 25 000 zł – 1 225 zł
 • 35 000 zł – 1 715 zł.
W przypadku osób opodatkowanych podatkiem liniowym wysokość składki zdrowotnej ustalanej od rocznej podstawy nie może być niższa od 9% kwoty, na którą składa się liczba miesięcy podczas, których podatnik podlegał ubezpieczeniu, którą to liczbę należy przemnożyć przez wartość minimalnego wynagrodzenia z danego roku. 

Obniżenie wymiaru składki zdrowotnej w Polskim Ładzie

Jeżeli wysokość składki zdrowotnej jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy, to może ona ulec obniżeniu. Jednak od 1 stycznia 2022 roku w tym zakresie będą obowiązywały nowe zasady. Nie będzie już możliwości obniżenia składki do wysokości faktycznej kwoty zaliczki (tak jest obecnie), którą podatnik zobowiązany był zapłacić w danym miesiącu. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2022 roku, składkę będzie można obniżyć jedynie do kwoty zaliczki na podatek wyliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi 31 grudnia 2021 roku. W związku z tym może okazać się, że składka zdrowotna mimo wszystko będzie przewyższała kwotę zaliczki na podatek dochodowy.

Nowe wzory deklaracji i zakres danych

Konsekwencją zmian w przepisach, są zmiany we wzorach dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA.

Od 1 stycznia 2022 roku rozliczenia wysyłane do ZUS-u każdego miesiąca będą musiały zawierać informacje o:
 • aktualnej formie opodatkowania
 • sumie przychodów z bieżącego roku kalendarzowego począwszy od pierwszego dnia roku, aż do ostatniego dnia miesiąca, za który składana jest deklaracja
 • deklaracji opłacenia składek na podstawie przychodów z roku poprzedniego (ryczałt ewidencjonowany)
 • kwoty przychodów z działalności za poprzedni rok kalendarzowy
 • kwoty dochodu osiągniętego w poprzednim miesiącu aż do miesiąca, za który składana jest deklaracja (zasady ogólne).

Nowe terminy składania deklaracji i wpłat zaliczek na składki ZUS

Zmianie uległy też terminy składania dokumentów rozliczeniowych i zapłaty składek do ZUS-u (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują terminy:
 • do 5 dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe (bez zmian)
 • do 15 dnia miesiąca następnego – spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, spółki kapitałowe, spółki akcyjne, spółki z o. o.
 • do 20 dnia miesiąca następnego – pozostali przedsiębiorcy, samozatrudnieni, spółki osobowe. 
Nowe terminy składek odnoszą się również do składki za grudzień opłacanej w styczniu. 

Czy można być zwolnionym z opłacania podwójnej składki zdrowotnej?

Podmioty zatrudnione na podstawie różnych źródeł, np. ze stosunku pracy i jednocześnie prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w zasadzie muszą płacić podwójną składkę zdrowotną. Mogą zostać z niej zwolnieni, jeżeli spełnią trzy warunki:
 • przychód z działalności gospodarczej nie może przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku będzie to 1 505 zł)
 • podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowany jest ryczałtem
 • podstawa wymiaru składek społecznych z tytułu umów cywilnoprawnych nie może być wyższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

Członkowie zarządów spółek – składka zdrowotna

Polski Ład wprowadził obowiązek opłacania składki zdrowotnej między innymi przez członków zarządów spółek i wspólników. Składki będą finansowane z własnych środków ubezpieczonego, a opłacane przez podmiot, który wypłaca wynagrodzenie, którym może być np. spółka. 

Odpowiedzialność pracodawcy w przypadku nielegalnego zatrudniania pracowników

Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników nielegalnie lub nie ujawnia ich wynagrodzenia w całości lub w części, to naraża się na sankcje. Jeżeli fakt ten wyjdzie na jaw, to będzie musiał on pokryć składki w całości za okres, w którym nie zostało ujawnione wynagrodzenie. Pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową. 

Kto nie ma obowiązku składania comiesięcznych deklaracji o wysokości przychodu

Dokumentów rozliczeniowych za każdy miesiąc nie muszą składać:
 • duchowni
 • osoby składające dokumenty za nianie
 • osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu.


Data publikacji: 2021-12-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU