Coraz więcej przedsiębiorców próbuje chronić swoje produkty, dlatego decyduje się na rejestrację własnego znaku towarowego. Czasami może zdarzyć się, że prawo do używania danego znaku będzie przysługiwało więcej niż jednemu przedsiębiorcy. Czy jeden przedsiębiorca może posiadać indywidualny znak towarowy tylko dla swojej firmy? znak towarowy gwarancyjny

Czym jest znak towarowy? 

Za znak towarowy uważane jest każde oznaczenie, które pozwala odróżnić dany towar oraz usługę jednego przedsiębiorcy od towarów oraz usług innego przedsiębiorcy. Znaki towarowe stosuje się najczęściej w handlu w celu identyfikacji produktów lub usług danego sprzedawcy. Zastosowanie znaku towarowego daje możliwość odróżnienia produktów takiego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców, co może okazać się pomocne przy budowaniu wizerunku oraz reputacji marki. 

Znak towarowy gwarancyjny pomaga odróżnić towary certyfikowane przez osobę uprawnioną do tego znaku, głownie w zakresie użytego materiału, sposobu produkcji towarów, jakości, precyzji oraz innych właściwości od towarów niecertyfikowanych w ten sposób. Może składać się z elementów, które w obrocie handlowym służą do wskazania pochodzenia geograficznego danego towaru. Pochodzenie geograficzne musi zgadzać się z faktycznym pochodzeniem towarów. 

Co to jest certyfikacja? 

Certyfikacja, czyli potwierdzenie pewnych cech między innymi produktu. Potwierdzenie uzyskuje się na podstawie zewnętrznego przeglądu, oceny lub audytu. Osoba akredytowana lub upoważniona bądź agencja ocenia poddaje weryfikacji wszelkie atrybuty, cechy, jakość, kwalifikacje oraz status danego produktu i na tej podstawie wydaje pisemny certyfikat. 

Rodzaje znaków towarowych – Ustawa Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku

Ustawa Prawo własności przemysłowej rozróżnia:
 • indywidualny znak towarowy
 • wspólny znak towarowy
 • znak towarowy gwarancyjny.
Znaki towarowe mogą występować jako znaki:
 • słowne
 • graficzne
 • słowno-graficzne
 • przestrzenne
 • pozycyjne
 • dźwiękowe
 • w postaci koloru, deseni, ruchome, multimedialne, hologramy.
Zagadnienia związane ze znakiem towarowym i możliwością jego stosowania zostały zawarte w art. 136(2) ustawy Prawo własności przemysłowej (Znak towarowy gwarancyjny), który brzmi:

1. Osoba fizyczna lub prawna, w tym instytucje, organy oraz podmioty prawa publicznego, która nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów tego samego rodzaju co towary certyfikowane, może uzyskać prawo ochronne na znak towarowy gwarancyjny. Znak towarowy gwarancyjny przeznaczony jest do odróżniania towarów, które zostały certyfikowane przez uprawnionego do tego znaku, w szczególności w zakresie użytego materiału, sposobu produkcji towarów, ich jakości, precyzji lub innych właściwości, od towarów, które nie są w ten sposób certyfikowane.
2. Znak towarowy gwarancyjny może składać się z elementów mogących służyć w obrocie handlowym do wskazania pochodzenia geograficznego towarów.
3. Przepisu art. 1291 niedopuszczalność udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w zakresie, w jakim stanowi on podstawę do nieudzielenia prawa ochronnego na oznaczenie, które składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania pochodzenia towaru. Taki znak towarowy gwarancyjny nie uprawnia do zakazywania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym takich oznaczeń, pod warunkiem, że osoba trzecia używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.
4. Zasady używania znaku towarowego gwarancyjnego określa regulamin używania znaku.
5. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny nie może odmówić, bez ważnych powodów, prawa używania znaku osobom, które spełniają warunki określone w regulaminie, o którym mowa w ust. 4.


Podmioty, które mogą posługiwać się znakiem towarowym

Znak towarowy gwarancyjny mogą stosować zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, w tym:
 • instytucje
 • organy oraz podmioty prawa publicznego
nieprowadzące działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów tego samego rodzaju jak towary certyfikowane, co oznacza, że podmiotem uprawnionym do stosowania znaku towarowego jest każdy podmiot prawa cywilnego. 

Korzyści ze stosowania znaku towarowego

Zgodnie z literaturą przedmiotu znak towarowy gwarancyjny:
 • daje przedsiębiorcom możliwość oznaczania własnych produktów symbolem certyfikowanym przez daną organizację
 • daje gwarancję konsumentom, że towary oznaczone tym znakiem charakteryzują się przykładowo wysoką jakością, bezpieczeństwem używania, a także informacją czy są ekologiczne
 • pozwala odróżnić towary certyfikowane od towarów niecertyfikowanych
 • jest korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, głównie z powodu reklamy w postaci znaku umieszczonego na produkcie, który stanowi informację dla konsumentów, że produkt jest wysokiej jakości, że może być bezpiecznie użytkowany
 • służy innymi informacjami o podobnym charakterze
 • przyczynia się do podwyższania jakości towarów i upowszechniania dobrych praktyk rynkowych.
Przedsiębiorca zgłaszający dany znak towarowy gwarancyjny nie ma prawa posługiwać się takim samym znakiem. Prawo do posługiwania się znakiem towarowym gwarancyjnym przysługuje przedsiębiorcom, których towary lub usługi spełniają kryteria wskazane w regulaminie znaku towarowego. 

Regulamin znaku towarowego 

Znak towarowy gwarancyjny powinien być stosowany według zasad określonych w regulaminie używania znaku (art. 138 ust. 3 i 4 Prawa własności przemysłowej)

3. Do zgłoszenia wspólnego znaku towarowego lub zgłoszenia znaku w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego dołącza się regulamin używania znaku.
4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, w sposób jasny i precyzyjny określa w szczególności:
1) zasady używania znaku, w tym skutki naruszenia postanowień regulaminu;
2) osoby upoważnione do używania znaku albo warunki członkostwa w organizacji, o której mowa w art. 136 wspólny znak towarowy ust. 1 – w przypadku wspólnego znaku towarowego;
3) osoby, o których mowa w art. 122 wspólne prawo ochronne na znak towarowy ust. 1 – w przypadku wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy.

Zgłoszenie znaku towarowego gwarancyjnego wymaga dołączenia do niego regulaminu używania znaku, który powinien w szczególności określać: 

1) osoby uprawnione do używania znaku;
2) właściwości, które mają być certyfikowane znakiem, i sposób badania tych właściwości;
3) sposób nadzorowania używania znaku;
4) zasady używania znaku, w tym skutki naruszenia postanowień regulaminu.

Regulamin znaku towarowego jest dokumentem wewnętrznym danej organizacji wiążącym i zrzeszającym w nim podmioty mający charakter umowny. Regulamin może zostać udostępniony każdej osobie o ile wskaże, że ma ona w tym swój interes prawny. 

Ochrona znaku towarowego

Aby znak towarowy był chroniony muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki:
1. znak musi być odpowiedni, aby można było odróżnić towary lub usługi jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy
2. znak musi być odpowiedni do umieszczenia go w rejestrze znaków towarowych. 

Rejestracja znaku towarowego gwarancyjnego – trudności 

Zgodnie z art. 136(3) Prawa własności przemysłowej, rejestracja znaku towarowego gwarancyjnego może być niemożliwa, jeżeli wystąpią pewne okoliczności, czyli negatywne przesłanki udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny, takie jak:

Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny, w przypadku, gdy nie zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 1362 znak towarowy gwarancyjny lub art. 138 wymogi dotyczące zgłoszenia znaku towarowego ust. 6 i 7, lub w przypadku, gdy:
1) regulamin używania znaku jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
2) istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do charakteru lub znaczenia znaku, w szczególności, jeżeli może on być uznany za oznaczenie inne niż znak towarowy gwarancyjny.
2. Jeżeli w wyniku zmiany regulaminu używania znaku nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 1362 znak towarowy gwarancyjny lub art. 138 wymogi dotyczące zgłoszenia znaku towarowego ust. 6 i 7, udziela się prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny.

Zgodnie z przytoczonym przepisem, aby nie wystąpiły okoliczności uniemożliwiające rejestrację znaku towarowego gwarancyjnego muszą koniecznie zostać spełnione przesłanki wymienione w art. 136(2) Prawa własności przemysłowej. W związku z tym możliwość zgłoszenia znaku towarowego wspólnego mają podmioty wymienione w przepisie, tj. osoby fizyczne i prawne, w tym instytucje, organy oraz podmioty prawa publicznego nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie dostarczania towarów tego samego rodzaju co towary certyfikowane. Dodatkowo należy wspomnieć o art. 138 ust. 6 Prawa własności przemysłowej, który mówi, że aby zgłosić znak towarowy gwarancyjny należy koniecznie dołączyć do niego regulamin. Z kolei zgodnie z art. 138 ust. 7 Prawa własności przemysłowej regulamin powinien określać w szczególności: 
 • osoby uprawnione do używania znaku
 • właściwości, które koniecznie muszą być certyfikowane znakiem
 • sposób badania powyższych właściwości
 • sposób nadzorowania używania znaku
 • zasady używania znaku również skutki naruszenia postanowień regulaminu.
Urząd Patentowy może odmówić rejestracji znaku towarowego gwarancyjnego, jeżeli:
 • stwierdzi, że rejestracji chce dokonać podmiot nieuprawniony do tego prowadzący działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu towarów tego samego rodzaju co towary certyfikowane
 • podmiot nie załączy regulaminu używania znaku lub regulamin nie będzie spełniał warunków formalnych
 • regulamin używania znaku będzie sprzeczny z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami
 • będzie zachodzić ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd w kwestii charakteru lub znaczenia znaku, a w szczególności, jeżeli będzie mógł być uznany za oznaczenie inne niż znak towarowy gwarancyjny.

Znaki certyfikujące w Unii Europejskiej

Zgodnie z art. 38 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej unijny znak certyfikujący jest unijnym znakiem towarowym, dzięki któremu możliwe jest odróżnienie towarów lub usług certyfikowanych przez jego właściciela pod względem materiału, sposobu produkcji towarów lub świadczenia usług, jakości, dokładności bądź innych właściwości wyłączając pochodzenie geograficzne od towarów i usług niecertyfikowanych w ten sposób. Prawem każdej osoby fizycznej lub prawnej, w tym także instytucji, organów oraz podmiotów prawa publicznego jest możliwość zgłoszenia unijnego znaku certyfikującego, jeżeli osoba taka nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie dostarczania towarów lub usług tego samego rodzaju co usługi i towary certyfikowane. Podmiot zgłaszają unijny znak certyfikujący ma obowiązek przedłożyć regulamin używania unijnego znaku certyfikującego w terminie 2 miesięcy licząc od daty zgłoszenia. 

Unijny znak certyfikujący 

Z zagadnieniami dotyczącymi unijnego znaku certyfikującego można zaznajomić się na stronie Urzędu Unii Europejskiej do spraw intelektualnych. Podczas ubiegania się o unijny znak certyfikujący należy wziąć pod uwagę cztery ważne kwestie, a mianowicie: 
 • unijny znak certyfikujący musi zostać zawarty w rejestrze znaków towarowych Unii Europejskiej. Oznaczenie musi być takie, aby możliwe było odróżnienie certyfikowanych towarów i usług od innych towarów oraz usług, które nie są w ten sposób certyfikowane
 • podczas zgłaszania unijnego znaku certyfikującego podmiot zgłaszający musi to wyraźnie zaznaczyć w zgłoszeniu przez wskazanie tego rodzaju znaku
 • unijny znak certyfikujący powinien zostać zgłoszony w stosunku do towarów i usług, które mają być certyfikowane przez właściciela znaku
 • konieczne jest zawarcie przepisów dotyczących stosowania zgłaszanego unijnego znaku certyfikującego.
Do podstawowego elementu unijnego znaku certyfikującego należą przepisy dotyczące jego stosowania, które powinny być złożone w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia i w szczególności muszą zawierać następujące dane:
 • oświadczenie zgłaszającego, że nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z dostawą towarów lub świadczeniem usług podlegających pod certyfikację
 • cechy towarów lub usług podlegających certyfikacji
 • warunki regulujące stosowanie unijnego znaku certyfikującego
 • środki stosowane w zakresie badań i nadzoru, które podmiot zgłaszający musi zastosować jako właściciel unijnego znaku certyfikującego.

Podsumowanie

Znak towarowy gwarancyjny przeznaczony jest do używania przez przedsiębiorców, którzy korzystają z zasad umieszczonych w regulaminie znaku jakie zostały przyjęte przez organizację z uprawnieniami i podlegają kontroli organizacji w tym zakresie. Z prawa ochronnego na znak towarowy mogą skorzystać jedynie organizacje o osobowości prawnej nieużywające znaku. Zasady używania znaku towarowego określone są w regulaminie używania znaku.


Data publikacji: 2023-05-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU