Osoby, które noszą się z zamiarem otworzenia własnej firmy powinny w pierwszej kolejności zastanowić się nad wyborem odpowiedniej nazwy. Co musi zawierać nazwa firmy? jak poprawnie wybrac nazwe firmy

Jednoosobowa działalność gospodarcza – jak wybrać nazwę?

W nazwie firmy prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej musi znaleźć się co najmniej imię i nazwisko właściciela.

Rejestracja firmy w CEIDG wymaga od przedsiębiorcy podania swojego imienia i nazwiska w następującej kolejności i zgodnie z zasadami:
 • imię, drugie imię, nazwisko (wpis drugiego imienia nie jest obowiązkowy)
 • zgodnie z pisownią w dokumencie tożsamości, bez konieczności stosowania samych wielkich liter, w tym przypadku wielkość liter jest dowolna, oczywiście w granicach poprawnej pisowni
 • na przykład w mianowniku podaje się imię i nazwisko
 • korzystanie z rozdzielenia pojedynczą spacją. 
Działania te mają na celu umożliwienie wszystkim podmiotom gospodarczym jednoznacznej identyfikacji podmiotu, który prowadzi daną firmę. Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą osobiście, a nie w formie spółki zarejestrowanej w KRS-ie, to jest on traktowany jako podmiot mający prawa i obowiązki wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że wszelkie decyzje wydane przez instytucje dotyczące firmy muszą być adresowane na imię i nazwisko przedsiębiorcy, a nie na nazwę firmy. 

Do imienia i nazwiska w nazwie firmy dozwolone jest dodawanie innych elementów będących np.: określeniem profilu wykonywanej działalności, czy wskazujące na miejsce jej prowadzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie dodatkowe elementy nie mogą wprowadzać w błąd, głównie jeżeli chodzi o osobę przedsiębiorcy. Dopuszcza się, aby jeden przedsiębiorca był wpisany w CEIDG tylko jednym wpisem, pod jedną nazwą. Nie może figurować w rejestrze pod innymi nazwami. 

Spółka cywilna – wybór nazwy

Nazwa spółki cywilnej nie została uregulowana przepisami. Dobrze jeżeli znajdą się w niej co najmniej imiona i nazwiska wszystkich wspólników oraz zostanie dodana forma prawna, jak: „spółka cywilna” lub skrót „S.C.”, np.: „Kowalski i Nowacki S.C.”. 

Działalność nierejestrowa – nazwa firmy

Przy działalności nierejestrowej nie ma obowiązku nadawania nazwy firmie. Jeżeli przedsiębiorca będzie chciał wystawić fakturę klientowi to może posłużyć się swoim imieniem i nazwiskiem. 

Oddział firmy – nazwa
Firma założona przez osobę prawną ma prawo otworzyć swój oddział.

W nazwie oddziału powinny znaleźć się określone elementy, jak: 
 • pełna nazwa osoby prawnej (podmiot macierzysty)
 • określenie „oddział”
 • miejscowość, w której oddział ma siedzibę.

Nazwa spółki zarejestrowanej w KRS

Podstawowa zasada dotycząca elementów zawartych w nazwie każdej firmy mówi, że na końcu jej nazwy musi znaleźć się forma prawna w pełnym brzmieniu lub w wersji skróconej.

Nazwy poszczególnych spółek powinny brzmieć:
 • spółka jawna – w nazwie musi znaleźć się nazwisko przynajmniej jednego wspólnika, np.: „Nowacka Sp. j.”
 • spółka partnerska – nazwa musi zawierać nazwisko co najmniej jednego wspólnika. Jeżeli nie zostaną w niej wskazane nazwiska wszystkich wspólników, to wymagany jest dopisek „i partner” lub „i partnerzy”, jak np.: „Doradcy podatkowi Nowacka i partnerzy”. Przy czym należy pamiętać, że spółkę partnerską tworzą przedstawiciele wolnych zawodów
 • spółka komandytowa – nazwa musi zawierać nazwisko lub nazwę komplementariusza odpowiadającego całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – nazwa musi zawierać pełną nazwę razem z podaniem formy prawnej, nie musi zawierać nazwisk ani nazw udziałowców
 • spółka akcyjna – w zasadzie nazwa może być dowolna, nie musi zawierać nazwisk ani nazw udziałowców/akcjonariuszy
 • spółka komandytowo-akcyjna – w nazwie powinno znaleźć się nazwisko lub nazwa komplementariusza z pełną nazwą i formą prawną. 

Nazwa spółki, a śmierć wspólnika

Jeżeli umrze wspólnik spółki, którego nazwisko znajdowało się w jej nazwie, to taka spółka nie musi usuwać jego nazwiska z nazwy. Jednak wymaga to zgody najbliższych członków rodziny zmarłego wspólnika (małżonka i dzieci). 

Nazwa spółki, a jej przekształcenie 

W przypadku przekształcenia spółki z jednej formy na inną i przy zmianie nazwy, przynajmniej przez rok czasu od przekształcenia przy nazwie nowej spółki wymaga się, aby w nawiasie była podana poprzednia nazwa z umieszczonym określeniem „dawniej”. 

Nazwa spółki, a działalność jednoosobowa w spadku

Firma jednoosobowa przejęta w spadku, która prowadzona jest przez zarządcę sukcesyjnego może funkcjonować pod dawną nazwą, ale musi być do niej dodane określenie „w spadku”. 

Nazwa firmy, a zastrzeżenie nazwy 

Firmy nie mogą stosować w nazwie zastrzeżonych członów nazw, które są przeznaczone wyłącznie dla podmiotów świadczących usługi w danym zakresie, jak np.: „bank”, „klinika” itp. Poza tym nazwa firmy nie może wprowadzać w błąd jeżeli chodzi o zakres działalności. Zabronione jest też podszywanie się pod innego przedsiębiorcę. Jeżeli nowo powstała firma prowadzi działalność w tym samym zakresie i sprzedaje towary takie same jak firma działająca na rynku wcześniej, to nowy przedsiębiorca nie ma prawa oznaczyć swojej firmy nazwą poprzednika, jak przykładowo.: „Żywiec”. 

Dostępność nazwy

Nie zawsze nazwa, którą przedsiębiorca wybierze dla swojej firmy jest dostępna. Czasami mogą zdarzyć się przypadki kiedy wcześniej inna firma polska lub zagraniczna używa już takiej nazwy dla takiego samego lub podobnego rodzaju działalności, dlatego, aby uniknąć konfliktów na tym tle i oskarżenia o nieuczciwą konkurencję lub naruszenie praw do znaku towarowego, warto sprawdzić czy ktoś inny nie używa już tej nazwy. 

Najprościej nazwę można sprawdzić korzystając z wyszukiwarki zarejestrowanych firm w CEIDG lub KRS-ie lub zwyczajnie z wyszukiwarki internetowej wpisując wybraną nazwę. 

Dodatkowo przedsiębiorca ma możliwość sprawdzenia również czy dana nazwa nie jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Zaleca się także sprawdzenie dostępnej bazy znaków towarowych zarejestrowanych na terytorium Polski oraz bazy znaków towarowych Unii Europejskiej. 

Nazwa firmy – zmiana

Przedsiębiorca może w każdej chwili dokonać zmiany nazwy swojej firmy. Zmiana powinna  nastąpić z zachowaniem zasad wymienionych powyżej. Z nazwy firmy, zwłaszcza jednoosobowej działalności nie można usunąć swojego imienia i nazwiska, ale dozwolona jest zmiana drugiego członu nazwy, jak np.: „Kopciuszek” na inną. Każda taka czynność wymaga zmiany danych w CEIDG. Po zmianie nie ma potrzeby korygowania faktur i umów sporządzonych ze starą nazwą, ponieważ znajduje się na nich imię i nazwisko przedsiębiorcy. Zmiana nazwy spółki zarejestrowanej w KRS wymaga zgłoszenia jej do KRS-u.


Data publikacji: 2022-02-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU