Obecnie przedsiębiorcy z Polski mają możliwość wejścia na rynek zagraniczny z własnymi towarami lub usługami. Mogą w tym zakresie liczyć na pomoc polskich instytucji, które służą radą przekazując między innymi informacje o rynku zagranicznym, a także udzielając wsparcia finansowego. programy wsparcia firmy w eksporcie

Eksport – pomoc merytoryczna dla przedsiębiorców

Każdy przedsiębiorca z Polski, który rozpoczyna lub nosi się z zamiarem rozpoczęcia działalności na rynkach zagranicznych może otrzymać pomoc od polskich instytucji, głównie od Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji, które prowadzą działalność przy niektórych ambasadach i konsulatach Polski. Wykaz wszystkich tych placówek dyplomatycznych i konsularnych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Część czynności wykonywanych przez nie przejmują Zagraniczne Biura Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Na stronie internetowej Portalu Promocji Eksportu znajduje się spis biur handlowych dotyczących poszczególnych państw.

W Polsce do instytucji, od których przedsiębiorca może oczekiwać pomocy należą: 
 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Polski Fundusz Rozwoju
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów (działalność prowadzą głównie przy urzędach marszałkowskich w województwach lub przy regionalnych Agencjach Rozwoju Regionalnego).
Wsparcie dla przedsiębiorców może obejmować:
 • pomoc w nawiązaniu kontaktów z innymi przedsiębiorcami zagranicznymi
 • pomoc w pierwszych kontaktach pomiędzy przedsiębiorcami krajowymi, a zagranicznymi
 • udostępnianie baz danych z informacjami kontrahentów z zagranicy
 • rozpowszechnianie, reklamowanie ofert polskich przedsiębiorców za granicą
 • ekspozycja materiałów promocyjno-reklamowych polskich przedsiębiorstw na imprezach wystawienniczych
 • promowanie polskich przedsiębiorstw za granicą
 • udzielanie aktualnych informacji o rynku pod kątem planowania organizacji eksportu oraz inwestycji poza granicami kraju, jak np.: w informatorach gospodarczych
 • pomoc w rozpoznawaniu lokalnego ryzyka rynkowego
 • udostępnianie informacji o bieżących wydarzeniach gospodarczych, takich jak np.: targi międzynarodowe
 • organizację misji, wyjazdów i spotkań zagranicznych.

Polski Fundusz Rozwoju (PFR)

Polski Fundusz Rozwoju – polska spółka akcyjna należąca do Skarbu Państwa. Udziałowcem jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Tworzy ją grupa instytucji finansowych oraz doradczych dla przedsiębiorców, samorządów, a także osób prywatnych, która inwestuje w rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Do grupy należą:
 • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
 • Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)
 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH)
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 
PFR jest organizatorem lub współorganizatorem różnych form wsparcia dla firm, które chcą podjąć współpracę z zagranicznymi firmami lub chcą inwestować za granicą Polski. 
PFR oraz instytucje z nim powiązane prowadzą różne formy wsparcia dla eksporterów, jak między innymi:

1. TRAVEL GRANTS
Pomoc skierowana w stronę firm współpracujących z partnerami z Norwegii. Dotacja przeznaczona jest dla małych lub średnich firm (MŚP), które prowadzą działalność w Polsce i stosują rozwiązania przyjazne środowisku, jak ochrona wód i poprawa jakości życia. Środki mogą być wykorzystane na organizowanie misji gospodarczych w celu rozwoju współpracy dwustronnej pomiędzy polskimi i norweskimi podmiotami. Wysokość dotacji wynosi do 2 000 euro i może być przeznaczona na:
 • pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej
 • zakup biletów wstępu na targi lub na pokrycie opłaty za udział w konferencji lub kongresie. 
Przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na organizację maksymalnie dwóch misji. Do programu można zgłosić się w terminie do 31 sierpnia 2023 roku. Instytucją przyjmującą zgłoszenie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2. Program „Finansowe Wspieranie Eksportu”
Program finansuje Bank Gospodarstwa Krajowego. W jego ramach oferowane są różne instrumenty finansowe. Dzięki wsparciu zmniejsza się ryzyko braku zapłaty za towar wysyłany do zagranicznego partnera. Wsparciem objęte są również usługi świadczone na rzecz zagranicznego kontrahenta firmy. Program BGK pozwala finansować przez zagraniczny bank transakcje na realizację, których klient z zagranicy nie ma wystarczających środków finansowych. Transakcje krótkoterminowe finansuje się za pomocą akredytywy dokumentowej. Natomiast długoterminowe i większe za pomocą kredytu dla banku nabywcy do wysokości 85% wartości kontraktu eksportowego. Na kredyt z BGK mogą liczyć także nabywcy polskich towarów z zagranicy. Przedsiębiorca eksportujący towary po zrealizowaniu części lub całości kontraktu może otrzymać środki bezpośrednio od banku, który następnie obciąża rachunek kredytowy importera. Dla eksporterów dostępne jest prefinansowanie eksportu (krótkoterminowy kredyt obrotowy), o który mogą ubiegać się polscy eksporterzy w związku z realizacją kontraktu w ramach programu „Finansowe Wsparcie Eksportu”. 

3. Fundusz Ekspansji Zagranicznej
Fundusz Ekspansji Zagranicznej przeznaczony jest dla przedsiębiorców chcących wzmocnić swoją pozycję na rynkach zagranicznych, którzy noszą się z zamiarem powołania za granicą spółki dystrybucyjnej lub którzy chcą przejąć firmę już prowadzącą działalność. 

Aby otrzymać środki z funduszu, firma musi posiadać odpowiednie doświadczenie i dobrze wyszkoloną kadrę menedżerską z umiejętnościami w prowadzeniu zagranicznego biznesu. Decyzje o udzieleniu wsparcia podejmowane są indywidualnie na podstawie dokonanej weryfikacji modelu działania, który wcześniej sprawdził się w kraju. 
Fundusz razem z polską firmą inwestuje środki bezpośrednio w zagraniczną spółkę zależną. Dzięki temu ryzyko związane z finansowaniem zagranicznej inwestycji dzielone jest na 2 podmioty. Fundusz może zainwestować 50% na okres do 10 lat. Pełni rolę inwestora mniejszościowego, co oznacza, że wszelkie decyzje strategiczne o ekspansji zagranicznej podejmuje zarząd firmy. 

Fundusz Ekspansji Zagranicznej kierowany jest przez Polski Fundusz Rozwoju Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PRF TFI). 

4. Internacjonalizacja MŚP z Polski Wschodniej
Program skierowany w stronę małych lub średnich przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego lub podkarpackiego. Finansowane są koszty wprowadzenia produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne.

Pomocą objęty jest:
 • udział w targach zagranicznych
 • doradztwo w sprawach przemodelowania działalności firmy z krajowej na międzynarodową
 • wydatki na szkolenia, zakup materiałów reklamowych, środków trwałych bez nieruchomości, które związane są z podjęciem działalności eksportowej. 
Przedsiębiorca może otrzymać z programu nawet kwotę do 800 000 zł. Wymagane jest wniesienie własnego udziału przez każdego uczestnika programu w wysokości co najmniej 15% wartości całego przedsięwzięcia. 

Programy Promocji udzielane w ramach branży

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w niektórych branżach mogą wziąć udział w specjalnym programie promującym ich firmę na rynkach zagranicznych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przeprowadziło analizę na podstawie, której zostało wybranych 12 branż o potencjale eksportowym i wizerunkowym, które mogą być promowane na rynkach światowych ze środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. Firmy działające w tych branżach mogą starać się o wsparcie z Branżowych Programów Promocji (BPP). Dofinansowaniem objęte jest uczestnictwo w targach oraz innych imprezach o podobnym charakterze promujące eksporterów z Polski. Program uwzględnia branże:
 • sprzętu medycznego
 • maszyn i urządzeń
 • informatyczne (IT/ICT)
 • kosmetyczne
 • biotechnologii i farmaceutyków
 • usług prozdrowotnych
 • polskich specjalności żywnościowych
 • „Moda Polska”: sektor odzieżowy, obuwniczy, galanteryjny i jubilerski
 • meblarskie
 • budowy i wykańczania budowli
 • jachtów i łodzi rekreacyjnych
 • części samochodowych i lotniczych. 
W latach 2020 – 2022 branżowe programy promocji realizowane są z pomocą:
 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - BPP IT/ICT oraz sprzętu medycznego
 • Polskiej Organizacji Turystycznej – BPP usług prozdrowotnych
 • Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – BPP polskich specjalności żywnościowych
 • Konsorcjum Firm: M Promotion International Sp. z o. o. i Agencji M Promotion Sp. z o. o. – BPP części samochodowych i lotniczych, BPP budowy i wykańczania budowli, BPP mody polskiej, BPP maszyn i urządzeń
 • BERM Sp. z o. o. – BPP meble, BPP kosmetyki, BPP jachty, BPP biotechnologie i farmaceutyki. 
Przedsiębiorcy zainteresowani tą formą wsparcia więcej informacji znajdą na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii. 

Program Wspierania Eksportu DOKE

Administratorem Programu DOKE jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to system dopłat z budżetu państwa przeznaczony do oprocentowania kredytów eksportowych. Stanowi wsparcie dla eksportu dóbr i usług mających charakter inwestycyjny, który finansowany jest kredytami średnioterminowymi i długoterminowymi o stałym oprocentowaniu. Dla przedsiębiorcy oznacza to, że przez cały okres spłaty kredytu, oprocentowanie jest stałe niezależnie od wysokości stóp procentowych. Program polega na wzajemnych wyliczeniach różnic wynikających z oprocentowania, które rozliczane są pomiędzy BGK, a bankiem, który udziela kredytu eksportowego, z którym została podpisana umowa DOKE.

Program Marka Polskiej Gospodarki

Zadaniem Marki Polskiej Gospodarki jest promocja polskich produktów i polskich przedsiębiorców za granicą. Program skierowany jest w stronę każdego przedsiębiorcy, który otrzyma wsparcie dotyczące udziału w targach oraz wystawach i promocji za pośrednictwem systemu identyfikacji wizualnej (logo i wzór graficzny przeznaczone do umieszczania na stoiskach polskich firm uczestniczących w targach, wystawach, czy konferencjach). 

Czym jest KUKE i jakie wsparcie oferuje? 

KUKE, czyli Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych jest polską spółką akcyjną utworzoną w celu wspierania działań eksportowych przedsiębiorców z Polski.

KUKE w ramach wsparcia eksportu oferuje:
 • ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą
 • ubezpieczenie od braku zapłaty za eksportowany towar lub usługę
 • gwarancję spłaty kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie eksportu
 • gwarancje dla inwestycji w Polsce, które generują eksport
 • gwarancje zobowiązań eksportera wynikające z kontraktu z partnerem zagranicznym 
 • zabezpieczenie terminowej spłaty zobowiązań eksportera wobec dostawców z Polski i za granicy. 
KUKE kieruje swoją ofertę do eksporterów oraz do banków, które chcą wziąć na siebie ryzyko związane z finansowaniem inwestycyjnym, obrotowym i gwarancyjnym, które to finansowanie zostało udzielone klientom lub, które chcą zwiększyć obszar finansowania na takim samym poziomie ryzyka.


Data publikacji: 2022-03-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU