Znak towarowy jest bardzo istotny dla każdej marki, wyróżnia ją na tle konkurencji i zapada w pamięci konsumentów. Jeżeli znak towarowy został zarejestrowany, podlega specjalnej ochronie. Po wykonaniu określonych działań właściciel znaku towarowego otrzymuje ochronę prawną zarówno na oznaczone towary, jak i usługi. Jeżeli więc stworzyłeś znak towarowy i rozważasz jego rejestrację, sprawdź koniecznie, czy nie ma żadnych przeszkód do tego działania. Szczegółowe informacje znajdziesz w dzisiejszej publikacji. jak zarejestrowac znak towarowy

Jak odbywa się rejestracja znaku towarowego?

Wszystkie informacje na temat procedury rejestracji znaku towarowego znajdziesz w rozdziale 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – prawo własności przemysłowej.

Jeżeli dokonujesz zgłoszenia znaku towarowego, pamiętaj:
 • aby zgłosić znak towarowy w biurze podawczym UPRP, trzeba dostarczyć formularz albo wysłać go listem poleconym lub w formie elektronicznej (przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP),
 • za zgłoszenie znaku towarowego trzeba uregulować opłatę,
 • Urząd Patentowy sprawdza zgłoszenie, jeżeli zauważone zostaną braki formalne, urząd obliguje do ich uzupełnienia,
 • jeżeli Urząd Patentowy potwierdzi, że znak towarowy może być objęty ochroną, publikacja zgłoszenia znaku ukazuje się w Biuletynie Urzędu Patentowego,
 • gdy nie dojdzie do sprzeciwu w stosunku do opublikowanego znaku towarowego, Urząd Patentowy dostarcza decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy,
 • ma miejsce uprawomocnienie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, co wiąże się ze wpisaniem znaku towarowego do jawnego rejestru znaków towarowych. To działania podejmowane przez Urząd Patentowy,
 • udzielenie prawa ochronnego odbywa się dopiero po uregulowania opłaty za dziesięcioletni okres ochrony,
 • nie ma przeciwwskazań, żeby okres ochrony został przedłużony.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że jedno zgłoszenie jest poświęcone jednemu znakowi towarowemu.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie dokonywania i rozpatrywania znaków towarowych udostępnia dodatkowe wymogi formalne dla zgłoszenia znaku towarowego.

Znak towarowy jest zgłaszany w formie podania.

Zgodnie z § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia w zgłoszeniu znaku towarowego nie może zabraknąć (dodatkowo oprócz wymogów wyznaczonych w art. 138 Prawa własności przemysłowej):
 • podanie,
 • dowód pierwszeństwa, pod warunkiem że zgłaszający chce uzyskać uprzednie pierwszeństwo, a w przypadku gdy dowód pierwszeństwa nie wskazuje na zgłaszającego, niezbędne jest dołączenie oświadczenia zgłaszającego o podstawie do używania z uprzedniego pierwszeństwa,
 • informatyczny nośnik danych, na którym występuje nagranie dźwięku w dwóch sztukach – dotyczy znaków towarowych dźwiękowych,
 • dokumentów potwierdzających uprawnienie do korzystania z niektórych oznaczeń w znaku towarowym,
 • regulamin znaku w przypadku, gdy zgłaszający pragnie uzyskać prawo ochronne na wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny bądź o uzyskanie wspólnego prawa ochronnego,
 • pełnomocnictwo w przypadku, gdy zgłoszenie jest wykonywane przez pełnomocnika.
W § 5 rozporządzenia w sprawie zgłoszenia znaków znajdują się szczegółowe informacje dotyczące danych i składników, które muszą znaleźć się w podaniu, a jest to:
 • nazwisko i imię oraz adres zamieszkania bądź nazwa wraz z adresem siedziby zgłaszającego,
 • numer identyfikacyjny REGON dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – jeżeli został nadany,
 • nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika - jeżeli został powołany,
 • wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy,
 • oświadczenie zgłaszającego, iż podjął decyzję o skorzystaniu z uprzedniego pierwszeństwa – w przypadku, gdy pragnie uzyskać pierwszeństwo, wymagane jest wprowadzenie daty i kraju, w którym doszło do pierwszego zgłoszenia bądź opcjonalnie nazwę, miejsce i kraj wystawy i datę wystawienia towaru oznaczonego znakiem towarowym na wystawie,
 • wykaz towarów, dla których powstał znak towarowy,
 • podanie danych osobowy mającej prawo do odbioru korespondencji – pod warunkiem że istnieje paru zgłaszających oraz nie wybrali pełnomocnika do wspólnej reprezentacji,
 • podpis zgłaszającego lub pełnomocnika – w przypadku, gdy został powołany,
 • spis załączonych dokumentów i oświadczeń.

Przedstawienie postaci znaku towarowego

Wyznaczenie znaku towarowego w podaniu o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy na zasadach określonych w § 6 rozporządzenia w sprawie zgłoszenia znaków odbywa się poprzez przedstawienie go albo wyrażenie w podaniu w sposób graficzny. Nie ma przeciwwskazań, żeby przygotować je w formie fotografii albo odbitki, odbywa się to również poprzez określenie jego rodzaju albo opisaniu znaku.

Biorąc pod uwagę rodzaje znaków towarowych, przedstawia się je albo wyraża na kilka sposobów:
 • kiedy znak towarowy to litera, cyfra, napis, rysunek albo kompozycja kolorystyczna trzeba go w tej samej postaci udostępnić w podaniu,
 • kiedy znak towarowy tworzy kilka osobnych części, które mają być używane łącznie (dotyczy to przede wszystkim etykiety, kontretykiety i krawatki) w dokumencie poszczególne części mają znaleźć się obok siebie w docelowym rozmieszczeniu – wymagane jest zaznaczenie konturu znaku towarowego linią ciągłą, a kontur znaku, na który znak ten ma być nakładany musi być zaznaczony linią przerywaną,
 • kiedy znak towary to pojedynczy wizerunek pokazujący jego usytuowanie na towarze, musi być zgodny z faktycznym rozmieszczeniem na towarze – kontur znaku towarowego należy wyznaczyć linią ciągłą, a kontur towaru, na którym znak zostanie nałożony, oznacza się linią przerywaną,
 • kiedy znak towarowy występuje jako forma przestrzenna, trzeba go udostępnić jako rysunek albo fotografię wskazującą jego ogólny wygląd. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie paru rysunków bądź fotografii umieszczonych w niewielkiej odległości od – takie działanie jest niezbędne, gdy jego cechy wyróżniające występują na kilku płaszczyznach,
 • znak towarowy będący hologramem musi być udostępniony jako jeden albo parę wizerunków obrazujących cały jego efekt hologramowy,
 • kiedy udostępnienie znaku towarowego, a przede wszystkim melodii nie można zobrazować graficznie, trzeba go zobrazować w podaniu pośrednio z wykorzystaniem zapisu graficznego, dzięki czemu jego odtworzenie nie sprawi trudności (nuty, litery obrazujące dźwięki artykułowane).

Warto pamiętać, że UP ma prawo wezwać zgłaszającego do wykonania poprawek albo uzupełnienia zgłoszenia.

Aby uzyskać wszystkie ważne informacje dotyczące rejestracji znaku towarowego, trzeba skorzystać ze strony internetowej Urzędu Patentowego RP.

Bezwzględne przeszkody uniemożliwiające rejestrację znaku towarowego

Przepisy art. 129 (1) Prawa własności przemysłowej wskazują przeszkody do rejestracji znaku towarowego, czyli nie wszystkie stworzone oznaczenia zostaną zakwalifikowane jako znak towarowy. Może nawet dojść do sytuacji, że znak towarowy zostanie w pierwszej kolejności zarejestrowany, ale po zweryfikowaniu wszystkich kwestii i informacji podjęte kroki zostaną unieważnione.

Wśród bezwzględnych przeszkód, które nie pozwalają zarejestrować oznaczenia jako znaku towarowego ustawodawca wymienia konkretne cechy. Zakaz zmierza do zabezpieczenia interesu przedsiębiorców oraz konsumentów.

Zgodnie z przepisami zabronione jest rejestrowanie znaków towarowych, które:
 • nie mogą być znakiem towarowym,
 • nie można ich odróżnić od znaków towarowych występujących w obrocie towarów,
 • składają się jedynie z elementów wykorzystywanych w obrocie do wskazania, przede wszystkim rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności,
 • składają się jedynie z elementów używanych w języku potocznym albo zwyczajowym, z których korzysta się tylko i wyłącznie w uczciwych oraz utrwalonych praktykach handlowych,
 • składają się jedynie z kształtu lub innej właściwości towaru wynikającej z charakteru samego towaru, potrzebnej do osiągnięcia efektu technicznego bądź zwiększającej znacznie wartość towaru,
 • zostały zgłoszone w złej wierze,
 • nie są zgodne z porządkiem publicznym albo dobrymi obyczajami.
Wymienione bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego są sprawdzane przez UPRP z urzędu, czyli w każdym przypadku.

Przeszkody względne do rejestracji znaku towarowego

Art. 132 (1) Prawa własności przemysłowej zawiera katalog względnych przeszkód udzielania prawa ochronnego. Ich podstawowym zadaniem jest ochrona interesów indywidualnych, co oznacza interesów poszczególnych przedsiębiorców. Rejestracja znaku towarowego nie zostanie zaakceptowana, gdy zmierza do naruszenia znaku podobnego znaczenia.

Kiedy rozpatrzony zostanie sprzeciw, zakwalifikowany jako zasadny, prawo ochronne na znak towarowy nie zostaje przydzielone w następujących sytuacjach:
 • korzystanie ze znaku towarowego narusza prawa osobiste albo majątkowe osób trzecich,
 • znak towarowy jest dokładnie taki sam, jak znak towarowy, na który wydano już prawa ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem innego podmiotowi i jest on dedykowany grupie takich samych towarów,
 • taki sam albo podobny do znaku towarowego, któremu przyznano prawa ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla takich samych albo podobnych towarów w przypadku, gdy istnieje ryzyko wprowadzenia konsumentów w błąd – mowa o sytuacji, gdy produkty mogą zostać skojarzone (pomylone) ze znakiem towarowym, który został zarejestrowany wcześniej,
 • taki sam albo podobny do renomowanego znaku towarowego, na który przekazano prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, w przypadku, gdy korzystanie ze zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny stałoby się prawdopodobnie przyczyną nienależnej korzyści dla zgłaszającego oraz szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego,
 • taki sam lub podobny do znaku towarowego, który przed datą używaną do oznaczenia pierwszeństwa do uzyskania prawa ochronnego był w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie znany i korzystano z niego jako znaku towarowego przeznaczonego do oznaczania towarów identycznych lub podobnych pochodzących od innej osoby, w przypadku, gdy istnieje realna szansa wprowadzenia konsumentów w błąd, a przede wszystkim szansa na skojarzenie znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym/popularnym,
 • kiedy na podstawie przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego, lub nazwy pochodzenia osoba posiadające stosowne uprawnienia do korzystania z praw uzyskanych z wcześniejszego zgłoszenia, pod warunkiem że oznaczenie lub nazwa zostanie zarejestrowane, ma prawo zabronić używania znaku towarowego w przyszłości.
Ta zasada dotyczy również rejestrowania znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, w sytuacji, gdy uzyska prawo ochronne – do momentu prawomocnego zakończenia poprzednich postępowań zgłoszeniowych, dochodzi do zawieszenia postępowania w sprawie sprzeciwu.

Rejestracja znaku towarowego - kilka słów podsumowania

Rejestracja znaku towarowego nie należy do bardzo wymagających zadań, wszystkie czynności są intuicyjne, ale trzeba spełniać wszystkie wymogi formalne. Zostały one dokładnie opisane w przepisach Prawa własności przemysłowej oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych.

W trakcie każdorazowej rejestracji trzeba wziąć pod uwagę przesłanki pozwalające na rejestrację i ewentualne przeszkody. Na pewno nie zostaną one pominięte przez organ kontrolny.


Data publikacji: 2023-04-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU