Faktury VAT służą do dokumentowania operacji gospodarczych pomiędzy podmiotami. Na niektórych z nich mogą znajdować się adnotacje „ZW” lub „NP”. Zwykle w miejscu, na którym wpisana jest stawka VAT. Adnotacja „ZW” oznacza zwolnienie z podatku VAT, a NP.”" wskazuje, że czynność nie podlega pod opodatkowanie VAT. adnotacja np na fakturze

Kiedy stosuje się oznaczenie „NP.”? 

Adnotacja „NP.” umieszczona na fakturze może być stosowana przez przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT lub będących podatnikami VAT zwolnionymi.

Adnotację np umieszcza się w przypadku: 
 • dostawy towarów lub wykonania usługi, gdzie podmiotem zobowiązanym do rozliczenia jest nabywca towaru lub usługi, np. przy sprzedaży surowców wtórnych ze szkła, tworzyw sztucznych bądź gumy
 • dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, z którego dokonywane są wymienione czynności, jeżeli miejscem świadczenia jest terytorium:
  • państwa trzeciego
  • państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługi, a faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika.
Zgodnie z powyższym, jeżeli dana czynność opodatkowana jest poza terytorium Polski, to na fakturze w polu „stawka VAT” należy wpisać „np.”. Jednak bardziej poprawną formą jest użycie programu z dedykowanym formularzem, gdzie nie ma w ogóle kolumny na stawkę VAT. Przykładem takiego programu jest Faktura XL, gdzie można wybrać formularz Eksport usług.

Adnotacja „np.” na fakturze, czyli nie podlega (odwrotne obciążenie)

Przy odwrotnym obciążeniu obowiązek rozliczenia podatku VAT zostaje przeniesiony na nabywcę towaru lub usługi. W tej sytuacji sprzedawca nie musi wykazywać podatku VAT na dokumencie. Powyższa zasada obowiązuje przede wszystkim przy transakcjach zawieranych z kontrahentami zagranicznymi zarówno z państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i w przypadku eksportu usług, czyli transakcji zawieranych z podmiotami z krajów trzecich. Co do zasady eksport opodatkowany jest w kraju nabywcy towaru lub usługi. 

Odwrotne obciążenie – warunki

Mechanizm odwrotnego obciążenia może zostać zastosowany, jeżeli dojdzie do spełnienia trzech warunków: 
 • sprzedawcą jest czynny podatnik VAT
 • nabywcą jest podatnik VAT
 • sprzedawany towar nie jest zwolniony z opodatkowania VAT z powodu wykorzystywania go jedynie w działalności zwolnionej. 
Odwrotne obciążenie dotyczy jedynie przedsiębiorców. Nie można go zastosować w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 

Transakcje niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce

Aby dana transakcja nie podlegała pod opodatkowanie VAT w Polsce, to musi to wynikać bezpośrednio z obowiązujących przepisów, które dokładnie określają, że miejsce świadczenia nie podlega pod opodatkowanie VAT w kraju, tylko jest nim inne państwo Unii Europejskiej lub znajdujące się poza jej terytorium.

Przykładem takich świadczeń jest:
 • eksport usług
 • dostawa z montażem w państwie innym niż Polska
 • dostawa towaru, który w momencie dostawy znajduje się w kraju innym niż Polska.
Z eksportem usług mamy do czynienia wtedy, kiedy przykładowo firma z Polski wykona usługę na rzecz firmy z USA. W tym przypadku zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT będzie to siedziba usługobiorcy. Z kolei dostawa z montażem będzie dotyczyć firm produkujących określone maszyny, których sprzedaż ściśle związana jest z ich montażem w przedsiębiorstwie nabywcy. Przykładowo, jeżeli firma zagraniczna nabędzie całą linię produkcyjną, to miejscem opodatkowania VAT będzie państwo, w którym sprzedawca zamontuje maszyny. Jest to zgodne z treścią art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT

Odwrotne obciążenie – transakcje krajowe

Dostawa niektórych towarów na terytorium Polski również może być objęta odwrotnym obciążeniem. Przeważnie dotyczy to dostaw wyrobów ze stali, odpadów szklanych, surowców wtórnych z papieru, tektury, tworzyw sztucznych czy wyrobów z miedzi. 

Faktura VAT z adnotacją „NP.” – jakie dane musi zawierać?

Faktura VAT z adnotacją „NP.” oprócz podstawowych danych jakie koniecznie muszą znaleźć się na dokumencie powinna zawierać oznaczenie „odwrotne obciążenie”. Pomimo, że nabywcą towaru lub usługi od polskiego sprzedawcy jest zagraniczny nabywca, to adnotacja na fakturze musi być użyta w języku polskim. Dodatkowo obok niej może znaleźć się takie samo oznaczenie, ale w innym języku np. ang. reverse charge. Faktura z odwrotnym obciążeniem nie zawiera ani stawki, ani kwoty podatku VAT, ponieważ transakcja nie podlega pod opodatkowanie podatkiem VAT w Polsce. Jeżeli nabywcą jest kontrahent spoza terytorium Unii Europejskiej, to na fakturze nie podaje się jego numeru identyfikacji podatkowej.


Data publikacji: 2023-12-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
m
15 Luty 2024

"Odwrotne obciążenie – warunki
Mechanizm odwrotnego obciążenia może zostać zastosowany, jeżeli dojdzie do spełnienia trzech warunków:
sprzedawcą jest czynny podatnik VAT
" czy aby napewno?
"art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT wskazuje, że na fakturze konieczne jest zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia (reverse charge) dla transakcji, w których miejscem świadczenia usługi jest siedziba działalności kontrahenta znajdująca się za granicą." nie dotyczy to również zwolnionych z vat?