Przedsiębiorcy w Polsce najczęściej wybierają jako formę prowadzenia biznesu jednoosobową działalność gospodarczą rejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek o wpis składa się za pomocą formularza CEIDG-1, na którym należy podać niezbędne dane przedsiębiorcy, jak np.: jego dane osobowe, numer NIP, PESEL, nazwę firmy, kody PKD, jak również miejsca wykonywania działalności. Czy możliwe jest, aby jedna osoba fizyczna posiadała więcej niż jedną działalność gospodarczą? dwie działalnosci gospodarcze

Możliwość rozszerzenia działalności 

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zawsze uważany jest za jedną firmę. W momencie jej zakładania otrzymuje numer NIP, który nie ulega zmianie nawet w trakcie rozszerzania profilu działalności. Przedsiębiorca ma prawo prowadzić kilka rodzajów działalności gospodarczej pomimo, że nie ma możliwości dokonania wielu wpisów do CEIDG. Jeżeli chce poszerzyć profil prowadzonej już działalności może dopisać dodatkowe kody PKD. Może też zmienić nazwę firmy. Wszystko za pomocą formularza CEIDG-1 – aktualizacja wniosku składanego w urzędzie gminy. 

PRZYKŁAD 1 
Przedsiębiorca prowadzi firmę budowlaną. W CEIDG widnieją kody PKD określające prowadzoną przez niego działalność. Przedsiębiorca po pewnym okresie czasu zdecydował się poszerzyć działalność i chce jeszcze prowadzić transport osobowy. W związku z tym powinien dokonać aktualizacji w CEIDG oraz dopisać dodatkowe kody PKD związane z transportem. 

Podatnik ma obowiązek zgłoszenia zmiany:
  • danych osobowych
  • dodatkowych określeń jeżeli zostały włączone do nazwy firmy
  • adresu do doręczeń oraz adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej jeżeli takie posiada
  • innych danych kontaktowych jeżeli podał je we wniosku o wpis do CEIDG
  • przedmiotu wykonywanej działalności – kody PKD
w ciągu 7 dni licząc od zaistnienia zmian. 

Osoba fizyczna – prowadzenie więcej niż jednej działalności 

Zgodnie z przepisami osoba fizyczna może mieć tylko jedną działalność gospodarczą oraz może być jej nadany tylko jeden numer NIP niezależnie od ilości wpisanych do ewidencji działalności. Nazwę firmy tworzy imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz inna dodana nazwa. Przedsiębiorca w ewidencji może funkcjonować pod różnymi nazwami, ale obejmuje go tylko jeden wpis, co oznacza, że nadanie każdemu rodzajowi działalności odmiennych nazw nie znaczy, że są to odrębne firmy tego samego przedsiębiorcy. 

Osoby mogą prowadzić działalność gospodarczą i jednocześnie wykonywać różne jej rodzaje, czyli mogą rozszerzać działalność. Przedsiębiorca ma prawo w dowolny sposób wymyślać określenia lub frazy w nazwie prowadzonej działalności pod warunkiem, że znajdzie się w nich jego imię i nazwisko oraz jeżeli będą w sposób przejrzysty identyfikowały świadczone usługi i nie będą wprowadzały klientów w błąd. 
Wszelkie wątpliwości związane z nazwą sprzedawcy umieszczaną na fakturze VAT zostały wyjaśnione w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 lipca 2014 roku, sygn. IPPP2/443-433/14-2/DG, w której zostało wskazane, że: 

Koniecznym jest jednak, by dane dotyczące podatnika podawane na fakturze były zgodne z danymi identyfikacyjnymi wykazanymi w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Tym samym na fakturach wystawianych w związku z prowadzoną działalnością należy umieścić przede wszystkim imię i nazwisko Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną. Używanie natomiast zamiennie, tj. w zależności, z którym działem firmy wykonywana czynność jest związana, pozostałych określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy poprzez dodanie do imienia i nazwiska nazwy identyfikującej rodzaj działalności, zgodnie z dokonanym zgłoszeniem jest dozwolone i pozostaje bez wpływu na rozliczenie podatkowe.


Sposób na rozdzielenie jednej działalności osoby fizycznej – założenie spółki

Rozwiązaniem, które pozwoli rozdzielić prowadzoną już działalność w związku z pojawieniem się nowego pomysłu może być założenie spółki w jej najprostszej formie jaką jest spółka cywilna. Forma ta nie posiada żadnych ograniczeń. Można założyć dowolną liczbę spółek. Faktury, które będą wystawiane w ramach działalności prowadzonej przez spółkę muszą koniecznie jej dotyczyć, czyli zabronione jest realizowanie usługi jako jedna firma, a sprzedawanie jej jako druga. W takiej sytuacji wykonywane czynności muszą zostać rozgraniczone. 

Prowadzenie firmy w formie spółki cywilnej wymaga zgłoszenia tego faktu na wniosku CEIDG-1. Jeżeli spółek jest kilka to wymagane jest podanie danych ze wszystkich spółek, w których przedsiębiorca prowadzi działalność. 
W nazwie spółki cywilnej koniecznie muszą znaleźć się nazwiska wszystkich jej wspólników. Jeżeli przedsiębiorca założy inny rodzaj spółki, jak np.: spółka z o. o. lub akcyjna, to nie trzeba zgłaszać ich do CEIDG. 

Prowadzenie więcej niż jednej działalności gospodarczej osoby fizycznej

Przedsiębiorca ma prawo prowadzić więcej niż jedną działalność gospodarczą: w formie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz w formie spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej. W tej sytuacji bardzo ważne jest, aby prawidłowo wyliczyć zaliczki na podatek dochodowy. Przychody z jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej traktowane są jak przychody z jednego źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, ponieważ przy spółce cywilnej podatki rozlicza się wg formy opodatkowania przyjętej w jednoosobowej działalności gospodarczej. 

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, a dodatkowo jest wspólnikiem w spółce cywilnej, w której wspólnicy rozliczają podatek na zasadach ogólnych. 
W jaki sposób powinna zostać opodatkowana więcej niż jedna działalność w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną? 

Odpowiedź:
Przychody z jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej powinny być opodatkowane w taki sam sposób, czyli podatkiem liniowym, ponieważ przedsiębiorca w jednoosobowej działalności gospodarczej rozlicza się w oparciu o podatek liniowy. 

PRZYKŁAD 3
Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i rozlicza się na zasadach ogólnych. Od nowego roku został wspólnikiem spółki cywilnej, która stosuje opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Jak w tym przypadku powinna być opodatkowana działalność przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną? 

Odpowiedź:
W tym przypadku dochody z jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca może opodatkować wg zasad ogólnych, podatkiem liniowym lub skalą podatkową. Z kolei dochody uzyskane ze spółki cywilnej będzie mógł opodatkować ryczałtem tylko wtedy kiedy wszyscy wspólnicy wybiorą taką formę opodatkowania. 

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność w formie jednoosobowej działalności i w formie spółki musi opłacać dodatkowo do ZUS składkę zdrowotną w pełnej wysokości. Składki społeczne płacone są tylko w jednej działalności.

Data publikacji: 2021-07-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU