Niektórzy przedsiębiorcy prowadzą dwie lub więcej działalności. Jak w takiej sytuacji należy rozliczyć składkę zdrowotną? Z początkiem 2022 roku nastąpiło sporo zmian w rozliczeniach podatkowych, a w szczególności zmieniły się zasady obliczania składki zdrowotnej w działalności gospodarczej. Czy zmiany mają wpływ na wyliczenie składki zdrowotnej przedsiębiorcy, jeżeli prowadzi on kilka firm? skladka zdrowotna prowadzenie kilku firm

Kiedy przedsiębiorca prowadzi kilka działalności?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorca prowadzący firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej był też wspólnikiem w spółce kapitałowej lub w spółce jawnej, partnerskiej czy cywilnej. Przedsiębiorca ma prawo wyboru innej formy opodatkowania w każdej prowadzonej przez siebie firmie. 

Rodzaj działalności gospodarczej - możliwe formy opodatkowania 

1. jednoosobowa działalność gospodarcza
 • skala podatkowa
 • podatek liniowy
 • zryczałtowany podatek dochodowy
2. spółki cywilne
 • skala podatkowa 
 • podatek liniowy
 • zryczałtowany podatek dochodowy
3. spółki jawne nie będące podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych
 • skala podatkowa
 • podatek liniowy
 • zryczałtowany podatek dochodowy
4. spółki partnerskie
 • skala podatkowa
 • podatek liniowy.
Zgodnie z przepisami wspólnicy spółek osobowych opodatkowują swoje dochody wg ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i mogą wybrać formę opodatkowania w postaci podatku liniowego lub podatku wg skali podatkowej bądź podatku zryczałtowanego, pod warunkiem, że wybiorą go wszyscy wspólnicy.

PRZYKŁAD 1 
Przedsiębiorca jest wspólnikiem spółki osobowej składającej się z trójki wspólników. Dwóch zdecydowało się opłacać podatek w formie ryczałtu, a jeden wybrał podatek liniowy. W tej sytuacji nie ma możliwości wyboru ryczałtu jako formy opodatkowania dochodów, ponieważ brak jest zgodności trzech wspólników.

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca jest jednym z czterech wspólników spółki jawnej. Dwóch wspólników wybrało opodatkowanie wg skali podatkowej, a pozostali podatkiem liniowym. Wspólnicy mogą zastosować wybrane formy opodatkowania. Wynika to z przepisów ustawy o PIT.  

Rozliczanie składki zdrowotnej w działalności gospodarczej 

Od 1 stycznia 2022 roku wraz z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu zmieniły się zasady dotyczące składki zdrowotnej w prowadzonej działalności gospodarczej.

Sposób rozliczania składki zdrowotnej zależy od wybranej formy opodatkowania przychodów/dochodów: 
 • podatek wg skali podatkowej – 9% od kwoty dochodu
 • podatek liniowy – 4,9% od kwoty dochodu
 • zryczałtowany podatek dochodowy - podstawa wymiaru składki zdrowotnej uzależniona jest od kwoty osiągniętych przychodów:
  • do 60 000 zł – 60%
  • od 60 000 zł do 300 000 zł – 100%
  • powyżej 300 000 zł – 180% 
  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego, które w 2021 roku wynosiło 6 221,04 zł (na potrzeby rozliczenia 2022 roku). Od wyliczonej podstawy, przedsiębiorca nalicza 9% składki zdrowotnej. 

Rozliczanie składki zdrowotnej przez przedsiębiorcę prowadzącego kilka firm 

Przypadki prowadzenia przez przedsiębiorcę kilku firm mają miejsce wtedy, kiedy prowadzi on jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie jest wspólnikiem spółki osobowej stosującej ustawę o PIT. W tym przypadku składka zdrowotna zależy od wybranej formy opodatkowania przychodów lub dochodów. Oznacza to, że prowadzenie kilku rodzajów działalności gospodarczej oraz stosowanie różnych form opodatkowania przychodów/dochodów wymaga zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wyliczonej od podstawy wymiaru jaka została ustalona odrębnie dla każdej z form opodatkowania, czyli wg skali podatkowej, podatku liniowego lub zryczałtowanego podatku dochodowego. Do 31 grudnia 2021 roku, w takim przypadku przedsiębiorca płacił dodatkową składkę zdrowotną.
W chwili obecnej zasady wyliczania składki zmieniły się znacząco. Jeżeli przedsiębiorca wybierze taką samą formę opodatkowania przychodów lub dochodów przy działalności jednoosobowej i przy spółce, to chcąc wyliczyć wysokość składki zdrowotnej musi zsumować osiągnięte przychody/dochody i pomniejszyć je o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i dopiero od wyliczonej podstawy obliczyć składkę zdrowotną.

PRZYKŁAD 3
Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i dodatkowo jest wspólnikiem spółki jawnej. W działalności jednoosobowej wybrał opodatkowanie ryczałtem. Natomiast w spółce podatkiem liniowym. W maju dochody w spółce przypadające na jednego wspólnika wyniosły 10 000 zł. Składka zdrowotna wyniesie 490 zł. W jednoosobowej działalności gospodarczej dochody przekroczyły kwotę 300 000 zł. Składka zdrowotna do zapłaty została wyliczona na kwotę 1 007,81 zł, co daje łączną kwotę składki zdrowotnej w wysokości 1 497,81 zł.

PRZYKŁAD 4
Przedsiębiorca jest wspólnikiem w spółce jawnej oraz w spółce cywilnej. W obu zdecydował się na opodatkowanie w formie podatku liniowego. W czerwcu dochody w spółce cywilnej wyniosły 100 000 zł, a w spółce jawnej na jednego wspólnika przypadła kwota 50 000 zł. Przedsiębiorca nalicza składkę zdrowotną od łącznych dochodów z obu spółek wg stawki 4,9% (150 000 zł x 4,9%), która w tym przypadku wyniesie 7 350 zł. 

Podsumowanie

Prowadzenie przez przedsiębiorcę kilku firm oznacza, że składka zdrowotna zostanie naliczona zgodnie z wybraną formą opodatkowania przychodów lub dochodów. W przypadku różnych form, składka będzie wyliczana wg zasad obowiązujących odrębnie dla każdej z tych form. Jeżeli przedsiębiorca wybierze taką samą formę opodatkowania we wszystkich firmach, to przychody/dochody się sumuje i składkę wylicza się w oparciu o łączną kwotę przychodów/dochodów wg zasad obowiązujących przy danej formie opodatkowania.


Data publikacji: 2022-09-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU