Czasami przedsiębiorca ma potrzebę korzystania w firmie z dwóch samochodów. Obowiązujące w Polsce przepisy nie zabraniają takiego rozwiązania, nawet jeżeli działalność prowadzona jest przez jedną osobę (jednoosobowa działalność gospodarcza). Aby wydatki poniesione na te pojazdy mogły być ujęte w kosztach podatkowych, to samochody muszą być wykorzystywane na potrzeby firmy i w ramach jej prowadzenia. dwa samochody w jednoosobowej firmie

Interpretacja indywidualna z 9 marca 2021 roku wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Interpretacja została opublikowana w odpowiedzi na wniosek złożony przez podatnika, który nosił się z zamiarem wzięcia w leasing drugiego samochodu celem zabezpieczenia źródła przychodów.  

W interpretacji Dyrektora KIS o sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.982.2020.2.MGR można przeczytać, że: 
Wnioskodawca od września 2008 roku prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej. W związku z wykonywaną działalnością zmuszony jest do codziennego przemieszczania się. W tym celu niezbędnym narzędziem, które umożliwia i ułatwia mu prowadzenie praktyki lekarskiej jest samochód. W momencie składania wniosku podatnik posiadał w firmie już jedno auto osobowe zakupione w leasingu operacyjnym i rozliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Koszty związane z pojazdem ujmuje w PKPiR (75% wydatków związanych z używaniem i eksploatacją samochodu). Wnioskodawca ma w planie wziąć w leasing operacyjny drugi samochód, który będzie także wykorzystywał w prowadzonej działalności, jak chociażby na dojazd do pracy. Pojazdy mają być używane zamiennie. W związku z tym przedsiębiorca ma wątpliwości, czy w jego sytuacji kiedy prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo posiadać dwa samochody, chociaż z drugiej strony biorąc pod uwagę specyfikę jego działalności (praktyka lekarska) posiadanie drugiego auta jest jak najbardziej uzasadnione. Na przykład w przypadku naprawy lub serwisowania jednego pojazdu i pozostawienia go w warsztacie, to ze względu na charakter wykonywanej pracy posiadanie drugiego jest pożądane. Przychody osiągane w działalności pozwalają przedsiębiorcy na zakup drugiego samochodu, który w przypadku awarii lub innego zdarzenia zabezpieczy Go przed utratą przychodów z Jego obecnego źródła przychodów. 
W kolejnych, uzupełniających wyjaśnieniach wnioskodawca wskazał, że dochody jakie uzyskuje z działalności gospodarczej opodatkowane są podatkiem liniowym, a jako lekarz nie jest czynnym podatnikiem VAT (usługi medyczne zwolnione są z VAT). Drugi samochód, który będzie wykorzystywał w działalności gospodarczej wzięty w leasing operacyjny będzie samochodem osobowym, o którym mówi art. 5a pkt 19a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pierwszy pojazd zostanie wykupiony z leasingu w połowie 2021 roku i zostanie wprowadzony do działalności jako środek trwały. Oba pojazdy mają być wykorzystywane w sposób mieszany.  

Wnioskodawca po opisaniu całej sytuacji zadał w uzupełnieniu wniosku 2 pytania:

1. Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat leasingowych dotyczących drugiego samochodu osobowego wykorzystywanego w jednoosobowej działalności gospodarczej, zgodnie z limitami wydatków wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącymi wartości leasingowanego samochodu (w proporcji do limitu wartości 150 000 zł)?
2. Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją drugiego samochodu osobowego, przy założeniu użytku, tzw. mieszanego?

Jednocześnie w uzasadnieniu wniosku uzupełniającego doprecyzował, że: 

konieczność posiadania w działalności dwóch samochodów, jako środków trwałych lub użytkowanych na podstawie operacyjnej umowy leasingowej, wynika ze specyfiki Jego działalności. Umowa kontraktowa zobowiązuje Go do terminowego stawiennictwa w pracy, wiąże się także z nałożeniem kary finansowej w przypadku spóźnienia lub nie dotarcia na dyżur lekarski. Warunki drogowe lub awaria jednego z pojazdów nie mogą być przyczyną absencji w pracy. Obecnie Wnioskodawca ma podpisany kontrakt z przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego znajdującego się w innym mieście, a dojazd do pracy wymaga pokonania kilkudziesięciu kilometrów. Zasadne więc zdaje się zastosowanie możliwości posiadania w jednoosobowej działalności gospodarczej dwóch samochodów osobowych, jako że przepisy podatkowe nie zabraniają takiej sytuacji.


Art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

W odpowiedzi Dyrektor KIS wskazał, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowią ograniczenia możliwości wykorzystywania na potrzeby działalności gospodarczej różnych środków transportu, w tym również samochodów osobowych i ich ilości posiadanych środków transportu. Warunkiem, który powinien być spełniony, aby można było uznać poniesiony wydatek na określony składnik majątku, również na samochód osobowy za koszt podatkowy, to musi on być wykorzystywany na potrzeby i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.  

Dyrektor wskazał też, że to na podatniku spoczywa obowiązek wykazania związku przyczynowo – skutkowego zachodzącego pomiędzy wykorzystywaniem pojazdu, a osiągniętym przychodem. Jego zdaniem nie ma przeszkód prawnych żeby podatnik w prowadzonej działalności wykorzystywał kilka samochodów osobowych jeżeli jest to uzasadnione rodzajem prowadzonej działalności. Tak więc jeżeli charakter prowadzonej przez podatnika działalności, jak: przykładowo jej rozmiar, sposób wykonywania usług jest powodem uzasadniającym wykorzystywanie w tej działalności dwóch środków transportu, takich jak samochody osobowe, to w zasadzie wydatki związane z tymi pojazdami mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w tej działalności.J


Data publikacji: 2021-03-31, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU