Obecnie spora część pracujących osób podejmuje decyzję o rezygnacji z dotychczasowej pracy i zamierza założyć własną firmę. Jednym z plusów takiej zmiany jest uzyskanie niezależności. Własna działalność ma też pewne minusy i czasami przedsiębiorca może otrzymać zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. zakaz prowadzenia dzialalnosci gospodarczej

Co oznacza zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może orzec sąd. Dla przedsiębiorcy taki zakaz może mieć poważne konsekwencje, ponieważ pozbawia go możliwości wykonywania pracy zarobkowej we własnej firmie. Podstawą wydania zakazu może być np. zaniedbanie wykonywania podstawowych obowiązków jakie zostały nałożone na przedsiębiorcę w związku z prowadzeniem działalności określone w ustawie o Prawie Upadłościowym. 

Zakazem może być objęta każda forma prowadzenia działalności:
 • jednoosobowa działalność gospodarcza – wpis do CEIDG
 • spółki cywilne i handlowe
 • członkowie Rady Nadzorczej, komisji rewizyjnej
 • pełnomocnicy osoby fizycznej prowadzącej działalność
 • reprezentanci przedsiębiorstwa państwowego, fundacji, spółdzielni, czy stowarzyszenia. 

Podmioty, które mogą otrzymać zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej orzekany jest wobec przedsiębiorców, którzy nie dopełnili obowiązków wynikających z Ustawy o Prawie Upadłościowym. Najczęstszym powodem jest niedopilnowanie przez osoby prowadzące firmę, terminu ogłoszenia upadłości działalności gospodarczej. Wniosek o upadłość powinien być zgłoszony w terminie maksymalnie 30 dni od dnia powstania niewypłacalności. Dokładne określenie wymienionej daty może sprawiać trudności, dlatego zostało przyjęte, że jest to data niespłacania należności przez co najmniej 3 miesiące. Skutkiem tego jest konieczność rozpoczęcia postępowania upadłościowego. W spółce akcyjnej, partnerskiej, czy z o. o. obowiązek zgłoszenia niewypłacalności ciąży na osobie reprezentującej spółkę. Jeżeli np. taką osobą jest członek zarządu, który ustąpił z funkcji jeszcze przed powstaniem długu, to i tak ma obowiązek dokonania zgłoszenia. 

Zakaz prowadzenia działalności - inne powody niż upadłość firmy

Sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje również przedsiębiorców, którzy nie realizują rzeczywistych obowiązków w trakcie trwania procesu upadłościowego. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji kiedy przedsiębiorca:
 • nie wydaje odpowiedniej dokumentacji, przede wszystkim ksiąg rachunkowych lub celowo niszczy te księgi
 • niszczy lub ukrywa majątek, który w całości lub w części mógłby pokryć wierzytelności
 • nie wypełnia innych obowiązków określonych przez sąd lub sędziego komisarza w trakcie postępowania upadłościowego lub po ogłoszeniu upadłości
 • utrudnia przebieg postępowania w inny sposób.

Zakaz prowadzenia działalności – co się stanie po jego otrzymaniu?

Jeżeli zostanie orzeczony zakaz prowadzenia firmy, to przedsiębiorca niezależnie od formy prowadzonej działalności nie ma możliwości ponownego założenia firmy i pełnienia w niej wyżej wymienionych funkcji. Jedyne co mu pozostaje w takiej sytuacji to podjęcie pracy na etacie lub na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności na okres od 1 roku do 10 lat. Po tym terminie, przedsiębiorca może ponownie założyć działalność gospodarczą w formie jednoosobowej firmy lub spółki. 

Wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności – kto może złożyć? 

Najczęściej wniosek składają wierzyciele przedsiębiorcy. Do podjęcia takiego kroku skłania ich sytuacja kiedy nie mogą liczyć na odzyskanie nawet części długu. Jednak samo złożenie wniosku nie daje gwarancji na uzyskanie orzeczenia sądowego. Wnioskodawca musi wykazać wszystkie przesłanki mające wpływ na wydanie zakazu. 

Wnioski mogą składać także inne podmioty:
 • Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • prokurator, zwłaszcza w sytuacji kiedy zostało wszczęte postępowanie karne, np. z powodu wyłudzenia
 • syndyk
 • tymczasowy nadzorca sądowy
 • zarządca przymusowy
 • Urząd Skarbowy jeżeli nie są regulowane zobowiązania podatkowe
 • ZUS jeżeli nie są opłacane składki ubezpieczeniowe.


Data publikacji: 2021-10-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU