Przedsiębiorca, który sprzedaje towary lub świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jeżeli nie korzysta ze zwolnienia VAT, to ma obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Podatnik, który kupuje kasę rejestrującą może skorzystać z ulgi na jej zakup. Dzięki temu otrzyma zwrot części poniesionych kosztów. ulga na zakup kasy fiskalnej

Zakup kasy fiskalnej

to dla wielu przedsiębiorców spory koszt, zwłaszcza jeżeli podatnik posiada więcej niż jeden punkt sprzedaży, który ma obowiązek wyposażyć w kasę fiskalną. Jeszcze przed rozpoczęciem rejestracji sprzedaży na kasie, przedsiębiorca ma obowiązek przy zastosowaniu:
 • kasy fiskalnej online – dokonać fiskalizacji urządzenia z pomocą serwisanta. Kasa musi mieć zapewnione połączenie, które umożliwi przesyłanie danych między kasą online, a Centralnym Repozytorium Kas (CRK). Numer ewidencyjny kasy online pobiera się podczas fiskalizacji
 • kasy fiskalnej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii – dokonać fiskalizacji z pomocą serwisanta i w terminie 7 dni od dnia jej dokonania, zgłosić dane dotyczące kasy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego celem otrzymania numeru ewidencyjnego. Wzór zgłoszenia zawiera załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietna 2019 roku w sprawie kas rejestrujących.

Ulga na zakup kasy fiskalnej – podstawowe informacje

Zgodnie z przepisami podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej online mogą uzyskać zwrot części kosztów poniesionych na zakup urządzenia (art. 111 ust. 4 ustawy o VAT). Podatnicy, u których:

1) powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a,
2) nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży
– mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Ulga przysługuje tylko w przypadku zakupu kasy fiskalnej online.

Warunki

Z ulgi na zakup kasy fiskalnej skorzysta przedsiębiorca, który spełni niżej wymienione warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika w przypadku:
 • rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży z użyciem kasy fiskalnej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mówi art. 111 ust. 6b ustawy
 • posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy fiskalnej oraz dowodu zapłaty całej kwoty.
Prowadzenie ewidencji sprzedaży dla kilku kas daje możliwość odliczenia lub zwrotu kwoty na zakup dla każdego zakupionego urządzenia pod warunkiem, że ewidencja sprzedaży prowadzona jest dla każdej kasy rejestrującej umieszczonej w każdym z punktów sprzedaży w okresie nie późniejszym niż 6 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.

Ulga na zakup kasy fiskalnej – podatnicy VAT

W przepisach brak jest ograniczeń czasowych, w których podatnik może skorzystać z ulgi. Odliczenia może dokonać w pliku JPK_V7 (dotyczy rozliczeń od października 2020 r.) lub w deklaracji VAT (dotyczy rozliczeń za wrzesień 2020 r. lub III kwartał roku) w rozliczeniu za okres miesięczny lub kwartalny w zależności od zastosowanego okresu rozliczenia podatku VAT, w którym został rozpoczęty proces ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej lub w kolejnych okresach. Warunek: kwota do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy kwotą podatku należnego, a naliczonego. 

Jeżeli kwota wydana przez podatnika na zakup kasy jaką wykazał w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy będzie wyższa od kwoty podatku należnego, to podatnik musi pomniejszyć kwotę podatku należnego o wysokość kwoty wydanej na zakup. Pozostałą część kwoty jaką wydał na zakup urządzenia może w tym samym okresie rozliczeniowym:
 • przeznaczyć na powiększenie kwoty podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres
 • wykazać do zwrotu na rachunek bankowy prowadzony przez bank na terenie kraju lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem.
Podatnik, który rozlicza VAT w formie ryczałtu ewidencjonowanego może również skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. W jego przypadku kwota do odliczenia nie może przekroczyć kwoty podatku VAT podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego za dany okres rozliczeniowy. Jeżeli kwota wydana na zakup jest wyższa od kwoty podatku jaka ma trafić na konto urzędu (wykazana w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy), to pozostała część kwoty ulgi może zostać zwrócona przez urząd na wniosek złożony przez podatnika do właściwego urzędu skarbowego.

PRZYKŁAD
Podatnik rozlicza VAT w okresach miesięcznych. 1 lipca 2020 roku zakupił kasę online o wartości 950 zł i postanowił skorzystać z ulgi na jej zakup. Zgodnie z przepisami może odliczyć 90% wartości kasy, ale jednocześnie nie może to być kwota wyższa niż 700 zł. Z tego powodu przedsiębiorca może rozliczyć 700 zł z tytułu ulgi na zakup kasy fiskalnej. W związku z powyższym w lipcu u podatnika nastąpiła nadwyżka podatku należnego nad naliczonym w wysokości 300 zł. W kolejnych miesiącach utrzymywała się nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. W tym przypadku przedsiębiorca może rozliczyć ulgę w następujący sposób: 
w lipcu może odliczyć 300 zł od nadwyżki podatku VAT należnego, a pozostałą część 400 zł wykazać do zwrotu lub powiększyć kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. 

Ulga na zakup kasy fiskalnej – nievatowcy

Przedsiębiorcy nie będący podatnikami VAT również mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej online. Dotyczy to też podmiotów wykonujących wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu, którzy rejestrują sprzedaż na kasie. Mogą oni rozliczyć ulgę na zakup urządzenia w oparciu o złożony wniosek do naczelnika urzędu skarbowego.
Wniosek powinien zawierać następujące dane:
 • imię i nazwisko podatnika
 • dane adresowe
 • numer identyfikacji podatkowej
 • numer rachunku, na który ma być dokonany zwrot
 • informacja o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • informacja o numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której została zainstalowana kasa rejestrująca. 
Dwie ostatnie pozycje dotyczą tylko osób, które świadczą usługi przewozu osób oraz bagażu podręcznego taksówkami. 
Wniosek powinien zostać złożony w miesiącu następującym po miesiącu, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie ewidencji sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej. 

Osoba niebędąca vatowcem powinna dołączyć do wniosku: 
 • kopię faktury potwierdzającej zakup kasy + kopia dowodu zapłaty całej należności za jej zakup
 • kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego za pomocą kasy, który będzie potwierdzeniem prowadzenia ewidencji sprzedaży
 • kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru, który współpracuje z kasą o zastosowaniu specjalnym, która służy do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług, również takiego, który jest zintegrowany w jednej obudowie z kasą (dotyczy podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami). 
Jeżeli wszystkie wyżej wymienione warunki zostaną spełnione, to przedsiębiorca otrzyma zwrot kwoty (90% wartości netto kasy, ale nie więcej niż 700 zł) w terminie do 25 dnia licząc od dnia złożenia wniosku.

Jak wykazać ulgę na zakup kasy rejestrującej w pliku JPK-V7 w programie FakturaXL?

Kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących, przysługującą do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym należy wykazać w części deklaracyjnej pliku JPK-V7 w sekcji E, pole 52.
kwota do zwrotu za zakup kasy fisklanej w jpk-v7 W programie FakturaXL należy w zakładce Raporty wygenerować plik JPK-V7 i uzupełnić pole 52.


Data publikacji: 2020-11-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU