Każdy zatrudniony ma prawo do odliczenia kwoty wolnej od podatku od uzyskanych dochodów rozliczanych wg skali podatkowej. Zatrudnieni na podstawie różnych rodzajów umów o pracę powinni złożyć u swojego pracodawcy oświadczenie PIT-2. druk pit-2

Czym jest oświadczenie PIT-2?

PIT-2 jest oświadczeniem pracownika składanym do pracodawcy w celu obliczenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oświadczenie składa się po to, aby pracodawca mógł zmniejszyć miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowa, wyższa kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł. Jej podwyższenie miało wpływ na zwiększenie kwoty odliczenia od zaliczki na podatek, która obecnie w skali rocznej wynosi 5 100 zł (miesięcznie jest to 425 zł). 

PIT-2 składa pracownik, który osiąga przychody: 
 • ze stosunku pracy
 • ze spółdzielczego stosunku pracy
 • ze stosunku służbowego
 • z pracy nakładczej
 • z wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej
 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, które wypłacają zakłady pracy.
Jeżeli dana osoba zatrudniona jest u kilku pracodawców, to PIT-2 może złożyć tylko u jednego, co oznacza, że tylko ten jeden pracodawca jest zobowiązany do pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy o kwotę wolną. 

Jeżeli pracownik złożył już wcześniej, w poprzednich latach, oświadczenie PIT-2, to nadal jest ono ważne aż do momentu odwołania lub wycofania przez pracownika. Nie ma konieczności składania oświadczenia w każdym roku. 

PIT-2 do swojego pracodawcy, składa pracownik, który:
 • nie otrzymuje emerytury lub renty
 • nie osiąga dochodów z działalności gospodarczej, od których ma obowiązek samodzielnie opłacać zaliczki (art. 44 ust. 3 ustawy o PIT)
 • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni, która zajmuje się produkcją rolną
 • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Pracownik, który nie złoży PIT-2 nie zostaje pozbawiony prawa do skorzystania z kwoty wolnej od podatku. Będzie mógł ją ująć w zeznaniu rocznym. 

PIT-2 w działalności gospodarczej rozliczanej skalą podatkową

Przedsiębiorcy, którzy oprócz działalności gospodarczej, w której wybrali formę opodatkowania dochodów wg skali podatkowej i osiągają dochody również ze stosunku pracy, nie muszą składać oświadczenia PIT-2 do swojego pracodawcy. Kwota wolna od podatku zmniejsza zaliczki miesięczne lub kwartalne na podatek PIT z tytułu prowadzenia firmy. 

PIT-2 – termin na złożenie

W związku ze zmianą zapisów w ustawie o PIT, które w nowym kształcie zaczęły obowiązywać od 10 marca 2022 roku, termin na złożenie oświadczenia PIT-2 przypada:
 • do 9 marca 2022 roku – przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym
 • od 10 marca 2022 roku – w trakcie roku podatkowego, najpóźniej obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatnik otrzymał oświadczenie PIT-2.
Wprowadzone zmiany w ustawie spowodowały, że w 2022 roku będą dostępne dwa rodzaje formularzy PIT-2:
 • obowiązujące do 23 marca 2022 roku
 • obowiązujące od 24 marca 2022 roku.
Wszystkie formularze PIT-2 złożone przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy są aktualne i nie ma potrzeby składania ich ponownie.


Data publikacji: 2022-04-25, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU