Pracownicy mogą być zatrudnieni na podstawie różnych umów. W zależności od formy zatrudnienia koszt utrzymania pracownika może być różny. Jak kształtują się koszty zatrudnienia przy umowie o pracę oraz umowach cywilnoprawnych, zlecenia i o dzieło? koszt zatrudnienia pracownika 2024

Umowa o dzieło, a koszt zatrudnienia pracownika

W przypadku umów o dzieło nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia ZUS, co oznacza, że kosztem dla przedsiębiorcy jest tylko samo wynagrodzenie brutto zleceniobiorcy. 

Obowiązek ubezpieczenia przy umowie o dzieło występuje jedynie w przypadku kiedy zatrudniony zawiera umowę z własnym pracodawcą lub w przypadku kiedy umowa o dzieło wykonywana jest na rzecz własnego pracodawcy.

Umowa zlecenia, a koszt zatrudnienia pracownika

W przypadku umowy zlecenia wysokość kosztów zatrudnienia zależy od czynników, które charakteryzują zatrudnionego. Wynagrodzenie zleceniobiorcy musi mieć przynajmniej wysokość minimalnej stawki godzinowej, która od stycznia 2024 roku została ustalona na kwotę 27,70 zł brutto/godzinę, a od lipca wzrośnie do 28,10 zł brutto/godzinę.

Zleceniobiorca Koszt zleceniodawcy
Umowa zlecenia jest jedynym źródłem zatrudnienia Wynagrodzenie brutto + składki ZUS finansowane przez zleceniodawcę (ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP)
Osoba jest dodatkowo zatrudniona w innej firmie, w której otrzymuje wynagrodzenie równe przynajmniej wynagrodzeniu minimalnemu Wynagrodzenie brutto
Student do ukończenia 26 lat Wynagrodzenie brutto

Umowa o pracę, a koszt zatrudnienia pracownika

Przy umowie o pracę na koszty uzyskania przychodu pracodawcy składa się: wynagrodzenie brutto oraz składki ubezpieczeniowe ZUS obciążające nie tylko pracownika, ale również pracodawcę. 


Rodzaj ubezpieczenia Składki płacone przez pracodawcę Składki płacone przez pracownika
Emerytalne 9,76% 9,76%
Rentowe 6,50% 1,50%
Wypadkowe 1,67% -
Chorobowe - 2,45%
Zdrowotne - 9,00%
FP 2,45% -
FGŚP 0,1% -


W przypadku ubezpieczenia wypadkowego stopa procentowa zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Standardowa stopa procentowa dla ubezpieczenia wypadkowego obowiązuje od 1 kwietnia 2018 roku. 
Dodatkowe obciążenie pracodawcy (oprócz wynagrodzenia brutto) wynosi ok. 22% wynagrodzenia brutto. 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Pracownik z własnej woli może dołączyć do programu oszczędzania na przyszłą emeryturę, zwanego Pracowniczym Planem Kapitałowym - PPK. W takiej sytuacji wpłaty na PPK zostają uiszczane z wynagrodzenia pracownika oraz jenocześnie ze środków pracodawcy.

Pracodawca pokrywa następujące wartości:

Rodzaj wpłaty

Wpłaty pokrywane przez pracownika

Podstawowa

1,5%

Dodatkowa

2,5%


Obowiązkowo zgłoszeni do PPK są pracownicy, którzy są objęci ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i mieszczą się w przedziale wiekowym od 18 do 55 lat. W związku z tym nie od pracodawcy zależy, czy będzie ponosił dodatkowe koszty związane z programem. Jest on obowiązkowy (pod warunkiem że pracownik wyrazi taką wolę) o ile pracownik z własnej inicjatywy nie zrezygnuje z PPK. Jedynym rozwiązaniem pozwalającym na ograniczenie kosztów zatrudnienia jest rezygnacja z PPK przez pracownika.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika od 1 stycznia 2024 roku

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku wynosi 4 242 zł brutto. W związku z jego podwyższeniem w stosunku do roku 2023 wzrastają również koszty związane z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę.
Przy założeniu, że pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę w wysokości 4 242 zł brutto, to koszt całkowity jego zatrudnienia wyniesie 5 174,39 zł

Rodzaj ubezpieczenia Składki płacone przez pracodawcę Wartość składki, która obciąża pracodawcę
Emerytalne 9,76% 4 242 zł x 9,76% = 414,02 zł
Rentowe 6,50% 4 242 zł x 6,50% = 275,73 zł
Wypadkowe 1,67% 4 242 zł x 1,67% = 70,84 zł
FP 2,45% 4 242 zł x 2,45% = 103,93 zł
FGŚP 0,1% 4 242 zł x 0,1% = 4,24 zł
PPK 1,50% 4 242 zł x 1,50% = 63,63 zł
Razem   932,39 zł

Ostatnia aktualizacja: 2024-02-25
Data publikacji: 2022-01-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU