Cyfryzacja coraz bardziej wchodzi do naszego życia. Coraz więcej spraw i dokumentów można otrzymać oraz sporządzić w formie elektronicznej. Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić nowy system elektroniczny umożliwiający wystawianie e-Faktur. e-faktury kiedy obowiazek

Na czym polega system e-Faktur?

Krajowy system e-Faktur zacznie obowiązywać w momencie wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Możliwe będzie wystawianie faktur ustrukturyzowanych, czyli e-Faktur. Nowy system ma ułatwić dokonywanie rozliczeń pomiędzy kontrahentami. Od tej chwili podatnik nie będzie musiał już archiwizować faktur, wystawionych w systemie elektronicznym.  

System umożliwi:
  • wystawianie i dostęp do faktur ustrukturyzowanych
  • otrzymywanie i przechowywanie faktur
  • uwierzytelnianie i weryfikację posiadanych uprawnień
  • analizę i kontrolę prawidłowości danych z faktur (zgodnie z art. 106nc ust. 4 projektu nr UD 159).
Podatnik zanim rozpocznie wystawianie faktur będzie musiał powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach posiadających uprawnienia dostępu do wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (art. 106na ust. 4 projektu nr UD 159). Przepis nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych pod warunkiem, że podatnik nie udzielił upoważnienia do wystawiania e-Faktur osobie trzeciej. 

Faktury ustrukturyzowane będą obecne w obrocie gospodarczym razem z tradycyjnymi fakturami papierowymi. Będą przechowywane w systemie przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały wystawione. W początkowym okresie z systemu będzie można korzystać na zasadzie dobrowolności. Jednak docelowo krajowy system e-faktur ma być obowiązkowy począwszy od 2023 roku

Zwrot podatku VAT

Korzystanie z systemu e-Faktur pozwala na szybszy zwrot podatku VAT w terminie 40 dni liczone od dnia złożenia rozliczenia (art. 1 pkt 4 lit. c projektu ustawy nr UD 159). 

Wcześniejszy zwrot VAT będzie możliwy po spełnieniu określonych warunków, jak:
  • wystawianie wyłącznie e-Faktur
  • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie jest wyższa od kwoty 3 000 zł
  • podatnik przez 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku był czynnym podatnikiem VAT
  • podatnik przez 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku posiadał konto w banku lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Faktury korygujące in minus

W ramach wprowadzanego systemu e-Faktur możliwa będzie również korekta faktur. Korzystając z KSF nie trzeba będzie stosować ogólnych zasad korygowania podstawy opodatkowania. Oznacza to, że nie będzie wymagane posiadanie dokumentu potwierdzającego uzgodnienie korekty pomiędzy nabywcą, a sprzedającym. Przy fakturach korygujących in minus ważny będzie moment dostarczenia dokumentu i to on będzie decydował o korekcie podatku należnego i naliczonego. 
Fakturę, która została wystawiona przed dniem wejścia w życie ustawy będzie można skorygować w nowym systemie za pomocą faktury ustrukturyzowanej. Wskazuje na to art. 6 projektu ustawy nr UD 159
Nowy system nie pozwala na wystawianie not korygujących. Nadal będzie możliwe ich sporządzanie na dotychczasowych zasadach, w ramach obecnie obowiązującego sposobu. 

Projekt ustawy przewiduje, że elektroniczny system faktur zostanie wprowadzony z dniem 1 października 2021 roku.

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca otworzył jednoosobową działalność gospodarczą w ramach, której prowadzi kwiaciarnię. Nie zatrudnia pracowników. Sam zajmuje się sprawami księgowymi oraz samodzielnie wystawia faktury. Nie jest zobowiązany do złożenia powiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego o wystawieniu e-faktury, ponieważ do jej sporządzenia nikogo nie upoważnił. 

PRZYKŁAD 2 
Przedsiębiorca postanowił, że będzie korzystał z nowego systemu wystawiania faktur. E-faktury wystawia już od roku. Spełnił wszystkie wymagane warunki i złożył deklarację o wcześniejszy zwrot VAT. Otrzymał go w 40 dniu od złożenia rozliczenia. 

PRZYKŁAD 3
Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wystawił 10 faktur w formie tradycyjnej. Dzień po wystawieniu faktur przez podatnika, w życie wszedł przepis, który umożliwiał wystawianie i korygowanie faktur w wersji elektronicznej. Co prawda przedsiębiorca wystawił tradycyjne faktury zgodnie ze starymi przepisami, ale w przypadku konieczności wystawienia faktur korygujących będzie mógł bez problemu skorzystać z wersji elektronicznej.


Data publikacji: 2021-09-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU