Spojrzenie organów podatkowych na niektóre zagadnienia podatkowe czasami ulega zmianie Jeszcze do niedawna urzędy skarbowe uważały, że nabycie środka trwałego, jakim jest np. samochód i jego dalsza odsprzedaż przez podatnika, który zawodowo nie zajmuje się sprzedażą aut nie jest możliwa z zastosowaniem procedury VAT marża. Obecnie sprzedaż dokonana w procedurze VAT marża uznawana jest za prawidłową, ale muszą być spełnione określone warunki. faktura vat marza na sprzedaz samochodu

Procedura VAT marża – jaką sprzedaż obejmuje?

Sprzedaż za pomocą procedury VAT marża obejmuje takie towary, jak:
 • towary używane
 • dzieła sztuki
 • przedmioty kolekcjonerskie
 • antyki,
które zostały wcześniej zakupione w ramach prowadzonej działalności gospodarczej celem ich dalszej odsprzedaży. W ich przypadku podstawę opodatkowania podatkiem VAT stanowi różnica pomiędzy kwotą sprzedaży, a kwotą nabycia, którą pomniejsza się o kwotę podatku stanowiącą marżę sprzedaży. 

Za towary używane uważa się dobra nadające się do dalszego użytkowania w aktualnym stanie lub po przeprowadzeniu naprawy z wyłączeniem: dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków, metali i kamieni szlachetnych. 

Kiedy można sprzedać samochód w procedurze VAT marża?

Samochód używany, który stanowił składnik majątku firmowego może być sprzedany w procedurze VAT marża przez podatnika nieprowadzącego sprzedaży samochodów, pod warunkiem, że:
 • nabywca będzie użytkował samochód w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej
 • samochód został nabyty w celu jego dalszej odsprzedaży.
Za przykład może posłużyć przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, który dokonał zakupu samochodu za pomocą VAT marża celem jego późniejszej sprzedaży. Po zakupie wprowadził samochód do ewidencji środków trwałych. Przez jakiś czas użytkował go w prowadzonej działalności gospodarczej, a następnie sprzedał go w procedurze VAT marża. W momencie sprzedaży samochód był sprawny i nadawał się do dalszego użytkowania. 

W ustawie o VAT brak jest jakichkolwiek ograniczeń, które mogłyby uniemożliwiać opodatkowanie sprzedaży samochodu firmowego za pomocą systemu VAT marża, nawet wtedy, kiedy przedsiębiorca zawodowo nie zajmuje się sprzedażą samochodów. 

Takiego samego zdania jest też Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, który potwierdził je w interpretacji indywidualnej z dnia 2 stycznia 2015 r., sygn. ITPP2/443-1250/14/KT.

Procedura VAT marża – kto może być uczestnikiem takiej sprzedaży?

Procedura sprzedaży VAT marża (art. 120 ust. 10 ustawy o VAT) dotyczy dostawy: towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych przez podatnika od:
 • osoby fizycznej i osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej niebędącej podatnikiem, jeżeli:
  • dostawa tych towarów była zwolniona z podatku VAT przedmiotowo lub podmiotowo
  • dostawa tych towarów była opodatkowana na zasadzie procedury VAT marża
 • osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej
 • podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona z podatku VAT przedmiotowo lub podmiotowo
 • podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana na zasadzie procedury VAT marża i nabywca jest w posiadaniu dokumentów jednoznacznie potwierdzających nabycie towarów na tych zasadach.

Zakup samochodu w VAT marża, a podatek VAT

Czynny podatnik VAT, który zakupi samochód do celów prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie VAT marży, to nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z faktury, którą otrzyma, ponieważ na fakturze VAT marża brak jest podatku VAT do odliczenia. Zawarta jest jedynie końcowa kwota brutto, w której zawiera się wartość pojazdu oraz podatek VAT marża. 

Sprzedaż składnika majątku, a zwolnienie z podatku VAT 

W niektórych okolicznościach podatnik może być zwolniony z zapłaty podatku VAT w przypadku nabycia używanego składnika majątku, który następnie ma być odsprzedany, pod warunkiem, że:
 • składniki majątku były wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej zwolnionej z zapłaty podatku VAT
 • przy zakupie, imporcie lub wytworzeniu tych składników majątku, nabywca nie miał prawa obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Jeżeli warunki te nie zostaną spełnione, to sprzedaż samochodu firmowego będzie musiała być opodatkowana podatkiem VAT wg stawki 23%. 

Plik JPK_V7 – jak ująć sprzedaż samochodu w procedurze VAT marża

Aby właściwie ująć daną transakcję dostawy w deklaracji VAT przy dokonanej sprzedaży za pomocą VAT marża należy: 
 • rozliczyć podatek VAT należny w poz. 19 przez ujęcie wyłącznie wartości marży netto, która będzie stanowić podstawę opodatkowania
 • rozliczyć podatek VAT należny w poz. 20 przez ujęcie wyłącznie wartości podatku VAT naliczanego od VAT marży netto
 • wskazać art. 119 lub 120 ust. 4 lub 5 ustawy w zależności od przedmiotu sprzedaży. 
Rozumie się, że: 
 • marża brutto – to różnica pomiędzy wartością zakupu samochodu, a wartością jego sprzedaży
 • marża netto – to marża brutto pomniejszona o podatek VAT
 • podatek VAT – ustala się przez podzielenie marży brutto przez 1,23. 

PRZYKŁAD
Firma zakupiła samochód osobowy na podstawie faktury VAT marża wystawionej na kwotę 25 000 zł. Firma ma zamiar odsprzedać auto, również w procedurze VAT marża. Sprzedaż samochodu została wyceniona na 28 000 zł. W tym przypadku obliczenia będą wyglądały następująco: 
 • marża brutto: 28 000 zł – 25 000 zł = 3 000 zł
 • marża netto: 3 000 zł : 1,23 = 2 439,02 zł
 • podatek VAT: 3 000 zł – 2 439,02 zł = 560,98 zł.
Sprzedaż auta na podstawie VAT marża uwzględnia się w deklaracji VAT następująco: 
 • rozliczenie podatku VAT należnego w poz. 19 ujmuje się w kwocie 2 439,02 zł
 • rozliczenie podatku VAT należnego w poz. 20 ujmuje się w kwocie 560,98 zł
 • zaznaczenie dotyczące art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy.


Data publikacji: 2022-06-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Bogusława
20 Wrzesień 2022

Z jakiego przepisu wynika, że:
można sprzedać samochód w procedurze VAT marża pod warunkiem, że:
nabywca będzie użytkował samochód w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej?
W przepisach nie ma takiego warunku.