Sprzedaż na rzecz osób prywatnych zobowiązuje przedsiębiorcę do wystawienia faktury do paragonu na żądanie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Taki obowiązek wynika z ustawy o VAT. Czy na fakturze wystawionej na rzecz osoby prywatnej powinien znaleźć się numer PESEL nabywcy? faktura bez numeru NIP i PESEL

Dane jakie powinna zawierać faktura wystawiona dla osoby prywatnej

W zasadzie zakres danych jakie powinna zawierać faktura wystawiona na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest taki sam jak w przypadku faktur sporządzanych dla firm.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT faktura VAT powinna zawierać: 
 • datę wystawienia faktury
 • kolejny numer faktury zgodnie z przyjętą serią numeracji
 • nazwę i adres sprzedawcy oraz nabywcy
 • numer identyfikujący podatnika na potrzeby podatku (NIP sprzedawcy), a także w danym państwie członkowskim dodatkowo dwuliterowy kod oznaczający pochodzenie kraju
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, bądź datę otrzymania zapłaty o ile została określona i jest inna niż data wystawienia faktury
 • nazwę towaru/usługi
 • miarę i ilość sprzedanych towarów/usług
 • cenę jednostkową netto, bez podatku VAT
 • kwoty wszystkich opustów lub obniżek cen, również w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty pod warunkiem, że nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto
 • wartość netto wszystkich sprzedawanych towarów/usług
 • stawkę podatku VAT
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • kwotę należności ogółem (wartość brutto).

Sprzedaż na kasie – faktura dla osoby prywatnej

W przypadku sprzedaży ewidencjonowanej na kasie kiedy nabywcą jest firma, dokumentem potwierdzającym będzie faktura VAT i nie ma potrzeby wystawania paragonu. 

Sprzedaż na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej wymaga udokumentowania transakcji na kasie fiskalnej. Jeżeli klient zwróci się z prośbą o wystawienie faktury w terminie 3 miesięcy liczone od końca miesiąca, w którym został dostarczony towar lub wykonana usługa, bądź sprzedawca otrzymał całość lub część zapłaty, to sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury do paragonu. Po wskazanym terminie faktura może być wystawiona jedynie z dobrej woli sprzedawcy. 

Sprzedający zgodnie z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT ma obowiązek wystawić fakturę do paragonu na żądanie klienta we wskazanym poniżej terminie:
 • do 15 dnia kolejnego miesiąca – żądanie miało miejsce przed upływem końca miesiąca, w którym został dostarczony towar lub została wykonana usługa bądź sprzedawca otrzymał całość lub część zapłaty
 • nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania – żądanie wystawienia faktury miało miejsce po upływie miesiąca, w którym został dostarczony towar lub wykonana usługa, bądź sprzedawca otrzymał całość lub część zapłaty.
Czynni podatnicy VAT mają obowiązek ująć wystawioną fakturę VAT do paragonu, w części ewidencyjnej JPK_V7 z oznaczeniem „FP” bez powiększania kwoty przychodu i podatku VAT należnego. Przychód ewidencjonowany na kasie ujmuje się w pełnej kwocie jaka wynika z raportu kasowego. 

PRZYKŁAD 
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży artykułów samochodowych. 10 lipca zwrócił się do niego klient celem wystawienia faktur do dwóch paragonów. Jeden z nich został wystawiony 14 lutego, a drugi z datą 30 czerwca. Czy sprzedawca ma obowiązek sporządzenia faktur na rzecz osoby prywatnej?

Odpowiedź:
W pierwszym przypadku zgłoszenie żądania wystawienia faktury miało miejsce po terminie 3 miesięcy i od sprzedawcy zależy, czy wystawi fakturę, czy też nie. W drugim przypadku przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury do paragonu na żądanie klienta w terminie do 15 lipca.  

Numer identyfikujący nabywcę na potrzeby podatku – osoba prywatna

Jeżeli faktura wystawiana jest na rzecz osoby prywatnej, to nie ma obowiązku umieszczania na niej numeru PESEL, ani numeru NIP.  
Podatnik VAT prowadzący działalność gospodarczą ma nadany numer NIP, który identyfikuje go jako podatnika nabywcę, o którym mówi art. 106e ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT. Numer NIP nie jest identyfikatorem, który należy umieszczać na fakturach dla osób prywatnych.  
Numer PESEL jest identyfikatorem osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących podatnikami podatku VAT. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie jest podatnikiem VAT, dlatego regulacje dotyczące obowiązku umieszczania identyfikatora podatkowego nie mają zastosowania do osób prywatnych. 
Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie muszą zawierać ani numeru NIP, ani numeru PESEL, chociaż ich umieszczenie na fakturze nie jest zabronione.


Data publikacji: 2021-08-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU