Czasami dochodzi do sytuacji, że nabywca robiąc zakupy podaje błędne dane, na podstawie których wystawiana jest faktura VAT. Niektóre z błędów dotyczą numeru NIP. Podatnicy zamiast numeru identyfikacyjnego podatkowego podają numer PESEL. Jakie czynności musi wykonać podatnik w takiej sytuacji? zmiana numeru pesel na nip faktura korygujaca

Kiedy trzeba obowiązkowo wystawić fakturę?

Jak wskazuje art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podatnik ma obowiązek udokumentować sprzedaż na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze bądź na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem za pomocą faktury VAT. Jeżeli sprzedaż zwolniona jest z VAT, to zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy o VAT, taki obowiązek nie występuje. Nie jest konieczne także wystawianie faktur w stosunku do sprzedaży realizowanej na rzecz osób niebędących podatnikami VAT. 

Jeżeli jednak nabywca niebędący podatnikiem wystosuje żądanie wystawienia faktury, to sprzedawca ma obowiązek mu taką wystawić, pod warunkiem, że żądanie zostało zgłoszone w wymaganym terminie czasu (art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT). 

Wystawianie faktur w przypadku sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej

W przypadku kiedy potwierdzeniem sprzedaży jest paragon fiskalny z kasy rejestrującej, faktura na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej może zostać wystawiona jedynie w sytuacji kiedy paragon będący potwierdzeniem danej sprzedaży zawiera numer identyfikujący nabywcę towarów lub usług na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. 

Faktura VAT – jakie dane musi zawierać?

Faktura VAT jest dokumentem wystawionym w formie papierowej lub elektronicznej, na której muszą znaleźć się dane wymagane ustawą i przepisami.

Do danych, które między innymi musi zawierać faktura VAT należą:
 • data wystawienia
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii jednoznacznie identyfikujący fakturę
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika oraz nabywcy towarów lub usług razem z ich adresami
 • numer, za pomocą którego podatnik jest identyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi bądź data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, jeżeli została określona i różni się od daty wystawienia faktury
 • nazwa towaru lub usługi
 • miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cena jednostkowa netto towaru lub usługi
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty jeżeli nie zostały uwzględnione w cenie jednostkowej netto
 • wartość netto dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych transakcją
 • stawka podatku
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • kwota należności ogółem.
Faktury uproszczone wystawiane w przypadku sprzedaży, której ogólna kwota nie przekracza 450 zł (100 euro) mogą zawierać mniej danych. 

Błąd na fakturze – faktura korygująca

Faktura korygująca jest szczególnym rodzajem dokumentu służącym do korygowania poważnych błędów na fakturze, które mogą mieć wpływ na wysokość podstawy opodatkowania. Sporządza się ją w celu udokumentowania rzeczywistej wielkości sprzedaży za dany okres rozliczeniowy. Przeważnie wystawiana jest w sytuacji udzielenia rabatów, obniżek cen, zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, zaliczek, przedpłat, zadatków, rat podlegających opodatkowaniu. Korekty wymaga również przypadek kiedy już po wystawieniu faktury została podwyższona cena lub wystąpiła pomyłka w cenie, w stawce podatku lub kwocie podatku bądź w innej pozycji faktury. 

Zmniejszenie podstawy opodatkowania oznacza mniejszą kwotę podatku należnego u sprzedawcy, co nie ma odzwierciedlenia w zmniejszeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy towarów/usług. 

Faktura korygująca – zmiana numeru PESEL na NIP

Nabywca towaru/usługi w momencie zakupu powinien poinformować sprzedającego, że chce otrzymać fakturę. W świetle obowiązujących obecnie przepisów kupujący może otrzymać fakturę uproszczoną (paragon fiskalny o wartości nieprzekraczającej 450 zł). Na paragonie musi widnieć numer NIP nabywcy.


PRZYKŁAD 
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Dość często zdarza mu się wystawiać faktury uproszczone. Z reguły faktury wystawiane są bez błędów, ale kiedyś zdarzyło mu się zamiast numeru NIP nabywcy na fakturze uproszczonej wystawionej dla innego podmiotu gospodarczego umieścić numer PESEL. Czy w tej sytuacji możliwe jest wystawienie faktury korygującej?

Odpowiedź:
Tak, można wystawić fakturę korygującą. Faktura musi bowiem odzwierciedlać rzeczywiste transakcje gospodarcze, które miały miejsce, dlatego ważne jest, aby wszystkie elementy dokumentu były prawidłowo oznaczone. Inaczej błędna faktura nie będzie mogła dokumentować dokonanych transakcji. Podanie numeru PESEL zamiast NIP nabywcy jest błędem, który nie uniemożliwia weryfikacji zdarzenia gospodarczego oraz określenia nabywcy w sposób prawidłowy. Jednak pod kątem wysokości zobowiązania podatkowego pozostaje bez znaczenia, dlatego błąd musi zostać skorygowany, tak aby faktura była odzwierciedleniem faktycznie dokonanej transakcji pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi oznaczonymi w prawidłowy sposób, dlatego w przypadku błędnego wpisania numeru PESEL, podatnik powinien wystawić fakturę korygującą z numerem NIP. 

Podsumowanie 

Faktura korygująca wystawiana jest w celu przywrócenia faktury pierwotnej do stanu rzeczywistego. Wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych, zgodnych z rzeczywistością kwot oraz innych danych. Jeżeli na dokumencie pojawią się błędy lub wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury, to podatnik niezwłocznie powinien wystawić fakturę korygującą. Podatnik ma prawo dokonać korekty błędnie wpisanego numeru PESEL zamiast NIP-u. W tym celu musi wystawić korektę z NIP nabywcy.


Data publikacji: 2022-03-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU