Niektórzy przedsiębiorcy otwierają oddziały lub filie swoich firm w innych krajach. Najczęściej są to państwa należące do Unii Europejskiej. Sprzedaż pomiędzy państwami członkowskimi UE dokonywana jest w ramach WDT. nietransakcyjne WDT

Przemieszczenie towarów własnych jako Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów

Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 zakres przedmiotowy ustawy ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 pojęcie dostawy towarów na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8

(art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwana dalej ustawą o VAT).

W dalszej części wymienionego przepisu w ust. 2 napisane jest:

Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:
1) podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
2) osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
3) podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
4) podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Za WDT można uznać również przemieszczenie przez podatnika lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika wytworzone, wydobyte, nabyte również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów jeżeli będą służyły działalności gospodarczej podatnika na terytorium kraju w zakresie prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Jest to szczególny przypadek WDT poszerzony o czynności, które nie mają charakteru czynności dwustronnych, które polegają na przemieszczeniu towarów danego przedsiębiorstwa z Polski do innego państwa członkowskiego, w którym mają służyć do działalności gospodarczej podatnika. Jeżeli dojdzie do takiej transakcji, to dostawca z Polski jest jednocześnie nabywcą na terytorium innego państwa członkowskiego. 

Rozliczenie w podatku VAT nietransakcyjnego WDT

Przy nietransakcyjnym WDT trudno jest rozliczyć podatek VAT. 
Sposób jego rozliczenia można zobrazować na poniższym przykładzie:
Spółka zajmuje się w Polsce sprzedażą szlifierek. Działalność rozwija się bardzo szybko, dlatego spółka postanowiła otworzyć oddział na Węgrzech i w tym kraju zarejestrowała się dla celów VAT. Szlifierki często przemieszczane są do oddziału węgierskiego, gdzie są magazynowane, a następnie w ramach oddzielnej transakcji sprzedawane kontrahentom na Węgrzech. 

W takiej sytuacji spółka ma prawo zastosować stawkę VAT 0% jeżeli spełni warunek posiadania numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany na Węgrzech (VAT HU). Dodatkowo powinna posiadać dowody faktycznego wywozu towarów z terytorium kraju i dowody na dostarczenie ich na terytorium innego państwa członkowskiego. 
Transakcja nie musi być udokumentowana fakturą. Obowiązek podatkowy wystąpi po 15 dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało dokonane przemieszczenie towarów na Węgry. Przemieszczenie towarów z Polski na Węgry, które następnie zostały odsprzedane, wymaga wykazania transakcji w deklaracjach JPK_V7M lub JPK_V7K. 

Dodatkowo zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT transakcję dokonaną w ramach przemieszczania własnych towarów z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego wykazuje się w informacji podsumowującej po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy o VAT. Są to warunki pozwalające zastosować w WDT, stawkę VAT 0%

Przemieszczenie towarów nie stanowi WDT

W niektórych okolicznościach przemieszczenie towarów do innego kraju nie będzie stanowiło WDT. Ma to miejsce (art. 13 ust. 4 ustawy o VAT) jeżeli:

1) towary są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, dla których miejscem dostawy zgodnie z art. 22 miejsce dostawy towarów ust. 1 pkt 2 jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli towary te są przemieszczane przez tego podatnika dokonującego ich dostawy lub na jego rzecz;
2) przemieszczenie towarów następuje w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju;
3) towary są przemieszczane na pokładach statków, samolotów lub pociągów w trakcie transportu pasażerskiego wykonywanego na terytorium Unii Europejskiej z przeznaczeniem dokonania ich dostawy przez tego podatnika na pokładach tych pojazdów;
4) towary mają być przedmiotem eksportu towarów przez tego podatnika;
5) towary mają być przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonanej przez tego podatnika, jeżeli przemieszczenie towarów następuje na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego, do którego dokonywana jest ta wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów;
6) towary mają być przedmiotem wykonanych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju na rzecz tego podatnika usług polegających na ich wycenie lub wykonaniu na nich prac, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną z powrotem przemieszczone na terytorium kraju;
7) towary mają być czasowo używane na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w celu świadczenia usług przez podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, który przemieścił lub na rzecz którego przemieszczono te towary;
8) towary mają być czasowo używane przez tego podatnika na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, pod warunkiem że import takich towarów z terytorium państwa trzeciego z uwagi na ich przywóz czasowy byłby zwolniony od cła;
9) przemieszczeniu podlega gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej.


PRZYKŁAD
Przedsiębiorca prowadzi firmę budowlaną. Podpisał kontrakt na budowę parkingu we Francji. W celu wykonania zlecenia musiał przemieścić na terytorium Francji własne maszyny budowlane. Budowa trwała pól roku. Po jej zakończeniu maszyny z powrotem wróciły do kraju. W omówionym przypadku przemieszczenie towarów własnych nie stanowi WDT. 

Nietransakcyjne WDT, a przychód

Zgodnie z art. 12 ust. 3a – 3e ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej ustawa o podatku CIT, powstanie przychodu z działalności gospodarczej w walucie obcej należy ustalić przez dokonanie przeliczenia na złotówki wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Za datę powstania przychodu przyjmuje się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi bądź częściowego wykonania usługi, jednak nie później niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności. 
Przy nietransakcyjnym WDT nie powstaje przychód, ponieważ nie dochodzi do wydania rzeczy. Towar cały czas jest własnością podatnika. 

Podsumowanie

Podatnik, który dokonuje nietransakcyjnego WDT powinien zarejestrować się do VAT UE w innym państwie. Transakcji nie musi dokumentować fakturą WDT. Jednak powinien posiadać odpowiednie dokumenty, które będą potwierdzały wywóz towarów i numer VAT UE w innym państwie. Przemieszczenie towarów nie zawsze stanowi nietransakcyjne WDT.


Data publikacji: 2021-06-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU