Przedsiębiorcy rozliczający się między sobą wybierając określony model rozliczania biorą pod uwagę przede wszystkim charakter przeprowadzanej transakcji. Przy umowach realizowanych etapowo, rozliczeń można dokonywać za pomocą faktur zaliczkowych lub częściowych. Fakturowanie czesciowe zaliczki

Koszty uzyskania przychodów

W art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej jako ustawa o PDOP zostały uregulowane kwestie dotyczące ogólnej zasady kwalifikowania wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę, do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z przepisem, kosztami uzyskania przychodów są wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów bądź zachowania lub zabezpieczenia ich źródeł. Wyjątkiem od tej reguły są wydatki, które zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów (wykaz w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP).
Aby poniesiony wydatek mógł być dla podatnika kosztem uzyskania przychodów, to musi mieć charakter rzeczywisty. Definitywny (rzeczywisty) charakter wydatku oznacza, że nie zostanie on podatnikowi zwrócony w żadnej formie (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 maja 2017 roku, znak: 2461-IBPB-1-2.4510.100.2017.I.AK).

Faktura zaliczkowa

nie daje możliwości zaliczenia należności z niej wynikających, do kosztów uzyskania przychodów. Zaliczkę płaci się na poczet przyszłych zobowiązań. Jeżeli umowa jest należycie wykonana, to zaliczka zostaje zaliczona akonto należnego świadczenia za wykonaną pracę. W przypadku kiedy umowa zostanie zerwana z jakiś przyczyn, to zaliczka musi zostać zwrócona. Pomimo, że została wpłacona, to jednak poniesiony wydatek nie ma charakteru definitywnego i ostatecznego, a to nie daje podstawy do uznania go za koszt uzyskania przychodów. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej z 31.08.2018 r. o sygn.. 0111-KDIBI-1.4010.322.2018.1.BK.:

wartość wpłaconej zaliczki może być zaliczona do kosztów podatkowych dopiero po wykonaniu należnego świadczenia oraz wykazaniu związku pomiędzy poczynionym wydatkiem a przychodem podatkowym, a także pod warunkiem odpowiedniego udokumentowania wykonania takiego świadczenia. Zatem, aby zaliczka mogła zostać uznana za koszt uzyskania przychodu, świadczenie w ramach którego zaliczka została uiszczona musi być wykonane i odpowiednio udokumentowane.

Z interpretacji wynika, że zaliczkę można ująć w kosztach podatkowych dopiero w sytuacji kiedy będzie ona stanowiła zapłatę za wykonane świadczenie. Przedsiębiorca zatem ma prawo do zaliczenia kwot z faktur zaliczkowych do kosztów uzyskania przychodów tylko w oparciu o fakturę końcową.

Faktura częściowa 

pozwala zaliczyć należności do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ kwoty z niej wynikające dokumentują zakończenie poszczególnych etapów prac lub wykonanej usługi. Pozwala to stwierdzić, że wydatki związane z fakturami częściowymi mają charakter definitywny i tym samym spełniają warunki, które pozwalają zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. Zgodne z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31.08.2018 r.


Data publikacji: 2020-09-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Wiktor
26 Grudzień 2022

Potrzebuję wzór faktury częściowej - nie przedstawiacie. Gdzie znaleźć ??