Niektóre usługi budowlane oraz budowlano-remontowe mogą być opodatkowane preferencyjną stawką VAT w wysokości 8%. Podatnik z obniżonego VAT-u może skorzystać po spełnieniu kilku warunków. Usługi budowlane – kiedy można zastosować stawkę VAT 8%? stawka 8 VAT uslugi budowlane

Stawka podatku VAT 8% dla usług budowlanych, a obowiązujące przepisy

Stawka podatku VAT w wysokości 8% stosowana jest w przypadku dostaw, budownictwa, remontów, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy obiektów budowlanych lub ich części wchodzących do budownictwa obsługującego społeczny program mieszkaniowy (art. 41 ust. 12 ustawy o VAT). Są to
 • obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części wyłączając lokale użytkowe i lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych, które zostały sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w dziale 12
 • budynki instytucji ochrony zdrowia, które świadczą usługi zakwaterowania razem z opieką lekarską i pielęgniarską, przede wszystkim dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Do budownictwa tego nie zalicza się: 
 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni użytkowej ponad 300 m2
 • lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 150 m2.

Zgodnie z par. 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych, stawkę podatku VAT obniżoną do 8% stosuje się między innymi w przypadku wykonywania:
 • „robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym
 • robót konserwacyjnych dotyczących:
  • obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w  art. 2 pkt 12 ustawy   lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych
  • lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12
w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2”. 

Stanowisko w tej sprawie zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej o sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.99.2018.2 z dnia 16 marca 2018 r. 

Przez roboty konserwacyjne rozumie się prace inne niż remont, które mają na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części.


Stawka 8% dla usług budowlanych stosowana w budownictwie mieszkaniowym

Wykonawca usługi zanim zastosuje preferencyjną stawkę 8% powinien najpierw sprawdzić, czy świadczona usługa budowlana będzie wykonywana na nieruchomości zaliczonej do programu mieszkaniowego. 
Jeżeli powierzchnia nieruchomości przekroczy określone limity, to wtedy preferencyjną stawkę VAT 8% należy zastosować tylko do części podstawy opodatkowania, która odpowiada udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym przy całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy o VAT).  

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca świadczy usługę budowlaną w lokalu mieszkalnym, który należy do społecznego programu mieszkaniowego. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 170 m2. Przedsiębiorca wycenił swoją pracę na 250 000 tys. zł. Dla jakiej wartości może zastosować stawkę 8% dla wykonywanych usług budowlanych?

Odpowiedź:
Przedsiębiorca może zastosować stawkę VAT 8% dla wartości 220 588, 24 zł (po zaokrągleniu). Na pozostałą część kwoty (29 411,36 zł) musi zastosować podstawową stawkę VAT w wysokości 23%.

Potwierdzanie wykonania usługi 

Na przedsiębiorcy jako podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w razie kontroli podatkowej, że wykonywał usługi budowlane lub remontowo-budowlane w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym i z tego powodu może korzystać z preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 8%. Otwarty katalog dowodów zawiera Ordynacja podatkowa. Art. 180 par. 1 mówi, że:

Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.


Podstawowym, niezaprzeczalnym dowodem jest:
 • umowa zawarta z nabywcą określająca warunki jej wykonania (głównie miejsce i czas). Umowa powinna zawierać dane identyfikacyjne stron oraz zakres wykonywanych prac. Dodatkowo, bardzo ważne jest, aby znalazły się w niej informacje dotyczące powierzchni remontowej, budowlanej bądź modernizacyjnej nieruchomości (istotne dane ze względu na zastosowanie stawki preferencyjnej). 
 • protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający zakres wykonywanych prac oraz moment ich wykonania. 
 • dowody zapłaty (przelew bankowy, dowody KP)
 • inne dokumenty uwiarygadniające prawo do zastosowania obniżonej stawki VAT.

Wyjaśnień w sprawie udowodnienia zastosowania odpowiedniej stawki opodatkowania udzielił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 11 lutego 2016 r. , nr ILPP2/4512-1-837/15-4/SJ

w zakresie zastosowania właściwej stawki opodatkowania to na podatniku ciąży odpowiedzialność w zakresie udowodnienia wystąpienia okoliczności uzasadniających zastosowanie stawki podatku innej niż stawka podstawowa, tj. w tym przypadku 8%. Ustawodawca oczekuje, aby to podatnik wykazał, że świadczone przez niego usługi są związane z budownictwem mieszkaniowym oraz, że powierzchnie użytkowe są odpowiednie. Powyższe ma wynikać z materiału dowodowego jakim dysponuje podatnik. Ustawa o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia wykonawcze wydane na jej podstawie nie określają rodzaju i formy dokumentów, jednakże podatnik powinien posiadać w swojej dokumentacji dowody wiarygodne, które formalnie i w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzać będą powierzchnię użytkową, rozumianą zgodnie z powołanymi powyżej przepisami w tym zakresie, np. kserokopia dokumentacji budowlanej, na podstawie której taką powierzchnię można obliczyć, akt notarialny, w którym wymieniona byłaby powierzchnia mieszkania lub budynku, przydział ze spółdzielni z wymienionymi powierzchniami poszczególnych pomieszczeń mieszkalnych, itp.


Przy ustalaniu właściwej stawki VAT należy zwrócić uwagę na przedmiot sprzedaży. Przede wszystkim należy ustalić jaką czynność wykonuje podatnik. Czy jest to dostawa towarów, czy też świadczy on usługi oraz czy wykonywana przez niego czynność mieści się w zakresie pojęcia społecznego programu mieszkaniowego.


Data publikacji: 2020-05-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Marvo
11 Sierpień 2021

Zamontowanie instalacji AC w mieszkaniu z 2018 roku o powierzchni 60 m2, jaki powinnismy zaplacic podatek VAT 8% czy 23%? Dodam ze monter AC dostarczyl i zainstalowal jednostki chlodzace wewnetrzne i zewnetrzna (ulepszenie /modernizacja mieszkania?)

Wojtek
09 Lipiec 2021

Planuję remont prywatnego mieszkania o pow. 79m2 w budynku historycznym/kamienica/ w Warszawie podlegającym opiece konserwatora a zarządzanym przez wspólnotę.Remont ma być klasyczny - malowanie ,glazura terakota łazienka,cyklinowanie.Czy obowiązuje mnie 8% podatek VAT czy może są jakieś inne przepisy ?

zdzisława
06 Lipiec 2021

Czy wykonanie kuchni Umowa o dzieło w budynku o powierzchni użytkowej 142m2 powinien być zastosowany podatek Vat 8%

Mateusz Łaśko
08 Czerwiec 2021

A czy do usług zaliczają się również wykonanie napędu do bramy, lub wykonanie ogrodzenia na działce??

 
Daniel Szczepański
25 Czerwiec 2021

Ogrodzenia nie są niestety zaliczane do budynków, więc tu stawka 23%

Anonim
25 Kwiecień 2021

Jaki podatek VAT zastosować, gdy do wymiana jest instalacja wod-kan i ogrzewania w dwóch oddzielnych mieszkaniach 100m2 i 70 m2. Instalacja ogrzewania będzie wspólną dla obydwóch mieszkań.

Ryszard Piegza
08 Kwiecień 2021

Mam wątpliwość jaki vat zastosować montując bramę garażową w garażu podziemnym pod blokiem?

 
FakturaXL
08 Kwiecień 2021

Jeżeli miejsce garażowe związane jest z lokalem mieszkalnym, to wspólnie z tym lokalem można zastosować obniżoną 8% stawkę podatku VAT.