Przedsiębiorca, który chce dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych lub ma zamiar podjąć współpracę z kontrahentami z innych państw członkowskich Unii Europejskiej musi być zarejestrowany jako podatnik VAT UE. rejestracja do VAT UE

Kto powinien dokonać rejestracji jako podatnik VAT UE?

Rejestracji do VAT UE powinien dokonać podatnik, który ma zamiar:
 • współpracować z kontrahentami zagranicznymi z państw UE
 • dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych (przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia VAT z powodu nieprzekroczenia obrotu 200 000 zł) oraz wtedy kiedy:
  • wartość transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczy w danym roku podatkowym równowartość 50 000 zł
  • przedsiębiorca chce świadczyć usługi wewnątrzwspólnotowe, gdzie miejscem rozliczenia podatku z transakcji będzie kraj nabywcy.
Po zarejestrowaniu, właściwy urząd skarbowy nada „europejski” NIP. Jest to przeważnie dotychczasowy NIP podatnika, przed którym będzie musiał umieszczać przedrostek „PL”.

Rejestracja podatnika VAT UE

Jeżeli przedsiębiorca jest już zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony musi złożyć jedynie aktualizację na formularzu VAT-R. Rejestracji należy dokonać jeszcze przed świadczeniem usług lub przed pierwszą transakcją wewnątrzwspólnotową. Usługa jest realizowana w:
1. urzędach skarbowych
 • jednoosobowa działalność gospodarcza – zgłoszenie należy złożyć w US właściwym dla miejsca zamieszkania
 • firma prowadzona przez osobę prawną (sp. z o. o.) lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej (stowarzyszenie) – zgłoszenie należy złożyć w US właściwym dla siedziby podmiotu gospodarczego
 • działalność prowadzona na stałe w Polsce, a siedziba firmy poza granicami kraju – zgłoszenie należy złożyć do US właściwego dla miejsca prowadzenia działalności
 • miejsce zamieszkania, siedziba firmy oraz prowadzenie działalności na stałe poza granicami Polski – zgłoszenie należy zgłosić do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.
2. urzędach skarbowych dla największych podmiotów składają firmy mające na przykład:
 • oddział w Polsce
 • wysokie przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług w wysokości przynajmniej 5 mln euro netto rocznie w przeliczeniu na złotówki
 • firmy z kapitałem zagranicznym.

Zgłoszenie rejestracyjne podatnika VAT UE

składa się wypełniając część C.3 formularza VAT-R. Można je złożyć osobiście, wysłać tradycyjną pocztą lub złożyć elektronicznie (załącznik do wniosku CEIDG-1 lub przez portal podatkowy). Jeżeli podatnik chce otrzymać potwierdzenie to musi to zaznaczyć w zgłoszeniu. Od momentu zarejestrowania przedsiębiorca jest widoczny w bazie VIES (System Wymiany Informacji o VAT). Rejestracja jest dokonywana praktycznie od zaraz od otrzymania zgłoszenia.  
Właściciel firmy działający za pośrednictwem pełnomocnika musi zapłacić za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opłata 17 zł). Nie płaci się za pełnomocnictwo udzielone współmałżonkowi, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. 
Za ustanowienie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 nie jest pobierana opłata. Pełnomocnik ogólny może zajmować się wszystkimi sprawami podatkowymi.

Kiedy urząd nie dokona rejestracji VAT UE?

W niektórych przypadkach urząd nie zarejestruje podatnika VAT UE. Zdarzy się to kiedy:
 • w zgłoszeniu zostaną podane nieprawdziwe dane
 • firma nie istnieje
 • nie ma kontaktu z przedsiębiorcą lub jego pełnomocnikiem
 • przedsiębiorca lub jego pełnomocnik nie stawią się w urzędzie na wezwanie
 • urząd posiada informacje, że przedsiębiorca będzie wykorzystywał działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do przestępstw skarbowych.

Odwołanie od decyzji

Jeżeli urząd skarbowy odmówi rejestracji to podatnik może:
 • wezwać naczelnika urzędu skarbowego do usunięcia naruszenia prawa
 • wystąpić ze skargą do sądu administracyjnego.

Rejestracja VAT UE, a zwolnienie z VAT

Podatnik zwolniony z VAT dokonując rejestracji jako podatnik VAT UE nie traci zwolnienia.

Działalność zakończona 

Przedsiębiorca, który już nie będzie dokonywał transakcji wewnątrzwspólnotowych musi zgłosić ten fakt do naczelnika urzędu skarbowego korzystając z aktualizacji danych w zgłoszeniu VAT-R. Należy je dostarczyć do urzędu w terminie 15 dni licząc od dnia zaistnienia okoliczności.

Sprawy końcowe

Czynny podatnik VAT oraz zarejestrowany na potrzeby VAT UE ma obowiązek składania co miesiąc informacji podsumowującej VAT UE. Deklaracja w formie elektronicznej musi być złożona w terminie do 25 dnia następnego miesiąca po okresie rozliczeniowym, w którym miała miejsce transakcja wewnątrzwspólnotowa.

Podatnik, osoba fizyczna musi informować naczelnika właściwego urzędu skarbowego o fakcie:
 • wpisania do CEIDG zarządcy sukcesyjnego
 • zmian, które dotyczą wpisu zarządcy sukcesyjnego w terminie 7 dni licząc od dnia zmiany.


Data publikacji: 2020-06-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU