Czasami na fakturze brak jest niektórych wymaganych danych. Drobne błędy nie mają wpływu na poprawność dokumentu. Jednym z takich błędów jest brak numeru NIP. Brak NIP na fakturze

Definicja faktury, a ustawa o podatku VAT

Zgodnie z ustawą o VAT, faktura jest dokumentem, który powinien zawierać wszystkie informacje wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Może mieć formę papierową lub elektroniczną. 

Na fakturze koniecznie muszą znaleźć się poniżej wymienione elementy
:
 • data wystawienia
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który jednoznacznie identyfikuje fakturę
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika oraz nabywcy towaru lub usługi z ich adresami 
 • numer identyfikujący podatnika na potrzeby podatku
 • numer identyfikujący nabywcę towaru lub usługi na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towar lub usługę
 • data dokonania usługi lub jej zakończenia bądź data otrzymania zapłaty jeżeli została taka określona i jest inna niż data wystawienia faktury
 • nazwa towaru lub usługi
 • miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cena jednostkowa netto towaru lub usługi (bez kwoty podatku)
 • kwoty opustów lub obniżek cen, również w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty pod warunkiem, że nie zostały uwzględnione w cenie jednostkowej netto
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług netto (bez kwoty podatku)
 • stawka podatku
 • suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto razem z podziałem na kwoty z poszczególnymi stawkami podatku
 • kwota należności ogółem.
Wynika z tego, że faktura zakupowa powinna zawierać numer identyfikujący nabywcę towarów lub usług, czyli jego numer NIP.

Brak numeru NIP na fakturze

Jeżeli na fakturze nie znajdą się wszystkie elementy wymagane ustawą, w tym również nie będzie ona zawierała wymaganego numeru NIP, to w takim wypadku nie będzie spełniała podanej wyżej definicji (art. 2 pkt 31 ustawy o VAT) i nie będzie stanowiła podstawy do odliczenia VAT. Powyższą sytuację można naprawić za pomocą korekty. Pozwoli to uniknąć kary ze strony organu podatkowego w przypadku odliczenia VAT z takiego dokumentu. 

Niepodanie numeru NIP na fakturze uznawane jest za wadę techniczną, którą można naprawić na dwa sposoby:

Inne błędy formalne, które nie pozwalają na odliczenie podatku VAT

zostały wymienione w art. 88 ust. 3a ustawy o VAT. Są to:
 • wystawienie faktury przez nieistniejące podmioty (najczęściej niezarejestrowane jako czynni podatnicy VAT)
 • przypisanie na fakturze stawki podatku, która zgodnie z przepisami VAT, nie podlega opodatkowaniu lub jest z niego zwolniona
 • dokumentowanie zdarzenia gospodarczego, które w rzeczywistości nie miało miejsca
 • wystawienie faktury przez nabywcę w zakresie, w którym nie jest on do tego uprawniony (przepisy w niektórych sytuacjach dają taką możliwość).


Data publikacji: 2020-09-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU