Z każdym rokiem ulga IP BOX zdobywa coraz większą popularność wśród przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową, którzy stosują w działalności rozwiązania innowacyjne. Dzięki uldze mają możliwość zapłaty podatku w niższej stawce (5% od przychodów) pod warunkiem, że zostanie wyliczony wskaźnik Nexus. jak obliczyc wskaznik nexus dla ulgi ip box

Czym jest działalność badawczo – rozwojowa?

Art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje działalność badawczo-rozwojową jako działalność twórczą, która obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe. Działalność ta powinna być podejmowana w sposób systematyczny. Chodzi o zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie posiadanych zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Przez badania naukowe zgodnie z ustawą o PIT w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce należy rozumieć:
  • badania podstawowe
  • badania aplikacyjne.
Definicja prac rozwojowych zawarta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że prace badawcze oznaczają prace rozwojowe w oparciu o art. 4 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższymi i nauce.
Badania naukowe jako działalność obejmują:
  • badania podstawowe mające na celu przede wszystkim zdobywanie nowej wiedzy o podstawach różnych zjawisk oraz faktów, które można obserwować bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne
  • badania aplikacyjne mające za zadanie zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, które nastawione są na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług oraz wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń. 
Z kolei prace rozwojowe oznaczają działalność, która obejmuje nabywanie, łączenie, kształtowanie oraz wykorzystywanie wiedzy i umiejętności dostępnych w danym momencie, również w zakresie informacji lub oprogramowania niezbędnych do planowania produkcji, a także projektowania i tworzenia zmienionych oraz ulepszonych bądź nowych produktów, procesów lub usług prowadzonych bez działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do tych produktów, nawet jeżeli mają one charakter ulepszeń. 

Podsumowując prace badawczo-rozwojowe mają miejsce wtedy, kiedy wykorzystywana jest dostępna wiedza w zakresie nauki, technologii, a także działalności gospodarczej oraz inna wiedza i umiejętności związane z tworzeniem nowych, ulepszonych już istniejących produktów/usług, procesów oraz technologii produkcji. 

Charakter twórczy działalności badawczo-rozwojowej 

Działalność badawczo-rozwojowa musi mieć charakter twórczy. Tak wynika z regulacji zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak brak jest szczegółowego określenia, kiedy działalność ma charakter twórczy, dlatego w celu jego nazwania należy zapoznać się z definicją zawartą w słowniku języka polskiego. Zgodnie z nią na działalność twórczą składa się zespół działań jakie podejmowane są w kierunku tworzenia, czyli powstania czegoś, co oznacza, że są to działania podejmowane w jakimś celu oraz mające za zadanie utworzenie czegoś. 

Zgodnie z prawem autorskim cecha twórczości wiąże się z sukcesem działalności człowieka i charakterem kreacyjnym tej działalności. Cechą charakteryzującą działalność twórczą jest aspekt nowości z zastrzeżeniem, że stopień tej nowości nie ma znaczenia. W działalności twórczej za przedmiot prawa autorskiego zostaje uznany efekt takiego działania, który chociażby w najmniejszym stopniu będzie odróżniał się od innych rezultatów takiego samego działania. Twórczość związana z działalnością badawczo-rozwojową ma prawo opracowywać nowe koncepcje, narzędzia, rozwiązania, które do tej pory nie występowały w praktyce gospodarczej danego podatnika lub będących na tyle innowacyjnymi, że w dużym stopniu odróżniają się od rozwiązań już działających u podatnika. 

Systematyczne prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej 

Działalność badawczo – rozwojowa powinna być prowadzona w sposób systematyczny. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego przez systematyczność należy rozumieć robienie czegoś regularnie i starannie. Proces systematyczności musi być procesem zachodzącym stale od dłuższego czasu. Powinien być prowadzony w sposób uporządkowany systemowo.

W przypadku działalności badawczo-rozwojowej określenie systematyczności oznacza prowadzenie działalności w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. Uważa się, że działalność prowadzona jest systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik cały czas prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, co powinno wynikać z charakteru prowadzonej przez niego działalności, potrzeb rynku, klientów, czy sytuacji mikro oraz makroekonomicznej. Spełnienie kryterium jakim jest systematyczność wymaga jedynie zaplanowania i przeprowadzenia nawet tylko jednego projektu badawczo-rozwojowego, dla którego zostaną przyjęte określone cele przewidziane do osiągnięcia oraz harmonogram i zasoby. 

Obliczanie wskaźnika Nexus

Dla prawidłowego rozliczenia ulgi IP BOX należy najpierw obliczyć tzw. wskaźnik Nexus. Jego zadaniem jest określenie jaka część przychodu z działalności badawczo-rozwojowej ma związek z danym, konkretnym kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jaki został wytworzony w ramach działalności badawczo-rozwojowej. 

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej należy ustalić jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w danym roku podatkowym oraz wskaźnika obliczonego wg następującego wzoru: 
((a + b) × 1,3): (a + b + c + d), gdzie wskazane litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika odpowiednio na:
  • a – działalność badawczo – rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej prowadzoną bezpośrednio przez podatnika
  • b – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej innych niż te wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3
  • c – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej innych niż te wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4
  • d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.
Do kosztów, które zostały wymienione powyżej nie zalicza się kosztów bezpośrednio związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, a w szczególności odsetek, opłat finansowych, a także kosztów związanych z nieruchomościami, zgodnie z art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT

Na wysokość wskaźnika Nexus mają wpływ nie wszystkie poniesione koszty. W większości przypadków wskaźnik Nexus posiada wartość równą 1.


Data publikacji: 2022-08-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU