Założenie działalności gospodarczej wiąże się ze złożeniem wniosku o wpis działalności do CEIDG (wniosek CEIDG-1). W składanym wniosku przedsiębiorcy muszą wskazać wybraną formę opodatkowania, która będzie ich obowiązywała w ciągu roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wybrana forma opodatkowania może zostać zmieniona w kolejnych latach prowadzenia firmy. forma opodatkowania w 2022 roku

Zmiana formy opodatkowania 

Z reguły dochody uzyskane przez przedsiębiorcę opodatkowane są na podstawie skali podatkowej (zasady ogólne) pod warunkiem, że przedsiębiorca nie złoży do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla jego miejsca zamieszkania pisemnego wniosku lub oświadczenia o wyborze innej formy opodatkowania, bądź złoży wniosek aktualizacyjny CEIDG-1.

Podatnik może zmienić formę opodatkowania z zasad ogólnych:
  • na podatek liniowy 19% lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – termin do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód w danym roku podatkowym lub do końca roku podatkowego jeżeli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego
  • na inne formy opodatkowania – termin do 20 stycznia danego roku podatkowego jeżeli podatnik w ubiegłym roku był opodatkowany w formie karty podatkowej.
Od 1 stycznia 2022 roku nie można już dokonać zmiany formy opodatkowania na kartę podatkową. Kartę mogą stosować wyłącznie podatnicy, którzy wybrali ją w latach ubiegłych. 

Zmiana formy opodatkowania – powiadomienie urzędu skarbowego

Najprostszą formą powiadomienia urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania jest aktualizacja wniosku CEIDG-1. Przedsiębiorca może to zrobić np.: internetowo o ile posiada możliwość podpisania wniosku profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Jeżeli podatnik w dalszym ciągu chce kontynuować wybraną formę opodatkowania, to nie musi składać oświadczenia, ani powiadamiać urzędu skarbowego. Wybór dokonany w jednym roku obowiązuje w kolejnych latach aż do momentu zmiany decyzji przez podatnika, o ile nie zostaną przekroczone określone ustawą limity, które mogą z automatu pozbawić go możliwości rozliczania podatku w danej formie opodatkowania. 

Ryczałt jako forma opodatkowania najmu prywatnego

Podatnik, który ma zamiar opodatkować przychody z tytułu najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie musi składać oświadczenia o jego wyborze jako formy opodatkowania. Wystarczy, że dokona wpłaty pierwszej zaliczki na ryczałt w danym roku podatkowym z tytułu najmu (taka wpłata traktowana jest na równi z wyborem ryczałtu). Jeżeli podatnik uzyska swój pierwszy dochód z najmu prywatnego w grudniu danego roku, to jeżeli złoży zeznanie roczne PIT-28, to będzie to równoznaczne z tym, że za formę opodatkowania wybrał ryczałt. 

PRZYKŁAD 1
Podatnik w 2021 roku opłacał podatek na zasadach ogólnych. W 2022 roku postanowił zmienić sposób opodatkowania na podatek liniowy. Do kiedy musi zgłosić zmianę formy opodatkowania? 

Odpowiedź:
Zmiana opodatkowania dochodów ze skali podatkowej na podatek liniowy powinna zostać zgłoszona w terminie do 20 dnia lutego 2022 roku, czyli do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik otrzymał pierwszy przychód w danym roku.


PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca zarejestrował działalność gospodarczą w listopadzie 2021 roku. Wybrał podatek liniowy jako formę opodatkowania, ale w międzyczasie zmienił zdanie i stwierdził, że w 2022 roku zmieni podatek liniowy na skalę podatkową. Do jakiego terminu przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie o zmianie formy opodatkowania? 

Odpowiedź:
W tym przypadku przedsiębiorca może dokonać zmiany formy opodatkowania w 2022 roku, np.: poprzez aktualizację formularza CEIDG-1 najpóźniej w terminie 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w 2022 roku, czyli do 20 lutego 2022 roku.


PRZYKŁAD 3
Osoba fizyczna postanowiła, że będzie wynajmowała swoje mieszkanie w ramach najmu prywatnego i zamierza korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu. W jakim terminie powinna zgłosić wybraną formę opodatkowania?

Odpowiedź:
Wybór formy opodatkowania ryczałtem powinien być zgłoszony do urzędu skarbowego na wniosku lub w postaci oświadczenia. Wystarczy, że podatek w formie zaliczki zostanie wpłacony w terminie w wybranej formie opodatkowania, czyli w tym przypadku, w formie ryczałtu. 

Podsumowanie

Od stycznia 2019 roku podatnik, który chce dokonać zmiany formy opodatkowania może to zrobić w wydłużonym terminie, tzn. w kolejnych miesiącach przez aktualizację wniosku CEIDG-1 najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w danym roku.


Data publikacji: 2022-01-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU