Podróże służbowe poza granice kraju są coraz częstsze. Czas przebywania w podróży służbowej rozliczany jest w kosztach podatkowych na podstawie wypisanej delegacji. Czy przedsiębiorca może ubiegać się o zwrot podatku VAT zapłaconego w innym kraju UE? Czym jest zwrot VAT w procedurze VAT-REFUND? vat-refund zwrot podatku vat

Zwrot podatku VAT w procedurze VAT-REFUND

O zwrot podatku VAT w procedurze VAT_REFUND mogą ubiegać się przedsiębiorcy spełniający niżej wymienione warunki:
 • są czynnymi podatnikami VAT
 • działalność wykonywana przez podatników nie może korzystać w 100% ze zwolnienia przedmiotowego. Musi obejmować także czynności opodatkowane w VAT
 • podatnicy nie mają stałego miejsca zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej lub zwykłego miejsca pobytu w kraju UE, w którym dokonali zakupów.

Katalog zakupów, od których przysługuje zwrot VAT-REFUND

O zwrot VAT-REFUND można ubiegać się tylko w przypadku określonych wydatków jakie zostały umieszczone w katalogu. Należą do nich między innymi wydatki poniesione na:
 • nabycie paliwa
 • opłaty drogowe
 • wynajem środków transportu
 • opłaty za taksówki oraz transport publiczny
 • inne wydatki związane ze środkami transportu
 • koszty zakwaterowania
 • usługi restauracyjne
 • opłaty za wstęp na targi oraz wystawy
 • artykuły luksusowe, rozrywkowe, reprezentacyjne
 • pozostałe artykuły, takie jak: biurowe, części do napraw itp. 
Przedsiębiorca musi jednak pamiętać, aby prawidłowo udokumentować każdy wydatek za pomocą faktury lub innego dokumentu importowego, które powinien dołączyć do wniosku o zwrot. Wszelkie informacje dotyczące zwrotu podatku VAT w procedurze VAT-REFUND znajdują się na stronach: Ministerstwa Finansów i Komisji Europejskiej. 

W jaki sposób należy ubiegać się o zwrot VAT-REFUND?

O zwrot podatku VAT może ubiegać się osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która:
 • złoży wniosek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy korzystając z druku VAT-REF wyłącznie w formie elektronicznej
 • dołączy do wniosku faktury lub dokumenty celne potwierdzające poniesione wydatki (jeżeli państwo członkowskie zwrotu tego wymaga), również w formie elektronicznej
 • złoży wniosek w terminie do 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy wniosek (termin jest nieprzywracalny).
Rodzaj załączników dołączanych do wniosku określa państwo członkowskie zwrotu. Jeżeli wniosek nie zawiera wad i jest poprawny, to zwrot podatku VAT jaki z niego wynika następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania wniosku zweryfikowanego przez administrację skarbową państwa członkowskiego identyfikacji, w którym przedsiębiorca zarejestrowany jest do VAT.


Data publikacji: 2021-11-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU