Przedsiębiorca zatrudniający osoby niepełnosprawne posiada możliwość uzyskania dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Przedsiębiorca posiadający status zakładu pracy chronionej ma obowiązek powołać i utworzyć Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON). jak otrzymac rekompensate z pfron

Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON)

Obowiązkiem pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej jest stworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ZFRON-u.

Na konto funduszu ZFRON mogą wpływać środki z różnych tytułów, jak:
  • pochodzące z ulg podatkowych oraz inne opłaty
  • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami
  • darowizny
  • odsetki od środków zgromadzonych na rachunku funduszu
  • zbycie środków trwałych zakupionych ze środków funduszu, w części niezamortyzowanej.
Przepisy mówią, że środki gromadzone w funduszu muszą być wydatkowane tylko na ściśle określone wydatki związane przede wszystkim z rehabilitacją zawodową, społeczną i leczniczą oraz na pomoc skierowaną w stronę osób niepełnosprawnych. Wyłamanie sią z przepisów i wykorzystanie pieniędzy na inny cel zagrożone jest sankcjami jak np. zwrotem środków znajdujących się na rachunku bankowym funduszu. Status prawny funduszu osób niepełnosprawnych regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1023 z późn. zm.). 

Rekompensata z PFRON

Jednym ze źródeł, z których ZFRON może pozyskiwać środki są wpływy pochodzące z zaliczek na podatek dochodowy. W związku ze zmianą przepisów wprowadzonych przez Polski Ład i podwyższeniem kwoty wolnej od podatku oraz obniżeniu stawki podatku w I progu podatkowym, zmniejszyła się wysokość pobieranych zaliczek na podatek dochodowy. W konsekwencji wpływy na ZFRON mogły ulec zmniejszeniu, dlatego przedsiębiorca ma prawo ubiegać się o rekompensatę z tego tytułu i może złożyć do PFRON-u wniosek Wn-P-ZF o zapłatę rekompensaty. 

Rekompensata z PFRON – jak ją otrzymać?

Do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych został dodany art. 33b. Zgodnie z nim, jeżeli pracodawca złoży wniosek do PFRON o wypłatę rekompensaty, to środki zostaną przekazane na jego rachunek bankowy w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania wniosku w wysokości równej iloczynowi wynikającemu ze stanu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych oraz 4% kwoty najniższego wynagrodzenia. 

Wniosek powinien zostać złożony w terminie 7 dni danego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy dany wniosek. Wzór wniosku dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Instrukcje dotyczące wypełniania wniosku znajdują się na stronach rządowych. Środki otrzymane w ramach rekompensaty nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej i nie są opodatkowane podatkiem dochodowym.


Data publikacji: 2022-09-16, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU