Przedsiębiorca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne ma prawo ubiegać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Przyznane środki co miesiąc będą doliczane do wynagrodzenia pracownika. dofinansowanie pfron

Dofinansowanie z PFRON - warunki

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z dofinansowania musi spełnić warunki określone w art. 26a-c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie przysługuje tym pracodawcom, którzy: 
 • prowadzą zakład pracy chronionej
 • zatrudniają mniej niż 25 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy)
 • zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości przynajmniej 6%
 • nie posiadają zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON, które przekraczają ogółem 100 zł
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie mają obowiązku zwrotu pomocy jaki wynika z wcześniejszych decyzji KE, która uznała pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa UE dotyczących udzielania pomocy publicznej.
Do liczby pracowników nie są wliczani pracownicy niepełnosprawni przebywający na urlopach bezpłatnych oraz osoby pełnosprawne zatrudnione:
 • na umowę o pracę celem przygotowania zawodowego
 • które przebywają na urlopie rodzicielskim
 • przebywają na urlopach wychowawczych
 • odbywają służbę wojskową lub zastępczą
 • nie świadczą pracy gdyż uzyskali świadczenie rehabilitacyjne
 • przebywają na urlopach bezpłatnych
 • są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy.

Dla kogo dofinansowanie z PFRON?

Przedsiębiorca może co miesiąc otrzymywać dofinansowanie z PFRON jakie przysługuje niepełnosprawnym pracownikom, którzy posiadają orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Niepełnosprawny może otrzymać jeden z trzech stopni niepełnosprawności (lekkie, umiarkowane, znaczne). Jednym z obowiązków pracodawcy jest zarejestrowanie pracownika do ewidencji PFRON. Zatrudniony niepełnosprawny nie może posiadać ustawowego prawa do emerytury. Wyjątkiem od tej reguły są osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym może przysługiwać prawo do emerytury. 

Kto nie otrzyma dofinansowania z PFRON?

Dofinansowania z PFRON nie otrzymają osoby:
 • o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • z ustawowym prawem do emerytury
 • zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • niepełnosprawni zatrudnieni, którzy otrzymują wynagrodzenie ze środków publicznych.
Jeżeli pracownik otrzymuje część wynagrodzenia ze środków publicznych, a część ze środków firmowych, to może otrzymać dofinansowanie z PFRON w części finansowanej ze środków firmowych. 

Dofinansowanie z PFRON dla zakładów pracy chronionej oraz pracowników z otwartego rynku pracy

Kwota otrzymywanego dofinansowania jest stała i dla wszystkich uprawnionych podmiotów ma taką samą wysokość. Wysokość maksymalnych kwot dofinansowania została przedstawiona poniżej: 

Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Stopień niepełnosprawności/schorzenie specjalne

1 950 zł

znaczny stopień niepełnosprawności

1 200 zł

umiarkowany stopień niepełnosprawności

450 zł

lekki stopień niepełnosprawnościJeżeli osoba niepełnosprawna ma orzeczoną: 
 • chorobę psychiczną (02-P)
 • upośledzenie umysłowe (01-U)
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C)
 • epilepsję (06-E)
 • jest niewidoma w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O),
  to w takiej sytuacji kwota dofinansowania zostaje podwyższona o kwotę 600 zł, 900 zł i 1 200 zł (wysokość kwoty zależy od stopnia niepełnosprawności). 
W przypadku schorzenia szczególnego, to musi ono wynikać z:
 • zasady
 • symbolu przyczyny niepełnosprawności
 • wskazań
 • uzasadnienia podanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.
W przypadku pracowników z orzeczeniem o schorzeniu specjalnym kwota dofinansowania wynosi:

Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Stopień niepełnosprawności ze schorzeniem specjalnym

3 150 zł

znaczny stopień niepełnosprawności z orzeczeniem o schorzeniu specjalnym

2 100 zł

umiarkowany stopień niepełnosprawności z orzeczeniem o schorzeniu specjalnym

1 050 zł

lekki stopień niepełnosprawności z orzeczeniem o schorzeniu specjalnymW miesiącu, dofinansowanie nie może przekroczyć 90% wydatków rzeczywiście poniesionych na pracę. Pracodawca w myśl przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej może otrzymać dofinansowanie w wysokości nie przekraczającej 75% poniesionych wydatków na pracę. 

Dokumenty wymagane podczas rejestracji pracodawcy do PFRON

Pracodawca spełniający warunki do otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON w celu otrzymania środków musi najpierw zarejestrować się w Funduszu. 

Pracodawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty: 
 • wniosek WN-D
 • aktualne dokumenty potwierdzające (kopie):
  • pełną nazwę pracodawcy (jeżeli posiada skrót to również)
  • numer REGON i NIP (jeżeli ich nadanie wynika z przepisów prawa)
 • formularz INF-D-P (informacja miesięczna o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych – formularz musi być wypełniony osobno dla każdego pracownika)
 • formularz INF-O-PP (informacje wykazane podczas ubiegania się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w pozostałych sektorach) lub
  formularz INF-O-PR (informacje wykazane podczas ubiegania się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w podstawowej produkcji produktów rolnych)
 • oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej jeżeli pracodawca nie otrzymał do tej pory pomocy publicznej na takie same koszty, na które ubiega się o dofinansowanie z Funduszu
 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych lub oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych (z obowiązku zwolnione są osoby prowadzące działalność gospodarczą w sektorach rolnictwa i rybołówstwa. Wtedy do wniosku należy dołączyć formularz INF-O-PR lub 
  - pełnomocnictwo upoważniające inną osobę do podpisywania i przesyłania dokumentów w imieniu pracodawcy (dotyczy mikro lub małego przedsiębiorcy).
Wypełnione dokumenty w formie pisemnej składa się do Biura Funduszu (adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II, 13. 00-828 Warszawa). Kolejne wnioski przekazuje się już do oddziału PFRON jaki jest właściwy dla miejsca prowadzonej działalności gospodarczej. 

Termin 

Obowiązkiem pracodawcy, który zarejestruje się w PFRON jest comiesięczne przekazywanie: 
 • wniosku o dofinansowanie na formularzu WN-D
 • informacji uzupełniających dotyczących wysokości wynagrodzenia, zatrudnienia oraz stopnia niepełnosprawności (formularz INF-D-P).
Oba dokumenty można składać w formie elektronicznej w terminie do 25 dnia kolejnego miesiąca. 
Od 2016 roku wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego można złożyć dopiero po wypłacie pierwszego wynagrodzenia danego pracownika.

Ostatnia aktualizacja: 2021-05-19
Data publikacji: 2021-05-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Tene
16 Grudzień 2021

Bardzo ciekawy artykuł ale mam pytanie. Pracownik był zatrudniony do 27.11 i od 28.11.ma przyznaną emeryturę i jest emerytem. Zatrudniam go ponownie od 01.12 jako emeryta. Ma umiarkowany stopień niepełnosprawności. Czy za listopad przysługuje mi na niego dofinansowanie i ewentualnie ile i jak to wyliczyć od kwoty 1200,00 zł. Wiadomo że od grudnia jako emerytowi nie przysługuje dofinansowanie, ale co z listopadem. Rozumiem też ze mimo że jest emerytem to od grudnia wykazuję go jako osobę zatrudnioną niepełnosprawną tylko nie dostaję dofinansowania. Prowadzę krótko PEFRON i jeszcze się uczę, dlatego bardzo proszę o szybką odpowiedź bo termin rozliczenia się zbliża. Pozdrawiam.