Od 1 lipca 2020 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące rozliczania importu usług, a od 1 października 2020 roku podatników czekają kolejne zmiany. Między innymi zostanie zniesiony obowiązek wskazywania dokumentów potwierdzających rozliczenie VAT w deklaracji przy imporcie towarów. import towarow nowy JPK

Co to jest import?

Odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terenie kraju podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT (art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Działa tu zasada terytorialności, która polega na tym, że podatkiem VAT opodatkowane są określone czynności pod warunkiem, że miejscem ich świadczenia jest terytorium kraju, przez które na podstawie definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy należy rozumieć terytorium Polski, z zastrzeżeniem art. 2a. Jedną z tych czynności jest import towarów na terytorium kraju. 

Przez import towarów należy rozumieć przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej (art. 2 pkt 7 ustawy o VAT). Dochodzi do niego w sytuacji kiedy zostają spełnione łącznie dwie przesłanki: 
 • towary zostały przywiezione z terytorium państwa trzeciego
 • towary zostały przywiezione na terytorium Unii Europejskiej
Importem towarów nie będzie więc przywóz towarów z terytorium innych państw członkowskich, ani przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium nienależące do Unii Europejskiej. 
W przypadku importu towarów nie ma znaczenia cel przywozu, ani stosunek prawny w ramach, którego doszło do przywozu.

Opodatkowaniu podlega jedynie import na terenie kraju. Dzieli się go na:
 • import towarów na terytorium kraju (czynność podlegająca opodatkowaniu VAT w Polsce)
 • import towarów poza terytorium kraju (czynność nie podlegająca opodatkowaniu VAT w Polsce).

Kto ma obowiązek rozliczania importu?

Obowiązkiem rozliczania VAT z tytułu importu towarów objęte są: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej i osoby fizyczne (art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o VAT):
 • które mają obowiązek zapłaty cła, nawet wtedy kiedy na podstawie przepisów celnych dany towar jest zwolniony od cła lub cło na niego zostało zawieszone w części lub w całości, bądź też została zastosowana preferencyjna, obniżona lub zerowa stawka celna
 • które posiadają uprawnienia do korzystania z procedury uszlachetniania czynnego lub procedury odprawy czasowej, również osoby, na które zostały przeniesione prawa i obowiązki osoby uprawnionej do korzystania z tej procedury.
Wyżej wymienione podmioty są podatnikami z tytułu importu towarów na terytorium kraju niezależnie od tego czy prowadzą działalność gospodarczą oraz czy są zarejestrowanymi podatnikami VAT.

Import towarów – co zmieniło się od 1 lipca 2020 roku?

Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o VAT zmianie uległ sposób rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji VAT. Podatnik z dniem 1 lipca 2020 roku może rozliczać podatek w deklaracji i nie ma tu znaczenia czy towary objęte są uproszczoną procedurą zawartą w kodeksie celnym unijnym (art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego). Pozwala to podatnikowi na ujęcie w deklaracji całego importu towarów (objęty uproszczeniami celnymi i zgłoszeniami celnymi na zasadach ogólnych). 

Z możliwości rozliczania podatku VAT za import towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej, mogą skorzystać podatnicy VAT czynni lub dokonujący zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w odniesieniu do przepisów celnych. Powyższy warunek nie ma zastosowania do podmiotów korzystających z pozwolenia na stosowanie uproszczeń z art. 166 oraz 182 unijnego kodeksu celnego oraz do podmiotów o statusie upoważnionych przedsiębiorców (AEO). 

Uproszczenia mogą być stosowane jeżeli:
 • podatnik przedstawi naczelnikowi urzędu celno-skarbowego wydane w terminie nie wcześniejszym niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu :
  • zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach na podatki stanowiące dochód budżetu państwa, które przekraczają (oddzielnie z każdego tytułu, w tym także odrębnie w każdym podatku), 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach. Udział zaległości w składkach lub podatku ustala się stosunkowo do kwoty należnych wpłat za dany okres rozliczeniowy dotyczący danej zaległości
  • potwierdzenie zarejestrowania podatnika jako czynnego podatnika VAT
 • przedstawiciel bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów celnych dokona zgłoszenia celnego.
Biorąc pod uwagę powyższe zmiany, to termin płatności podatku VAT od importu wynika z terminu deklaracji, czyli obowiązuje do 25 dnia następnego miesiąca razem z deklaracją VAT. W ten sposób podatnicy wykazujący w deklaracji podatek VAT należny od importu mają obowiązek dokonywania miesięcznego rozliczenia. Wiąże się to z brakiem możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT. 

Podatnik zamiast dokumentów może złożyć również oświadczenia o takiej samej treści. Oświadczenie składa się pod odpowiedzialnością karną.

Import towarów – co zmieni się od 1 października 2020 roku?

Od 1 października 2020 roku import towarów będzie rozliczany zgodnie z zasadami określonymi w przepisach z art. 33a ustawy o VAT. Będzie trzeba wykazać go w następujących polach:
 • K_25 i K_26 (część ewidencyjna nowego pliku JPK_VAT)
 • P_25 i P_26 (część deklaracyjna nowego pliku JPK_VAT).
Podatek naliczony i podstawy opodatkowania od importu towarów należy wykazać w pliku JPK_VAT w następujących polach: 
 • K_40 i K_41 lub K_42 i K_43 (część ewidencyjna pliku)
 • P_40 i P_41 lub P_42 i P_43 (część deklaracyjna pliku).
Broszurę informacyjną dotyczącą struktury JPK_VAT z deklaracją – należy wykazać w części ewidencyjnej w następujących polach: 
 • Dowód Sprzedaży – wykazuje się numer zgłoszenia celnego lub numer deklaracji VAT-IM
 • Data Wystawienia – wpisuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego lub deklaracji VAT-IM
 • Nazwa Kontrahenta – przy zgłoszeniu celnym należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę nadawcy
Broszura informacyjna odnosząca się do struktury JPK_VAT zawiera informacje, że razem z deklaracją należy wypełnić również dodatkowe pozycje w części ewidencyjnej pliku.


Data publikacji: 2020-09-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU