Niektórzy przedsiębiorcy z Polski, czynni podatnicy VAT dokonują zakupów od kontrahentów spoza Unii Europejskiej. Czynność ta wymaga przestrzegania określonych procedur. uproszczony import towarow rozliczanie podatku

Co to jest import towarów?

Opodatkowaniu zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – dalej ustawa o VAT podlegają: W tym wypadku działa tzw. zasada terytorialności, co oznacza, że opodatkowanie podatkiem od towarów i usług obejmuje określone czynności pod warunkiem, że miejscem ich świadczenia jest terytorium kraju, przez które zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 ustawy o VAT rozumie się terytorium RP z zastrzeżeniem art. 2a
W świetle art. 2 pkt 7 ustawy o VAT importem towarów jest przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. 

Przy imporcie towarów zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o VAT obowiązkiem podatkowym objęte są:
  • osoby prawne
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
  • osoby fizyczne.
Na wymienionych podmiotach:
  • ciąży obowiązek zapłaty cła, także w przypadku kiedy przepisy celne zwalniają importowany towar od cła lub cło za towar zostało zawieszone w części lub w całości, bądź zastosowana została obniżona lub zerowa stawka celna
  • podmioty uprawnione są do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnianie czynne, odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną, również osoby, na które zostały przeniesione prawa i obowiązki związane z procedurami.

Import towarów – rozliczanie

Na importerach ciąży obowiązek obliczenia i wykazania kwoty podatku w zgłoszeniu celnym razem z obowiązującym stawkami. Jeżeli organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu została podana nieprawidłowa kwota podatku, to wydaje decyzję określającą prawidłową wysokość podatku. Zmiana kwoty podatku może nastąpić także z inicjatywy podatnika. Podatnik po przyjęciu zgłoszenia celnego ma prawo wystąpić do naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji, która będzie określała prawidłową wysokość podatku. Podatek z tytułu importu należy opłacić w terminie 10 dni licząc od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości podatku (art. 33 ust. 4 ustawy o VAT). 

Procedury obowiązujące przy rozliczeniu podatku – uproszczony import towarów

Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy o VAT podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 1b ustawy o VAT mają obowiązek wyliczyć i wykazać w zgłoszeniu celnym kwoty podatku uwzględniające obowiązujące stawki, z zastrzeżeniem art. 33b

Czynny podatnik VAT może dokonać rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu towarów (art. 33a ust. 1 ustawy). 
Zgodnie z ust. 2 wymienionego wyżej przepisu, ust. 1 stosowany jest pod warunkiem, że podatnik przedstawi naczelnikowi urzędu celnego, w którym dokonuje formalności związanych z importem towarów:
  • zaświadczenia: o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz we wpłatach podatków wchodzących do budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym też odrębnie w każdym podatku odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych z poszczególnych podatków. Udział zaległości w kwocie składek lub podatku należy ustalić w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość
  • potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego,
które zostały wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu. Zgłoszenia celne mogą zostać złożone przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych. Podatnik może też przedstawić wymagane dokumenty korzystając z możliwości złożenia oświadczeń o takiej samej treści (art. 33a ust. 2a ustawy o VAT) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 33a ust. 2b ustawy o VAT). W treści oświadczeń powinna znaleźć się klauzula: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Zastosowanie procedury uproszczonej – kogo należy poinformować?

Od 1 lipca 2020 roku nie ma już obowiązku bezpośredniego informowania naczelnika urzędu skarbowego o zastosowaniu procedury uproszczonej o ile podatnik spełnia warunki wymienione powyżej.  

W przypadku zastosowania procedury uproszczonej podatnik ma prawo rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu. 

PRZYKŁAD 1 
Podatnik importuje maszyny z Korei. Ich wartość razem z cłem wyniosła 200 000 zł. Podatnik dokonał zgłoszenia celnego. Organ podatkowy uznał podaną wartość za prawidłową i wyliczył podatek VAT na 46 000 zł. Podatnik w ciągu 10 dni zapłacił obliczony podatek VAT. 

PRZYKŁAD 2
Podatnik dokonał importu towarów z Korei, których wartość razem z cłem wyniosła 200 000 zł. Podatnik dokonał zgłoszenia celnego. Miał możliwość skorzystania z procedury uproszczonej, dlatego nie był zobowiązany do zapłaty podatku  w wysokości 46 000 zł. Podatnik dzięki procedurze uproszczonej nie musi wpłacać kwoty podatku do organu podatkowego. Wystarczy, że dokona rozliczenia w deklaracji.


Data publikacji: 2021-10-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU