Polscy przedsiębiorcy często kupują towary od chińskich kontrahentów korzystając z dużo niższych cen. Zakupione produkty sprzedają w Polsce ze sporym zyskiem. Stąd właśnie wzięła się duża popularność tego rodzaju transakcji. Pomimo, że jest to sposób na spory zarobek, to jednak część przedsiębiorców ma pewne obawy co do podjęcia współpracy z chińskimi firmami. Głównie chodzi o dopełnienie wszelkich formalności jakie wymagane są w związku z zakupem towarów z Chin. clo w kosztach firmy

Dokumentowanie zakupów z Chin

Przedsiębiorca z Polski podejmujący współpracę z chińskim kontrahentem w celu dokonywania prawidłowych rozliczeń powinien posiadać następujące dokumenty:
 • faktura zakupu wystawiona w języku angielskim przez kontrahenta z Chin (jeżeli zawiera symbole artykułów to powinna zostać przetłumaczona na język polski)
 • dokument potwierdzający import towarów SAD (w przypadku formy elektronicznej – PZC).
Dodatkowo przedsiębiorca powinien przedstawić:
 • konosament – potrzebny w przypadku transportu drogą morską lub list przewozowy w przypadku transportu drogą lotniczą
 • specyfikację towaru (packing list) – jeżeli faktura nie posiada informacji o wadze netto oraz brutto towaru będącego przedmiotem importu
 • inne dokumenty (np.: certyfikat CE, świadectwo pochodzenia) wymagane w zależności od rodzaju importowanego towaru.

Faktura dokumentująca import z Chin – podstawowe wymagane elementy 

 • nazwa i adres kontrahenta, wystawcy faktury
 • nazwa i adres nabywcy
 • miejsce i data wystawienia
 • numer faktury
 • rodzaj i ilość towarów
 • cena jednostkowa i wartość wyrażona w walucie wymienialnej
 • informacja o kraju pochodzenia
 • warunki dostawy.

Zakup towarów z Chin w świetle odprawy celnej i zapłaty cła

Odprawa celna przy imporcie z Chin może mieć miejsce w Polsce lub w innym kraju UE. Odprawa służy sprawdzeniu możliwości wprowadzenia towaru na unijny obszar celny. Przedsiębiorca jeszcze przed zakupem powinien poznać stawki cła obowiązujące na dany rodzaj towaru, ponieważ to od niej zależy koszt jaki będzie musiał ponieść. 

Procedury celno-skarbowe są dość skomplikowane, dlatego większość przedsiębiorców korzysta z usług agencji celnej. W tej sytuacji towar odbiera agencja i zgłasza go do kontroli. Dzięki takiemu rozwiązaniu można znacznie skrócić proces odprawy, ponieważ agencja posiada zabezpieczenie majątkowe, co pozwala zwolnić towar do obrotu już w chwili wpisania kwot w zabezpieczenie agencji celnej. W tym przypadku Urząd Celny nie musi czekać do chwili wpływu środków na jego konto i ich zaksięgowania, aby móc zwolnić towar. 

Przedsiębiorca ma prawo zaliczyć zapłacone cło do kosztów uzyskania przychodów. 

Zakup towarów z Chin – podatek VAT

Przy imporcie towarów z Chin, przedsiębiorca musi również odprowadzić podatek VAT wykazany na dokumencie SAD lub PZC. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT 

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W związku z tym podatnik powinien dysponować środkami pieniężnymi już w momencie rozpoczęcia procedury importu towarów z Chin. W niektórych okolicznościach istnieje możliwość zastosowania procedury uproszczonej importu towarów bez konieczności posiadania środków finansowych. Wynika to z art. 33a ust. 1 ustawy o VAT. W tej sytuacji może wykazać VAT dopiero w deklaracji JPK_V7 składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy od importu towarów.

Warunki wymagane do zastosowania procedury uproszczonej (art. 33a ust. 2-2b ustawy o VAT)

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z procedury uproszczonej przy imporcie towarów musi przedstawić naczelnikowi urzędu celnego, przed którym dokonuje formalności związanych z importem towarów, następujące dokumenty, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:
 • zaświadczenie o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenia społeczne, jak również we wpłatach poszczególnych podatków, które przekraczają oddzielnie z każdego tytułu, odrębnie w każdym podatku 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań w poszczególnych podatkach. Udział zaległości w kwocie składek lub podatku należy ustalić w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość
 • potwierdzenie zarejestrowania podatnika jako czynnego podatnika VAT.
Podatnik zamiast przedstawionych wyżej dokumentów może również złożyć oświadczenia o takiej samej treści pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Przedsiębiorca ma obowiązek zawiadomić na piśmie naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego o tym, że: 
 • zamierza rozliczać podatek VAT w oparciu o uproszczoną procedurę importu towarów przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego ma zamiar stosować takie rozliczenie
 • zrezygnować z rozliczania podatku VAT w oparciu o uproszczoną procedurę importu towarów przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym ma zamiar zrezygnować z takiego rozliczenia.
W przypadku kiedy odprawa celna odbywa się w innym kraju UE niż Polska, to wtedy ma miejsce szczególne rozliczenie podatku VAT. W tej sytuacji nie mamy do czynienia z importem towarów, a z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT). Towar odbywa odprawę celną na terenie kraju, do którego wjeżdża pierwszy raz po przekroczeniu granic Unii Europejskiej. Rozliczenie dokonywane jest przez przedstawiciela fiskalnego danego kraju, który jest podmiotem w transakcji wewnątrzwspólnotowej przy rozliczaniu zakupów dla celów VAT. 

Przedsiębiorca z Polski, który dokonał zakupu w Chinach i odbył odprawę celną w innym kraju UE ma obowiązek wykazania WNT w informacji podsumowującej VAT UE. 

Zakup towarów z Chin w pliku JPK_V7

Od 1 października 2020 roku, czynni podatnicy VAT mają obowiązek składania pliku JPK_V7, zarówno przy imporcie towarów, jak i przy zastosowaniu procedury uproszczonej i stosowania oznaczeń na dokumentach zakupu w części ewidencyjnej pliku JPK_V7, symbolu „IMP”.


Data publikacji: 2021-07-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU