W ostatnim czasie import towarów z Chin cieszy się dość sporym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców. Podatnicy, którzy prowadzą taką działalność muszą między innymi zgłosić importowane towary do odprawy celnej, czy rozliczyć podatek VAT. Sposób rozliczenia transakcji zależy od miejsca odprawy oraz wybranej procedury. import z Chin podatek vat

Odprawa w Polsce, procedura standardowa

Jeżeli odprawa celna ma miejsce w porcie w Polsce i odbywa się zgodnie ze standardową procedurą, to przedsiębiorca ma obowiązek od razu zapłacić podatek VAT wykazany w dokumencie celnym SAD lub PZC. W przypadku przekazania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej podatek należy opłacić przy dostawie towaru. 

Jeżeli zakup związany jest z działalnością opodatkowaną (dotyczy czynnych podatników VAT) to opłacony podatek trzeba rozliczyć w deklaracji VAT, co oznacza, że będzie można go odzyskać. Ten typ rozliczenia stosowany jest przeważnie kiedy kwota podatku VAT nie jest zbyt wysoka. 
Przy imporcie z Chin podatek Vat jest rozliczany na takich samych zasadach jak ma to miejsce przy zakupach w Polsce.

Procedura uproszczona stosowana przy imporcie towarów

wiąże się z możliwością zastosowania odroczenia płatności podatku VAT. Procedurę uproszczoną można zastosować po spełnieniu kilku warunków, które zostały wymienione w ustawie o VAT.

Podatnik musi przedstawić naczelnikowi urzędu celnego, przed którym załatwia formalności związane z importem towarów:
  • zaświadczenia o braku zaległości w składkach na ubezpieczenie społeczne oraz o braku zaległości w podatkach. Zaświadczenia nie mogą być wydane wcześniej niż na pół roku przed dokonaniem importu
  • przedstawić potwierdzenie zarejestrowania jako czynnego podatnika VAT
lub może złożyć odpowiednie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zawierające taką samą treść co wymagane zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek na ZUS. Powinna w nich znaleźć się następująca klauzula: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 
Podatnik na początku okresu, w którym będzie rozliczał podatek z importu przy zastosowaniu procedury uproszczonej ma obowiązek o tym fakcie poinformować naczelnika urzędu celnego i urzędu skarbowego za pomocą pisemnego zawiadomienia. 

Przedsiębiorca ma 4 miesiące licząc od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu, na przedstawienie w urzędzie celnym dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku VAT. Sposób dostarczenia dokumentów nie został określony w przepisach, dlatego też może je złożyć osobiście w urzędzie lub przesłać do właściwego urzędu celnego (skany dokumentów) za pomocą e-maila wskazanego przez urząd.

Procedura uproszczona – korzyści

  • podatek VAT płaci się dopiero w ostatecznym terminie składania deklaracji VAT
  • możliwość skorzystania z opcji „odroczonej” płatności podatku VAT
Zasada rozliczania importu towarów w ramach procedury uproszczonej pozwala wykazać kwotę podatku VAT w deklaracji podatkowej VAT-7 (VAT-7K lub VAT-7D) za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy (data odprawy celnej w Polsce).

Odprawa celna w innym kraju UE, a rozliczenie podatku VAT przy imporcie z Chin

Coraz większą popularnością cieszy się odprawa celna z tytułu importu towarów dokonywana w innych krajach Unii Europejskiej, przykładowo w Niemczech. 

W przypadku odprawy celnej mającej miejsce na terenie jednego z państw należących do UE mamy do czynienia nie z importem towarów, a transakcją wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W tym przypadku towar przechodzi odprawę na terenie kraju, do którego wchodzi pierwszy raz po przekroczeniu granicy z UE. To ten kraj dokonuje rozliczenia i jest podmiotem w transakcji wewnątrzwspólnotowej. 

Polski przedsiębiorca, który skorzysta z tej opcji musi wykazać daną transakcję za ten okres w deklaracji VAT-UE oraz wskazać numer identyfikacji podatkowej przedstawiciela fiskalnego. W tym przypadku obowiązek podatkowy wystąpi w 15 dniu miesiąca następującego po dokonaniu dostawy.

Odprawa celna w innym kraju UE – korzyści 

Jest dla przedsiębiorców bardzo korzystną opcją, zwłaszcza w przypadku większych dostaw, ponieważ nie ma konieczności opłacania VAT od nabycia. 

Podatek VAT przy imporcie towarów z Chin z odprawą w jednym z państw Unii Europejskiej wykazuje się zarówno po stronie sprzedaży jak i zakupu. ealny obowiązek zapłaty podatku VAT następuje dopiero w momencie sprzedaży towaru.

Podsumowanie

Korzystne rozliczenie podatku VAT przy imporcie towarów z Chin jest uzależnione od miejsca odprawy celnej oraz od zastosowanej procedury w Polsce. Rozliczenie w Polsce według zastosowania procedury standardowej wymaga natychmiastowej zapłaty przy odbiorze towaru. Przy procedurze uproszczonej, płatność zostaje odroczona do momentu upływu terminu złożenia deklaracji VAT za dany okres. W przypadku skorzystania z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podatek VAT płaci się dopiero w momencie sprzedaży towaru. 
Przedsiębiorca może wybrać najlepszą, najbardziej korzystną dla siebie opcję. Która to będzie to zależy między innymi od tego jak dużą ilość towaru importuje.


Data publikacji: 2020-01-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU