Platforma AliExpress służy do dokonywania zakupów. Ceny oferowanych przez nią produktów są na tyle atrakcyjne, że duża część przedsiębiorców decyduje się na współpracę z kontrahentami wystawiającymi swoje towary za jej pośrednictwem. Jednak należy mieć na uwadze, że zakupy dokonywane z krajów spoza terytorium Unii Europejskiej rozliczane są w inny sposób niż w przypadku transakcji unijnych. zakupy na aliexpress rozliczanie

Rozliczanie zakupów z AliExpress od 1 lipca 2021 roku

Przedsiębiorca może zaliczyć dany zakup z AliExpress do kosztów podatkowych pod warunkiem posiadania odpowiedniego dokumentu: faktury lub rachunku wystawionego przez sprzedawcę.

Dokument koniecznie musi zawierać dane firmy nabywcy oraz inne wymagane elementy, jak:  
 • miejsce i data wystawienia
 • numer faktury
 • nazwa i adres sprzedawcy (wystawcy faktury)
 • nazwa i adres nabywcy
 • rodzaj i ilość towarów
 • cena jednostkowa oraz wartość wyrażona w walucie wymienialnej
 • informacja o kraju pochodzenia
 • warunki dostawy.
Faktura powinna być sporządzona w języku angielskim. Wystawiona w obcym języku lub wtedy, kiedy zawiera symbole artykułów musi być przetłumaczona na język polski. 

Za dokument uprawniający do ujęcia wydatków w kosztach nie zalicza się dokumentu potwierdzającego zamówienie, ponieważ nie jest to dokument księgowy. Jeżeli nabywca nie otrzyma faktury od sprzedawcy, to potwierdzeniem dokonanej sprzedaży towarów mogą być posiadane dokumenty aukcji, w tym wniosek o wystawienie faktury. 

Zakupy z AliExpress – odprawa celna

Podatnik może odprawę celną:
 • przeprowadzić samodzielnie
 • za pomocą agenta celnego
 • za pomocą Poczty Polskiej.
Od 1 lipca 2021 roku na operatorów pocztowych na terytorium całej Unii Europejskiej zostały nałożone nowe obowiązki w zakresie celno-podatkowym. Zgodnie z nowymi regulacjami, jeżeli podatnik nie dokona odprawy celnej samodzielnie lub za pomocą agenta celnego, to musi taką wykonać Poczta Polska, o ile wartość przesyłki jest niższa niż 150 euro. W tej sytuacji przepisy nakładają na urząd tzw. pełnomocnictwo domyślne. Podatnik może z niego zrezygnować przez złożenie oświadczenia w placówce pocztowej. 

W przypadku przesyłek pocztowych do 1 000 euro udostępnionych przez Ministerstwo Finansów w stosunku do przesyłek o wartości pomiędzy 150 euro, a 1 000 euro, jeżeli przedsiębiorca będzie chciał, aby to Poczta Polska dokonała odprawy celnej, to będzie musiał udzielić pełnomocnictwa do działania w charakterze przedstawiciela pośredniego i złożyć takie w placówce pocztowej. Poczta Polska nie dokonuje zgłoszenia celnego przesyłek zawierających towary objęte podatkiem akcyzowym, a także tych o wartości przekraczającej 1 000 euro. 

Do zgłoszenia celnego służy dokument SAD lub komunikat PZC (elektroniczny odpowiednik zgłoszenia). 

Cło i akcyza – kiedy należy je opłacić? 

1. Cło
 • opłaca się w sytuacji, kiedy wartość przesyłki przekracza 150 euro. Wysokość cła wynosi od 3% do 8% wartości towaru.
Czasami może wynieść 0%. Właściwą wysokość opłaty dla konkretnego towaru można sprawdzić za pomocą systemu ISZTAR

2. Akcyza
 • opłaca się ją zawsze, kiedy nabyte towary objęte są podatkiem akcyzowym, jak np. alkohol, wyroby tytoniowe, perfumy.
Stawki akcyzy dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów.

Rozliczenie z AliExpress – wysokość opłat celnych

Każdy towar, który został zakupiony za pośrednictwem platformy AliExpress niezależnie od jego wartości musi przejść odprawę celną, a przedsiębiorca wnieść stosowną opłatę. Podatnik zobowiązany jest do zapłaty cła i akcyzy. Podstawą naliczenia należności celnych i podatkowych jest tzw. wartość celna przesyłki. Pod tym pojęciem kryje się wartość towarów w przesyłce podwyższona o koszty transportu do kraju przeznaczenia i koszty ubezpieczenia, jeżeli takie będą. 

Rozliczenie z AliExpress – ewidencja podatkowa 

Otrzymaną fakturę zakupową z AliExpress ujmuje się w dacie jej wystawienia w KPiR kolumna 10 – „Zakup towarów handlowych i materiałów”. Dokument wystawiony w obcej walucie należy przeliczyć wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury. Zapłacone opłaty celne ujmuje się w KPiR w kolumnie 10 – „Zakup towarów handlowych i materiałów” za pomocą dowodu wewnętrznego w kwocie wykazanej na dokumencie celnym. Księguje się je w dacie wystawienia dokumentu celnego. Dowód wewnętrzny wystawiany jest na podstawie druku SAD lub PZC. Kwoty umieszczone na dokumencie celnym są wcześniej przeliczane na złotówki. Podatek VAT z dokumentu celnego można odliczyć w dacie otrzymania dokumentu celnego w kwocie jaka na nim widnieje. Podatek zaokrągla się do pełnych złotych. W przypadku zakupu na AliExpress kontrahentem jest sprzedawca z kraju trzeciego. W sporządzanym pliku JPK_V7, dokument celny należy oznaczyć jako „IMP”.

Rozliczenie z AliExpress – podatek VAT

Od 1 lipca 2021 roku, jeżeli sprzedawca uzna nabywcę za osobę prywatną, a nie przedsiębiorcę, to w ramach mechanizmu IOSS zostanie naliczony i odprowadzony za podatnika (przez AliExpess), podatek VAT. Obowiązkiem sprzedawcy, u którego przedsiębiorca zdecydował się zamówić dane towary i który korzysta z mechanizmu IOSS jest poinformowanie w momencie zakupu, o pobraniu podatku VAT w kwocie ceny towaru. Po nowelizacji przepisów, od dnia 1 lipca 2021 roku należy odprowadzić podatek od każdej przesyłki nadanej w kraju trzecim. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na linii przedsiębiorca – przedsiębiorca, to podatku VAT nie odprowadza się w chwili zakupu, a dopiero w momencie odprawy celnej. Oznacza to, że na fakturze z AliExpress nie powinien pojawić się podatek VAT. W przypadku, gdyby przedsiębiorca otrzymał fakturę z podatkiem VAT, to ma prawo wystosować do sprzedawcy prośbę o wystawienie korekty faktury. Jednak czasami może okazać się to trudne. 

Jeżeli podatek VAT zostanie odprowadzony przez urządzenie elektroniczne, to nie powinien on być opłacany powtórnie. Brak oficjalnego stanowiska ze strony polskiego Ministerstwa Finansów dotyczącego kwestii podatku VAT pozwala przyjąć stanowisko, że podatek ten nie podlega odliczeniu w rejestrze VAT i jednocześnie podatnik może wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej odnoszącej się do danego przypadku.


Data publikacji: 2022-08-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Krzysiek
03 Kwiecień 2024

Aliexpress wystawia faktury zgodne z prawem z Nederlad, a do Polski aby wrzucić je w koszty ma być bez Vat, żeby zapłacić Vat w Polsce. Co z tym można zrobić? Płacić jeszcze raz podatek ?

Edgar
12 Czerwiec 2023

Dzień dobry to jak rozliczyć te faktury czy da się zrobić żeby z Aliexpres przychodziły odpowiednie faktury bez VAT i tam z tym cłem:) bardzo bym prosił o jaką kolwiek pomoc

Megi
25 Marzec 2023

Czyli kupując biżuterię złotą o wartości 800 zł, będę zmuszona zapłacić cło do max 8 % od wartości?

Heniek
19 Marzec 2023

To jak wygląda w praktyce kupno towaru przez przedsiębiorcę z aliexpress i następnie wprowadzenie tego towaru do sprzedaży na allegro?. Druga sprawa to sytuacja to kupno towaru z magazynu UE czy do zaliczenia kosztów nabycia wystarczy wtedy tylko faktura zakupu wystawiona przez Chińczyka?

marek
05 Marzec 2023

przecież to jest z d*py artykuł kompletnie oderwany od rzeczywistości, NIC tutaj się nie zgadza. Ani faktura, ani cło ani nic. Autor tego artykułu chyba nigdy nie kupował nic na aliexpress.