Wraz z wejściem w życie nowego pliku JPK pojawiły się nowe oznaczenia, jak np.: nowa procedura celna 42. Jakie wymogi muszą spełnić firmy, aby móc skorzystać z procedur celnych? I 42 procedura celna JPK

Import towarów

Procedura celna 42 związana jest z importem towarów, a przez import towarów należy rozumieć przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego (spoza obszaru Unii Europejskiej) na terytorium Polski lub innego kraju członkowskiego UE.Przy imporcie przedsiębiorcy otrzymują fakturę oraz dokumenty celne. Towarami są rzeczy i ich części oraz wszystkie postacie energii. Podatnicy z tytułu importu mają obowiązek rozliczania podatku VAT. 

Miejscem importu towarów
jest terytorium państwa członkowskiego, na którego obszarze znajdują się towary w momencie ich wprowadzenia na terytorium UE. 

Towary podczas wprowadzania ich na teren Unii Europejskiej z kraju trzeciego mogą być objęte jedną z niżej wymienionych procedur: 
 • odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych
 • uszlachetniania czynnego
 • składowania celnego
 • tranzytu również ze składowaniem czasowym przed objęciem towarów jedną z procedur celnych
 • wolnego obszaru celnego.
Przy tych założeniach miejscem importu tych towarów będzie terytorium państwa członkowskiego, na którym towary nie będą podlegać wymienionym procedurom.

Import towarów – rozliczenie

Zgodnie z ustawą o VAT, rozliczenie importu towarów może mieć postać ogólnej zasady lub metody uproszczonej. 

Metoda ogólna nie wymaga ujęcia w ewidencji VAT, zapłaconego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania podatku VAT należnego od dokonanego importu towarów. Podatek może zostać odliczony, a czynność wykazana w ewidencji VAT przy założeniu, że importowany towar będzie przeznaczony tylko na sprzedaż opodatkowaną. 

Przy metodzie uproszczonej w rozliczeniu VAT przy imporcie towarów należy ująć dokonany import towarów w ewidencji VAT:
 • w rejestrze sprzedaży VAT
 • w rejestrze zakupu VAT (możliwość odliczenia podatku VAT przy dalszym przeznaczeniu towarów na sprzedaż opodatkowaną). 
Obowiązek opodatkowania importu towarów ma miejsce:
 • w momencie zamknięcia procedury uszlachetniania, jeżeli towary zostaną objęte procedurą uszlachetniania czynnego
 • w miesiącu, w którym powstanie dług celny (odprawa dokonana przez urząd celny)
 • w momencie kiedy opłaty staną się wymagalne przy objęciu towarów procedurą: składowania celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z opłat celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego, tranzytu, wolnego obszaru celnego, pod warunkiem pobrania opłat wyrównawczych lub opłat o podobnym charakterze od tych towarów. 
PRZYKŁAD 1 
Spółka z o. o. z Polski (czynny podatnik VAT) prowadząca działalność gospodarczą na terenie Polski sprowadziła części do maszyn z Rosji. Odprawa celna w Polsce odbyła się zgodnie z ogólnymi zasadami rozliczania importu. Zakupione części mają być sprzedawane na terenie Polski, a czasami za granicą.

W tym przypadku nie ma zastosowania procedura celna 42, dlatego też spółka nie musi oznaczać tego typu sprzedaży po imporcie oznaczeniem „I_42”. W niektórych przypadkach może zdarzyć się, że transakcja sprzedaży sprowadzonego towaru udokumentowana fakturą będzie wymagała od podatnika oznaczenia innymi symbolami, jak np.: „GTU”, „FP”, „MPP”  lub innymi w zależności od tego jaki rodzaj towaru jest zbywany oraz jaki jest rodzaj zastosowanej procedury sprzedaży. 

PRZYKŁAD 2
Spółka cywilna z Polski (czynny podatnik VAT) prowadząca działalność gospodarczą na obszarze Polski sprowadziła różne akcesoria budowlane z Rosji. Odprawa celna odbyła się w Polsce zgodnie z uproszczoną zasadą rozliczania importu. Części mają być sprzedawane w Polsce i za granicą, ale w późniejszym terminie. 

W tym przypadku również nie ma zastosowania procedura celna 42 i spółka również nie musi oznaczać sprzedaży po imporcie oznaczeniem „I_42”. Jednak może się zdarzyć, że sprzedaż importowana będzie wymagała zastosowania przez podatnika oznaczenia innymi obowiązkowymi symbolami: „GTU”, „FP”, „MPP” oraz innymi w zależności od zbywanego towaru i rodzaju użytej procedury sprzedażowej. Na pewno podatek naliczony VAT za import wymienionych wyżej towarów będzie wymagał oznaczenia symbolem „IMP”.

Procedury celne - co oznacza procedura celna 42?

Z dniem 1 października 2020 roku niektóre procedury celne (ich część) muszą być obowiązkowo wykazywane w pliku JPK_V7. Jedną z nich jest procedura celna 42 , która wykorzystywana jest przy przywozie towarów z krajów trzecich, czyli spoza Unii Europejskiej do jednego z krajów członkowskich UE, a następnie następuje przewóz towarów do innego kraju UE.
W przypadku tej metody podatek VAT należny do zapłaty powstaje dopiero w końcowym państwie UE, do którego trafiają towary przeznaczone na sprzedaż. Przez państwo końcowe należy rozumieć kraj, który jest faktycznym i ostatecznym odbiorcą tych towarów. 

W procedurze 42 ważne jest prawidłowe rozróżnienie podmiotów transakcji. W przypadku polskiego podatnika będzie to: 
 • importer pochodzący z jednego z państw członkowskich UE (chodzi o kraj przeznaczenia dla towarów importowanych)
 • dostawca towarów będący sprzedawcą towarów pochodzący z jednego z krajów spoza UE
 • polski podatnik prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski, gdzie Polska jest krajem przywozu, który dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz importera (przedstawiciel fiskalny importera)
 • przedstawiciel fiskalny, który realizuje odprawę celną w imieniu importera.

Procedura celna 42 - przebieg transakcji

   W większości przypadków zakup towarów spoza obszaru Unii Europejskiej może być zakończony odprawą celną w Polsce. Jednak w przypadku kiedy towary zostaną od razu odsprzedane do firmy z innego kraju Unii, to można dokonać odprawy za pośrednictwem procedury 42.
Procedura celna 42 wymaga od podmiotów przywożących towar wpisania w pole 37 w dokumencie SAD, kodu rozpoczynającego się liczbą 42. 

Poniżej przykład jak przebiega transakcja z zastosowaniem procedury celnej 42. 
 • kontrahent z Niemiec zamówił towar u polskiego sprzedawcy
 • kontrahent z Niemiec podpisał umowę z agencją celną i w ten sposób załatwił formalności celne w Polsce
 • obie strony transakcji są czynnymi podatnikami VAT i VAT-UE
 • podatnik z Polski nie posiada na stanie towaru i zamawia go z Rosji
 • następuje import towaru z Rosji do portu w Gdańsku
 • dokumenty celne zostają oznaczone procedurą celną 42
 • następuje moment, w którym towar może być: 
  • od razu odesłany do odbiorcy z Niemiec
  • trafić do polskiego podatnika i następnie zostać przetransportowany do odbiorcy niemieckiego (zależy to od ustaleń pomiędzy stronami: kontrahentem niemieckim, a polskim)
 • polski podatnik rozpoznaje WDT, a niemiecki WNT. 
W procedurze celnej 42 najważniejszą cechą jest Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT) do kraju UE przeznaczenia. Jeżeli podatnik lub przedstawiciel fiskalny oznaczy w dokumencie SAD kod procedury celnej 42, to wtedy organy celne widzą z jakim typem transakcji mają do czynienia. W oparciu o deklarację Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD) następuje dalszy transport zaimportowanych towarów do państwa innego niż kraj UE przywozu państwa UE. I tylko ta część WDT wymaga od polskiego podatnika oznaczenia w nowym pliku JPK_V7. 
Obowiązek oznaczania symbolem „I_42” nie zawsze będzie dotyczył każdej transakcji, w której podatnik uczestniczył w ramach procedury celnej 42.


Data publikacji: 2020-11-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU