Ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej jest obowiązkowa dla podatników oferujących towary na rzecz osób prywatnych. Czasem konieczna jest korekta sprzedaży, co stanowi skutek uboczny zwrotu towaru albo efekt popełnionego błędu. Od podatnika wymaga się prowadzenia ewidencji korekt. jak skorygowac bład na kasie fiskalnej

W jaki sposób ewidencjonować zwrot towarów i reklamacji?

§ 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1625 ze zm.) wyznacza dane, które muszą pojawić się w ewidencji zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług, czego skutkiem jest zwrot całości bądź części należności z tytułu sprzedaży.
Zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług musi zawierać następujące informacje:
  • data sprzedaży,
  • nazwa towaru bądź usługi umożliwiająca identyfikację, opcjonalnie opis towaru bądź usługi będący rozwinięciem nazwy,
  • termin, kiedy dokonano zwrotu towaru bądź reklamacji towaru albo usługi,
  • wartość brutto zwracanego towaru bądź wartość brutto towaru lub usługi, stanowiących przedmiot reklamacji i wysokość VAT należnego - dotyczy zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży,
  • zwrócona kwota (brutto) i właściwa kwota VAT należnego - dotyczy zwrotu części należności z tytułu sprzedaży,
  • dokument potwierdzający sprzedaż, a jeżeli sprzedaż jest udokumentowana paragonem fiskalnym bądź fakturą elektroniczną - należy podać numer paragonu bądź numer faktury i numer unikatowy,
  • protokół przyjęcia zwrotu towaru bądź reklamacji towaru albo usługi, na którym widnieje podpis sprzedawcy i nabywcy bądź notatka służbowa albo protokół nabycia sprawdzającego.

Do ewidencji korekt należy dołączyć protokół przyjęcia zwrotu towaru bądź reklamacji towaru i usługi. Bardzo istotne są zasady, których trzeba przestrzegać w trakcie przygotowania protokołu przyjęcia zwrotu towaru bądź usługi. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej wydanej 3 kwietnia 2020 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.26.2020.2.ALN, wskazał, że w protokole musi widnieć zarówno podpis sprzedawcy jak i podpis nabywcy (zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących).

Podatnikowi nie przysługuje prawo obniżenia podstawy opodatkowania VAT o kwotę zwróconą w całości bądź w części należności za towar, bądź usługę - chociaż w tym zakresie pojawiają się sprzeczne informacje. Jak na przykład w wyroku wydanym 10 grudnia 2015 r., sygn. akt I FSK 1511/14, gdzie NSA wskazał, iż nie ma przeciwwskazań do obniżenia VAT, jeżeli konsument zwraca zakupiony towar i uzyskuje dokonaną zapłatę, bez względu na fakt czy podpis widnieje w protokole, czy go nie ma. W celu weryfikacji podmiotu, który odstąpił od umowy sprzedaży, należy sprawdzić dane z karty płatniczej.

Wyrok wskazuje jednoznacznie, że podatnik ma możliwość obniżenia VAT należnego, nawet jeżeli w protokole zwrotu towaru nie widnieje podpis nabywcy, pod warunkiem że jego identyfikacja jest możliwa.

Notatka służbowa albo protokół nabycia sprawdzającego również może zostać dodany do ewidencji korekt.

Przepisy wprowadzone 1 stycznia 2022 roku umożliwiają pracownikom urzędów skarbowych i pracownikom oraz funkcjonariuszom urzędów celno-skarbowych prawo wykonywania nabycia sprawdzającego. W praktyce oznacza to zakup towarów bądź usług pozwalający na weryfikację sprzedawcy pod względem stosowania obowiązków w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy wykorzystaniu kasy rejestrującej oraz przekazywania nabywcy paragonów fiskalnych.

W jaki sposób ewidencjonować pomyłki?

§3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących wyznacza sposób, w jaki podmioty muszą dokonywać korekty sprzedaży na skutek oczywistych pomyłek.
Korekta odbywa się po wprowadzeniu w odrębnej ewidencji błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży:
  • wartość sprzedaży brutto,
  • wysokość VAT należnego.

Wymagane jest dodanie krótkiego opisu przyczyny oraz okoliczności, w jakich wystąpiła oczywista pomyłka. Obowiązkowe jest także dołączenie oryginalnego paragonu fiskalnego służącego do potwierdzenia wykonanej sprzedaży, której dotyczyła oczywista pomyłka. Dla sprzedaży potwierdzonych paragonem elektronicznym konieczne jest wskazanie numeru paragonu i numeru unikatowego.

Kolejnym obowiązkiem podatnika jest prawidłowa ewidencja sprzedaży z wykorzystaniem kasy fiskalnej.

W jaki sposób skorygować błędną stawkę VAT na paragonie?

Błędna ewidencja na kasie fiskalnej może dotyczyć również zastosowania niewłaściwej stawki vat. W tej sytuacji podmiot ma obowiązek dokonać korekty w ewidencji korekt. Gdy stawka VAT została zaniżona, różnica, jaka występuje między VAT podanym na paragonie a podatkiem należnym musi zostać ujęta w pliku JPK_VAT.

Sytuacja komplikuje się, jeżeli stawka VAT na paragonie została zawyżona, a dokument został przekazany osobie prywatnej — organy podatkowe wskazują, iż korekta VAT nie rozwiązuje problemu. W analizowanym przykładzie podatek VAT z tytułu sprzedaży został uregulowany przez nabywcę, dlatego zwrot zapłaconego VAT na rzecz podatnika, który nie odpowiada za uregulowanie podatku, byłby równoznaczny z nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika ze strony Skarbu Państwa. Gdy podatnik nie planuje zwracać nienależnie pobranego podatku nabywcom, nie ma prawa dokonać korekty zawyżonej stawki VAT.

Kiedy wziąć pod uwagę orzeczenia wydane przez sądy administracyjne, opinie są sprzeczne. Część sądów wskazuje, iż sprzedawcy przysługuje prawo korekty zawyżonej stawki podatku VAT, której ewidencja odbyła się na kasie rejestrującej, a inni z kolei wskazują, że takie działanie jest niewłaściwe.

Wyrok wydany 17 marca 2022 r., sygn. akt I FSK 1295/18 przez NSA potwierdza pierwszą tezę. Z kolei 1 lipca 2020 r. w sprawie o sygn. akt I FSK 1725/17 NSA zaprezentował odmienne stanowisko.

Do niniejszego zagadnienia odnosi się orzeczenie TSUE, wydane na prośbę NSA. NSA przekazał pytanie prejudycjalne na temat omawianej kwestii. Wyrok wydany 5 października 2023 roku w sprawie C-355/22) przez TSUE wskazuje, iż nie ma przeciwwskazań do zwrotu nadpłaconego VAT. Wyrok dotyczył belgijskiego podatnika, który mimo przysługującego zwolnienia, uregulował podatek VAT. Orzeczenie potwierdza, iż nadpłacony podatek VAT, ma zostać zwrócony podatnikowi. Warto zaznaczyć, iż TSUE już wcześniej podejmował podobne decyzje, jak chociażby w sprawie austriackiej C-378/21, w której wyrok zapadł 8 grudnia 2022 r.


Data publikacji: 2024-01-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU