Przedsiębiorcy, którzy nie zostali zwolnieni z obowiązku posiadania kasy fiskalnej mają obowiązek rejestrować sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zobowiązani są także do wystawiania i drukowania paragonów fiskalnych z kasy oraz wręczania ich kupującym. Czasami w wyniku oczywistej omyłki podatnik może wystawić niepoprawny paragon z błędną kwotą lub złą stawką VAT, czy nieprawidłową datą. Może też otrzymać zwrot towaru. Jak w takiej sytuacji należy ująć błędnie wystawiony paragon w książce przychodów i rozchodów? ksiegowanie blednych paragonow w kpir

Książka przychodów i rozchodów – księgowanie błędnych paragonów z kasy fiskalnej

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych na kasie fiskalnej przez podatników wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Przedsiębiorca, który ewidencjonuje obrót z zastosowaniem kasy rejestrującej musi zapisywać w księdze przychodów i rozchodów wszystkie dane jakie wynikają z raportów wygenerowanych z kasy. W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zostały określone zasady obowiązujące przy ewidencjonowaniu przychodów w KPiR. Na podstawie przepisów zawartych w tym rozporządzeniu przedsiębiorcy rejestrujący sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej dokonują zapisów w księdze na podstawie dobowych lub miesięcznych raportów z kasy poprawionych o wartości mające wpływ na wysokość przychodu, takich jak np.:
 • reklamacja
 • zwroty ze sprzedaży
 • błędne paragony z kasy w związku z nabiciem złej stawki VAT
 • wymiana towaru na inny.

Sposób ewidencjonowania błędnie wystawionych paragonów z kasy

Czasami dokonane transakcje sprzedaży mogą zostać ujęte na kasie rejestrującej w nieprawidłowy sposób. Taka sytuacja może być związana np.: z błędnie wbitą stawką podatku VAT lub w sytuacji, kiedy klient zwraca towar, do którego wcześniej został wystawiony paragon. W par. 20 ust. 5 rozporządzenia w sprawie prowadzenia książki przychodów i rozchodów zostały wskazane zasady korygowania błędów na paragonach fiskalnych. Zgodnie z wymienionym przepisem dane zawarte w raportach dobowych lub miesięcznych poprawia się w sposób zbiorczy w oparciu o odrębną ewidencję. Taką ewidencję należy utworzyć w oparciu o wskazówki zawarte w par. 3 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Zgodnie z tym przepisem podatnicy mają obowiązek utworzyć dwie odrębne ewidencje: 
 • ewidencję zwrotów i reklamacji
 • ewidencję oczywistych pomyłek.
Jak wskazuje par. 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia kas rejestrujących w ewidencji zwrotów i reklamacji ujmuje się zwroty towarów i uznane reklamacje towarów oraz usług.

Ewidencja zwrotów powinna zawierać następujące dane:
 • datę sprzedaży
 • nazwę towaru lub usługi, która pozwala jednoznacznie zidentyfikować towar lub usługę bądź ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie nazwy
 • termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru bądź usługi
 • wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru bądź usługi będących przedmiotem reklamacji, a także wartość podatku należnego – przy zwrocie całości należności z tytułu sprzedaży
 • zwracaną kwotę (brutto) i odpowiadającą jej wartość podatku należnego – przy zwrocie części należności z tytułu sprzedaży
 • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży
 • protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru bądź usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.
Do tak sporządzonej ewidencji należy dołączyć błędny paragon na podstawie, którego klient dokonał zwrotu towaru. 

Przychód ujęty na podstawie łącznego raportu okresowego, a także zmniejszenie jego na podstawie ewidencji zwrotów lub pomyłek przedsiębiorca powinien oznaczyć w strukturze pliku JPK_V7 symbolem RO

Ewidencja oczywistych pomyłek

Zgodnie z par. 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia kas rejestrujących podatnicy mają obowiązek wprowadzenia do ewidencji oczywistych pomyłek informacji dotyczących błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży z uwzględnieniem danych o wartości sprzedaży brutto i wartości podatku należnego. Do tego powinni dołączyć krótki opis przyczyny oraz okoliczności popełnienia pomyłki oraz oryginał paragonu fiskalnego dotyczącego sprzedaży, przy której miała miejsce oczywista pomyłka. 

PRZYKŁAD 1 
Przedsiębiorca prowadzi sklep z artykułami biurowymi. 10 lutego 2023 roku sprzedał towar na rzecz osoby prywatnej. Klient otrzymał paragon fiskalny dokumentujący sprzedaż. 16 lutego klient zareklamował towar i zażądał zwrotu pieniędzy. W jaki sposób przedsiębiorca powinien dokonać ewidencji zwrotu towaru?

Odpowiedź:
Po uznaniu reklamacji przedsiębiorca powinien uwzględnić ją w ewidencji zwrotów i reklamacji oraz pomniejszyć miesięczny raport z kasy fiskalnej o kwotę reklamacji. 

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca przez pomyłkę wystawił na kasie fiskalnej paragon o wartości 500 zł brutto. Zamiast niej powinna być kwota 50 zł. Przedsiębiorca praktycznie od razu zauważył pomyłkę. W jaki sposób powinien ująć błędny paragon z kasy fiskalnej w książce przychodów i rozchodów? 

Odpowiedź:
Przedsiębiorca ma obowiązek ująć błędnie wystawiony paragon o wartości 500 zł w ewidencji oczywistych pomyłek. W następnej kolejności powinien wartość ewidencji wprowadzić do KPiR na ostatni dzień miesiąca ze znakiem minus, a na kasie fiskalnej powinien nabić prawidłową sprzedaż z poprawną kwotą. 

Wskazany sposób postępowania zgodny jest ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi. Potwierdzeniem jest interpretacja indywidualna wydana przez niego w dniu 8 lutego 2017 roku o sygn. akt 1061-IPTPP3.4512.712.2016.1.OS, w której stwierdził:

Ponieważ kasa rejestrująca nie pozwala na korektę danych zapisanych w pamięci fiskalnej (tj. po wydrukowaniu paragonu), to korekta błędnych zapisów powinna być dokonywana za pomocą innych urządzeń księgowych. W takim przypadku należy prowadzić tzw. ewidencję korekt, z której musi dokładnie wynikać kwota korekty sprzedaży i podatku należnego. Ewidencja taka nie ma określonego wzoru, ale wskazane jest, aby zawierała co najmniej dane niezbędne do ustalenia przyczyn zaistniałej korekty, a zapisy w niej widniejące pozwalały na określenie prawidłowej kwoty obrotu i podatku.


Data publikacji: 2023-04-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU