Przedsiębiorcy mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych na kasie rejestrującej. Obowiązek posiadania kasy wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. zwrot towaru paragon fiskalny

Zwrot towarów i reklamacje, a ewidencja na kasie fiskalnej

Przedsiębiorca trudniący się sprzedażą musi liczyć się ze zwrotami i reklamacjami sprzedawanych towarów, a dodatkowo czasem mogą zdarzyć się oczywiste pomyłki związane z błędnym nabiciem sprzedaży na kasie. W przypadku zwrotów towarów oraz uznanych reklamacji towarów i usług nie należy ujmować ich na kasie. Takie postępowanie wynika z par. 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 roku w sprawie kas rejestrujących. 

Zwroty i uznane reklamacje towarów oraz usług, u których doszło do zwrotu całości lub części należności z tytułu sprzedaży należy ująć w oddzielnej ewidencji, zawierającej niżej wymienione elementy: 
  • data sprzedaży
  • nazwa towaru lub usługi, która pozwala na ich jednoznaczną identyfikację (ewentualnie może być opis towaru lub usługi, który będzie rozwinięciem nazwy)
  • termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru bądź usługi
  • wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru bądź usługi, które są przedmiotem reklamacji
  • wartość podatku należnego, jeżeli nastąpił zwrot całości należności z tytułu sprzedaży
  • zwracana kwota (brutto) i odpowiadająca jej wartość podatku należnego (zwrot części należności z tytułu sprzedaży)
  • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży
  • protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru bądź usługi z podpisem sprzedawcy i nabywcy. 
Jeżeli przedsiębiorca nie będzie posiadał dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży lub będzie brakowało podpisów na protokole zwrotu, to ewidencja zostanie uznana za prowadzoną nienależycie. W konsekwencji urząd skarbowy podczas przeprowadzonej kontroli może podważyć pomniejszenie podatku do zapłaty.

Ewidencja oczywistych pomyłek na kasie fiskalnej

Przedsiębiorca w związku z możliwością popełnienia oczywistej pomyłki ma obowiązek prowadzenia oddzielnej ewidencji, w której będzie musiał dokonać odpowiednich zapisów zaraz po jej zaistnieniu.

Zapisy swoim zakresem powinny objąć niżej wymienione dane:
  • błędnie zaewidencjonowana sprzedaż (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego)
  • krótki opis przyczyny oraz okoliczności popełnienia pomyłki, do którego należy dołączyć oryginał paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż w przypadku której nastąpiła oczywista pomyłka.
W przypadku oczywistej pomyłki podatnik powinien na kasie fiskalnej zarejestrować sprzedaż w prawidłowej wysokości.

Nowy JPK_V7, a rejestr z kasy fiskalnej

Przedsiębiorca w nowej strukturze JPK_V7 powinien ująć przychód z kasy fiskalnej na podstawie Łącznego Raportu Okresowego (ŁRO) z oznaczeniem RO w części ewidencyjnej pliku JPK_V7. Symbolem RO oznacza się również wpis zmniejszający przychód na podstawie ewidencji zwrotów.


Data publikacji: 2020-11-25, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU