Nie każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do używania kasy fiskalnej. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, kluczowe znaczenie odgrywają uzyskiwane przez przedsiębiorstwo obroty. Czy istnieją sprawdzone sposoby, jak zapobiec konieczności posiadania kasy fiskalnej, jeżeli przekroczenie limitu jest kwestią czasu? jak uniknac kasy fiskalnej po przekroczeniu limitu

Kasa fiskalna a limit sprzedaży

Ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej i wydawanie paragonów sprzedaży jest obowiązkowe w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Art. 111 ust. 8 ustawy o VAT stanowi podstawę do wydania rozporządzenia w sprawie zwolnień od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej - § 2 i § 3 ww. rozporządzenia.

Wskazane przepisy zwracają uwagę na dwojaki rodzaj zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu z wykorzystaniem kas rejestrujących, a dokładnie mowa o zwolnieniu dedykowanym dla wyznaczonych grup podatników — zwolnienie podmiotowe. Drugi rodzaj to zwolnienie dla konkretnych czynności, określane jako zwolnienie przedmiotowe.

W pierwszej kolejności analizowane będzie zagadnienie zwolnienia podmiotowego. § 3 ust. 1 rozporządzenia wskazuje, iż podatnicy zostają zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym maksymalnie do 31 grudnia 2023 roku, jeżeli wartość sprzedaży wykonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie była większa od kwoty 20 000 zł, a jeśli chodzi o podatników rozpoczynających dostawę towarów bądź świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku, gdy wartość sprzedaży z tego tytułu nie była większa od 20 000 zł w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży z wykorzystaniem kasy rejestrującej może mieć również charakter podmiotowy, co oznacza, że dotyczy podmiotu.
§ 3 ust. 2 ww. rozporządzenia wskazuje, że zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania opisanego w ust. 1 pkt 1 nie obowiązuje podatników, jeżeli w poprzednim roku podatkowym mieli obowiązek ewidencjonowania bądź nie spełniają warunków zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, iż limit zwolnienia podmiotowego dotyczy całej sprzedaży wykonywanej na rzecz osób fizycznych. Wyznaczony przez ustawodawcę limit dotyczy sprzedaży zwolnionej podmiotowo oraz przedmiotowo. Do limitu nie należy dodawać wartości dostarczonych towarów i sprzedanych usług na rzecz kontrahentów.

Interpretacja wydana przez dyrektora IS w Poznaniu z dnia 14 marca 2016 roku, nr ILPP2/4512-1-882/15-6/AD wskazuje, iż podatnik prowadzący działalność gospodarczą w różnym zakresie nie może wyznaczać kwoty uprawniającej do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie obrotów uzyskiwanych z wybranej części świadczonych usług w oderwaniu od innych. Jest to związane z tym, że obowiązek posiadania kasy rejestrującej jest wyznaczany przy pomocy całego (zsumowanego) obrotu generowanego przez podatnika z tytułu wykonywania świadczeń na rzecz osób wskazanych w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Kwota limitu obrotów wymaga dodania wszystkich wartości sprzedaży.

Dla podatników, którym przysługuje zwolnienie, wyznaczonych w § 3 ust. 1 pkt 1 wskazano, że zwolnienie przestaje obowiązywać po upływie 2 miesięcy po miesiącu, kiedy podatnik przekroczył obrót osiągany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł (§ 5 ust. 1 rozporządzenia).

PRZYKŁAD 1
Limit sprzedaży został przekroczony przez przedsiębiorcę 20 marca. W tym dniu wartość osiągniętych obrotów, liczonych od pierwszego dnia roku była równa 20 100 zł. Od kiedy podatnik jest zobowiązany posiadać kasę fiskalną?

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, podatnik jest zobowiązany do wprowadzenia kasy fiskalnej w firmie od 1 czerwca.

W przypadku obowiązku stosowania kasy fiskalnej zwolnienie podmiotowe odnosi się do każdej sprzedaży wykonywanej na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Wymagane jest przestrzeganie wyznaczonego limitu o wartości 20 000 zł. Po przekroczeniu limitu przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania i używania kasy fiskalnej do rejestracji sprzedaży. Obowiązek zaczyna się po upływie 2 pełnych miesięcy.

Czy istnieją skuteczne sposoby uniknięcia stosowania kasy fiskalnej, zanim limit zwolnienia zostanie przekroczony?

Jeżeli przedsiębiorca utraci prawo do zwolnienia podmiotowego, co jest równoznaczne z przekroczeniem limitu obrotu, bezustannie przysługuje mu prawo to zastosowania zwolnień przedmiotowych. § 2 ust. 1 rozporządzenia wskazuje na zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym czynności wskazanych w załączniku do rozporządzenia. W stosunku do wybranych czynności, których dotyczy zwolnienie, wskazane w ust. 1 wymagane jest przestrzeganie warunków wyznaczonych w przedstawionym załączniku (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).

Poz. 37 załącznika do rozporządzenia wskazuje na zwolnienie od obowiązku stosowania kasy fiskalnej świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, pod warunkiem że podmiot świadczący usługę uzyska pełną płatność za poświadczoną pracę z wykorzystaniem poczty, banku albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (przekazanej na rachunek bankowy podatnika bądź na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem). Z kolei ewidencja oraz dowody dokumentujące zapłatę wskazują, czego dokładnie dotyczy.

Warunkiem skorzystania ze zwolnień, które zostały opisane powyżej, jest przestrzeganie wyznaczonych przez ustawodawcę warunków regulacji.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy jest możliwe, gdy:
  • płatność za wykonaną usługę w całości odbywa się z wykorzystaniem poczty albo banku (SKOK-u) na rachunek bankowy podatnika,
  • z ewidencji oraz dowodów dokumentujących transakcje można jednoznacznie określić, jakiej dokładnie transakcji dotyczy uregulowana płatność,
  • przedmiotem sprzedaży nie jest czynność wskazana w 4 ww. rozporządzenia.

Jeżeli chociaż jeden z wyznaczonych warunków nie zostanie spełniony, podmiotowi zabrania się skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej. Gdy podatnik świadczy usługi i przyjmuje płatności w formie gotówki, nie ma prawa skorzystać ze zwolnienia. Od chwili, gdy płatność zostaje regulowana poprzez pocztę, bank albo SKOK, podmiotowi przysługuje prawo do zwolnienia przedmiotowego, czyli przedsiębiorca nie jest zobowiązany do stosowania kasy fiskalnej.

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca zajmuje się świadczeniem usług na rzecz konsumentów, które są regulowane jedynie w formie gotówkowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje mu prawo do zwolnienia podmiotowego do kwoty 20 000 zł. W chwili, gdy kwota limitu została prawie przekroczona, podatnik podjął decyzję, aby płatności regulować jedynie z wykorzystaniem rachunku bankowego. Czy podatnik ma możliwość zastosowania zwolnienia z kasy fiskalnej?

Przyjmując płatności na rachunek bankowy, podatnik zamiast zwolnienia podmiotowego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, co oznacza, że podatnikowi przysługuje cały czas prawo do zwolnienia z konieczności ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Każdy podatnik dysponuje prawem do korzystania zwolnienia przedmiotowego. Jedyne, o czym musi pamiętać to przestrzeganie wymogów wskazanych w rozporządzeniu.

Reasumując, istnieją skuteczne sposoby, aby zapobiec konieczności stosowanie kasy fiskalnej. Gdy limit sprzedaży jest niemalże przekroczony, trzeba skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, zamiast zwolnienia podmiotowego.


Data publikacji: 2023-10-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU