Czasami sposobem na obniżenie podatków jest zmiana formy opodatkowania. Czy w przypadku prawnika ryczałt będzie opłacalną formą opodatkowania? ryczalt od przychodow dla prawnika

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako jedna z form opodatkowania

Przedsiębiorca ma do wyboru kilka form opodatkowania. Jedną z nich jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przewidziany jest dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółki osobowej, które świadczą określone usługi lub dostawy towarów wskazane w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt przewidziany jest dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli określony przychód. Do danego rodzaju czynności przyporządkowana jest określona stawka ryczałtu. Od 2022 roku obowiązuje 10 stawek: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15%, 17%. Przy ryczałcie podstawę opodatkowania stanowi przychód, a wysokość zaliczki na podatek dochodowy zależy od stawki ryczałtu ustalonej dla danego rodzaju działalności. Przy tej formie opodatkowania nie można pomniejszyć przychodu o koszty ich uzyskania. 

Art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych – dla kogo ryczałt?

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:
1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:
a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub
b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro,
2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

W ust. 1 wymienionego przepisu zostały wskazane przychody osiągnięte przez:
 • osoby fizyczne
 • przedsiębiorstwa w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, również wtedy kiedy działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej osób fizycznych
 • przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych. 
Wymienione podmioty mogą skorzystać z formy opodatkowania jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 

Ryczałt ewidencjonowany – kto nie skorzysta?

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych podatnicy, który w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychód przekraczający wartość: 
 • 2 000 000 euro, w 2022 roku jest to 9 188 200 zł (rozliczenie miesięczne)
 • 200 000 euro, w 2022 roku jest to 918 820 zł (rozliczenie kwartalne)
nie mają możliwości przejścia na ryczałt lub mogą utracić prawo do opodatkowania w tej formie nawet jeżeli wykonują działalność uprawniającą do ryczałtu wskazaną w ustawie.

Wartość limitu w wysokości 2 000 000 euro przelicza się na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Na dzień 1 października 2021 roku obowiązywał kurs 4,5941 PLN. 

Opodatkowania ryczałtem nie wybiorą także podatnicy:
 • opłacający podatek w formie karty podatkowej
 • korzystający na podstawie odrębnych przepisów z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego
 • osiągający w całości lub w części przychody z tytułu
  • prowadzenia aptek
   o działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych
  • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych
 • wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
 • podejmujący wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności realizowanej
  • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem
  • w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków
  • samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka
  • ile małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia działalności podatek dochodowy na zasadach ogólnych
 • świadczący usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, którzy wykonują takie same czynności jakie wykonywali w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonują je w danym roku podatkowym w ramach stosunku pracy. 

Stawka ryczałtu dla prawnika

Prawnik świadczący usługi prawnicze ma prawo skorzystać z formy opodatkowania ryczałtem wg dwóch stawek.:
 • stawka 17% - działalność wykonywana w ramach wolnego zawodu (pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez podatników posiadających tytuł zawodowy), art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym:
  • adwokaci
  • notariusze
  • radcy prawni
 • stawka 15% - działalność wykonywana: 
  • bez tytułu zawodowego
  • z tytułem zawodowym, w ramach której to działalności osoby zatrudnione związane były wyłącznie z istotą zawodu prawniczego.
   
O tytule zawodowym adwokata, notariusza i radcy prawnego mówimy w sytuacji kiedy osoba wykonująca ten zawód ukończyła 5-letnie studia i uzyskała tytuł magistra na kierunku prawo i dodatkowo odbyła 3-letnią aplikację adwokacką, notarialną lub radcowską. 

Istota zawodu prawniczego
– zawody prawnicze są zawodami zaufania publicznego. Osoby go wykonujące powinny przestrzegać norm etyki prawniczej. 

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 14 maja 2021 roku

W interpretacji indywidualnej z 14 maja 2021 roku, sygn.: 0113-KDIPT2-1.4011.139.2021.2.MD Dyrektor Krajowej Informacji Krajowej napisał, że:

Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi prawne przy współudziale innych osób wspomagających Go w świadczeniu usług prawnych, tj. zamierza zatrudniać innych prawników w ramach umów cywilnoprawnych. Uznać zatem należy, że usługi te nie będą wykonywane w ramach wolnego zawodu, a zatem zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. l ustawy Wnioskodawca może opodatkować uzyskiwane przychody zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg stawki 15%.

i tym samym potwierdził poprawność zastosowanej przez wnioskodawcę obniżonej stawki ryczałtu w wysokości 15% przeznaczonej dla adwokatów, notariuszów i radców prawnych. 

Przychód prawnika – sposób dokumentowania

Prawnik powinien prowadzić ewidencję sprzedaży niezależnie od tego kto jest nabywcą usługi. Świadczenie usług na rzecz innych przedsiębiorców powinno być dokumentowane fakturą VAT. Zgodnie z art. 106e ustawy o VAT, dokument powinien zawierać takie elementy jak:
 • data wystawienia
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który jednoznacznie  identyfikuje fakturę
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług razem z adresami
 • numer NIP podatnika
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi bądź data otrzymania zapłaty, jeżeli została ona określona i różni się od daty wystawienia faktury
 • nazwa towaru lub usługi
 • miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cena jednostkowa towaru lub usługi netto (bez podatku VAT)
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, również rabat z tytułu wcześniejszej zapłaty jeżeli nie został uwzględniony w cenie jednostkowej netto
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych transakcją, bez kwoty podatku, (kwota netto)
 • stawka podatku
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • kwota należności ogółem.

Prawnik na ryczałcie – podatek VAT

Usługi prawnicze objęte są bezwzględnym obowiązkiem rejestracji do VAT jeszcze przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej. Usługi świadczone przez prawników zostały wyłączone z możliwości zwolnienia podmiotowego w VAT (art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a ustawy o VAT). Do rejestracji do VAT służy formularz VAT-R

Usługi prawnicze, a oznaczenie GTU

Od 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT mają obowiązek oznaczania transakcji kodami GTU (kod grupy towarowo-usługowej) w strukturze JPK. W związku z tym przychód z tytułu świadczenia usług prawnych musi zostać wykazany w JPK z właściwym dla nich kodem GTU. Usługi prawnicze sklasyfikowane wg PKWiU 69.1 oznacza się kodem GTU-12

Świadczenie usług prawniczych na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych – obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej

Sprzedaż usług świadczonych przez prawnika na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych obowiązkowo powinna być ewidencjonowana na kasie rejestrującej już od pierwszej dokonanej czynności na rzecz wymienionych osób. Prawnicy mają bezwzględny obowiązek posiadania kasy rejestrującej. Na taki stan rzeczy wskazuje par. 4 Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. 

Usługi prawnicze zwolnione z posiadania kasy fiskalnej

Kasy fiskalnej nie muszą posiadać notariusze. Są oni zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kas rejestrujących na podstawie załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, poz. 27. Czynności notarialne zwolnione są przedmiotowo bez względu na wysokość uzyskanych przychodów z prowadzonej działalności notarialnej. 

Pozostali prawnicy świadczący usługi inne niż notarialne mogą też zostać zwolnieni przedmiotowo z obowiązku posiadania kasy rejestrującej. Muszą jednak spełnić łącznie określone warunki wskazane w par. 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, ale przede wszystkim usługa prawnicza musi być świadczona tylko z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość lub w sposób kiedy do przekazania rozwiązań dojdzie z wykorzystaniem tych środków w sposób opisany w poz. 37 załącznika rozporządzenia, czyli:
 • przedsiębiorca otrzymał zapłatę za usługę w całości za pośrednictwem banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek osobisty lub za pośrednictwem poczty
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę będzie jednoznacznie wynikało jakiej konkretnej czynności dotyczy wpłata.
Powyższe zostało potwierdzone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej z 14 maja 2021 roku, sygn.: 0111-KDIB3-2.4012.133.2021.1.MN:

świadczenie usług prawniczych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, za które zapłata będzie przekazywana na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, będzie korzystało ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 37 załącznika do niego oraz przy uwzględnieniu § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia.


Data publikacji: 2022-02-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU