Stowarzyszenie tworzy grupa osób mających wspólny cel lub zainteresowania. Działalność tych osób nie jest nastawiona na zysk, a tylko na realizację wspólnie wyznaczonego celu. Stowarzyszenie może przybierać różne formy. Czym jest stowarzyszenie i kto może je założyć oraz być jego członkiem? jak zalozyc stowarzyszenie

Czym jest stowarzyszenie?

Stowarzyszenie ma charakter dobrowolny. Jest organizacją społeczną, której celem nie jest osiąganie zysków. Tworzą je ludzie, którzy chcą pomagać innym w codziennym życiu, np.  wspierają osoby niepełnosprawne, organizują różnego rodzaju pomoc. 

W początkowym okresie, działalność prowadzona jest nieformalnie, ale z czasem powinna być zarejestrowana, zwłaszcza w sytuacji kiedy do stowarzyszenia dołączają kolejne osoby. 

Podstawowe cechy każdego stowarzyszenia:
 • dobrowolność – czyli swoboda w tworzeniu stowarzyszenia, przystępowania i występowania z niego członków
 • samorządność – czyli niezależność w stosunku do podmiotów zewnętrznych oraz swoboda ustalania norm i wewnętrznych reguł
 • trwałość – czyli stowarzyszenie istnieje bez względu na skład osobowy, pod warunkiem, że będzie liczyło: co najmniej 15 członków w stowarzyszeniu zarejestrowanym lub 3 członków w stowarzyszeniu zwykłym
 • niezarobkowość – czyli fakt, że jego celem nie jest osiąganie zysków.

Rodzaje stowarzyszeń

Istnieje kilka rodzajów stowarzyszeń. Wyróżnia się: 
1. Stowarzyszenia zwykłe
Mogą je utworzyć już 3 osoby. Działalność może być rozpoczęta po 30 dniach pod warunkiem, że w czasie tych dni licząc od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia, starostwo powiatowe nie zakaże jego działalności. Samo jego utworzenie nie jest zbyt skomplikowane. Stowarzyszenie nie posiada zdolności prawnej i zdolności do wykonywania czynności prawnych. W związku z tym nie może podejmować żadnych działań w swoim imieniu, np. nie może zawierać umów. Dodatkowo nie ma uprawnień do: 
 • powoływania swoich oddziałów terenowych
 • łączenia się w związki stowarzyszeń
 • prowadzenia działalności gospodarczej
 • przyjmowania darowizn, spadków, zapisów, otrzymywania dotacji, czy korzystania z ofiarności publicznej. 
Stowarzyszenie zwykłe ma zdolność sądową, co oznacza że może występować przed sądem jako strona. 

2. Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS
Do ich założenia potrzebnych jest co najmniej 15 osób. Działalność opiera się przede wszystkim na statucie i strukturze organizacyjnej. Ten rodzaj stowarzyszenia ma osobowość prawną, co oznacza, że może ono występować we własnym imieniu, a także może korzystać z różnych źródeł finansowania, np. dotacji. Może też prowadzić działalność gospodarczą.

Dodatkowo stowarzyszenie zarejestrowane ma prawo:
 • przyjmować darowizny, spadki, zapisy
 • korzystać z ofiarności publicznej
 • podejmować współpracę finansową z administracją publiczną i biznesem
 • zawierać umowy na realizację zadań publicznych
 • łączyć się w związki stowarzyszeń
 • zrzeszać osoby prawne
 • powoływać oddziały terenowe
 • ubiegać się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.

3. Związki stowarzyszeń
Ten rodzaj skupia w sobie co najmniej 3 stowarzyszenia. Mogą w nim uczestniczyć inne osoby prawne nie mające celów zarobkowych, jak np. fundacje. Osoby prawne mające cel zarobkowy pełnią w związku stowarzyszeń, rolę członka wspierającego. Związki stowarzyszeń wymagają rejestracji w KRS. 

4. Kluby sportowe
Kluby sportowe to inaczej stowarzyszenia kultury fizycznej prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów, innych niż przepisy ustawy – Prawo stowarzyszeń. Rejestracja klubów sportowych odbywa się u starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu, o ile nie prowadzą działalności gospodarczej lub w KRS, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą. 

Regulacje prawne odnośnie stowarzyszeń znajdują się w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach. 

Zakładanie stowarzyszenia

1. Zebranie odpowiedniej ilości osób 
Prawo do założenia stowarzyszenia mają osoby posiadające polskie obywatelstwo, mające pełną zdolność do czynności prawnych, które nie zostały pozbawione praw publicznych, czyli są to osoby, które:
 • ukończyły 18 lat
 • mają obywatelstwo polskie
 • nie są pozbawione praw publicznych.
Osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnej mogą także należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego oraz biernego prawa wyborczego, pod warunkiem że osoby pełnoletnie stanowią większość. 

Małoletni poniżej 16 roku życia mogą należeć do stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych wg zasad określonych w statutach. Osoby te nie mają prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków, ani nie mają prawa do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. 
W przypadku kiedy w jednostce organizacyjnej stowarzyszenia znajdują się jedynie osoby małoletnie, to mają one prawo wybierać i być wybierane do władz danej jednostki. 

W stowarzyszeniu mogą zrzeszać się również cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski, zgodnie z przepisami jakie obowiązują obywateli Polski. Cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania w Polsce może przystąpić do stowarzyszenia jeżeli jego statut przewiduje taką możliwość. 

2. Opracowanie statutu stowarzyszenia
Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS może zostać powołane przez co najmniej 7 osób. Osoby te mają za zadanie uchwalić statut, który jest najważniejszym wewnętrznym dokumentem stowarzyszenia, a także wybrać komitet założycielski. 

Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach statut powinien określać przede wszystkim:
 • nazwę stowarzyszenia, która musi odróżniać je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji
 • teren działania i siedzibę stowarzyszenia
 • cele i sposoby ich realizacji
 • sposób nabywania i utraty członkostwa, możliwe przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków
 • władze stowarzyszenia, zasady dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu i kompetencje
 • możliwość otrzymywania przez członków zarządu, wynagrodzenia za wykonywane czynności za pełnioną funkcję
 • sposób reprezentowania stowarzyszenia, głównie sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, warunku ważności uchwał władz stowarzyszenia
 • sposób pozyskiwania środków finansowych i ustanawiania składek członkowskich 
 • zasady dokonywania zmian statutu
 • sposób rozwiązywania stowarzyszenia. 
Wszystkie te punkty powinny obowiązkowo znaleźć się w statucie stowarzyszenia. Dodatkowo mogą w nim zostać umieszczone inne regulacje, które będą miały wpływ na funkcjonowanie stowarzyszenia. 

3. Zebranie założycielskie
W następnej kolejności należy zwołać zebranie założycielskie, na którym powinna zostać podjęta uchwala o powołaniu do życia stowarzyszenia i powinien zostać wybrany komitet założycielski. W tym celu należy ustalić czas i miejsce odbycia się zebrania. Spośród osób, które będą w nim uczestniczyły powinien zostać wybrany przedstawiciel, który będzie prowadził spotkanie. Dodatkowo należy wybrać protokolanta, który zajmie się spisaniem protokołu z zebrania. Przed spotkaniem założycielskim dobrze jest przygotować projekt statutu, z którym muszą zapoznać się uczestnicy zebrania. Dzięki temu głosowanie za jego przyjęciem odbędzie się bardziej sprawnie.

Na zebraniu założycielskim można też sporządzić inne dokumenty, takie jak:
• lista członków założycieli zawierająca niżej wymienione dane: 
 • imię i nazwisko
 • data i miejsce urodzenia
 • adres zameldowania
 • numer dowodu osobistego
 • numer PESEL
 • własnoręczny podpis członka założyciela. 
Na liście mogą też znaleźć się inne informacje, jak: o posiadanym polskim obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw obywatelskich.
Lista powinna być sporządzona w 2 egzemplarzach, które należy złożyć w KRS. 

Przykład listy członków-założycieli stowarzyszenia:
„My niżej podpisani założyciele stowarzyszenia o nazwie ............... z siedzibą w .............. przy ul. ..............., obecni na zebraniu w dniu .................., świadomi odpowiedzialności prawnej - oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach”

Uchwała nr 1 o powołaniu stowarzyszenia - 2 egzemplarze, podpisana przez przewodniczącego i sekretarza zebrania

Przykład:
Uchwała nr 1
„Zebrani w dniu ................ w ................ postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć: Stowarzyszenie .............. z siedzibą w ............. przy ul. ............. Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie”.
 
Przewodniczący           Sekretarz 

Uchwała nr 2 o przyjęciu statutu – 2 egzemplarze, podpisana przez przewodniczącego i sekretarza zebrania

Przykład:
Uchwała nr 2
„Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu ............ w ............. postanawiają zaakceptować i przyjąć statut Stowarzyszenia ............... z siedzibą w ................ przy ul. .................. Przyjęty statut ma brzmienie zgodne z załącznikiem do uchwały.
Załącznik do uchwały - statut Stowarzyszenia ................ w treści przyjętej w dniu ...............”. 
 
Przewodniczący           Sekretarz 

Uchwała nr 3 o wyborze zarządu
Uchwała obowiązkowa, ponieważ to do zarządu należy zadanie zarejestrowania stowarzyszenia.

Uchwała nr 4 o wyborze komisji rewizyjnej
Komisji rewizyjnej nie trzeba powoływać od razu, zaraz po rejestracji w KRS. Jednak jest to rozwiązanie dość praktyczne, ponieważ nie trzeba będzie po raz drugi zwoływać zebrania, co jednocześnie pozwoli uniknąć dodatkowych opłat związanych z aktualizacją wpisu w KRS. Na zebraniu założycielskim możliwe jest też wybranie komitetu założycielskiego. 

4. Rejestracja stowarzyszenia w KRS
Stowarzyszenie należy zarejestrować w sądzie rejonowym właściwym dla rejestracji stowarzyszeń, którego siedziba znajduje się w mieście siedziby wojewody (sąd rejestrowy). Organem odpowiedzialnym za rejestrację jest zarząd. 

Do złożenia wniosku o rejestrację służą następujące formularze:
 • KRS-W20 – podstawowy formularz służący do zgłoszenia stowarzyszenia, w którym w poszczególnych polach wskazuje się niżej wymienione informacje:
  • nazwa i wydział sądu
  • rodzaj dokonywanej rejestracji
  • określenie formy prawnej organizacji (np. stowarzyszenia)
  • adres do korespondencji i ewentualnie dane pełnomocnika procesowego
  • zasadnicza część zgłoszenia, czyli powstanie organizacji, przyjęcie statutu, siedziba itp.
  • informacje o załącznikach i dokumentach
 • KRS-WK – zgłoszenie osób wchodzących w skład zarządu oraz członków komisji rewizyjnej (na jednym formularzu można podać dane dwóch osób)
 • KRS-WM – zgłoszenie zakresu działalności gospodarczej i wpisanie stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców. Formularz składa się w sytuacji kiedy w statucie znajduje się zapis, który pozwala organizacji prowadzić działalność gospodarczą i która chce taką rozpocząć zaraz po zarejestrowaniu w rejestrze stowarzyszeń. 
Do wniosku należy dołączyć jeszcze inne dokumenty:
 • statut stowarzyszenia – 2 egzemplarze
 • protokół z zebrania założycielskiego – 2 egzemplarze podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania
 • lista członków założycieli.
Postępowanie w sprawach o wpis do rejestru stowarzyszeń w KRS jest wolne od opłat, co nie oznacza, że w ogóle można ich uniknąć. Opłata wymagana jest za:
 • wpis do rejestru przedsiębiorców KRS – przy rejestracji działalności gospodarczej – 1 000 zł
 • ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 500 zł.

5. Otrzymanie numeru NIP i REGON dla stowarzyszenia
Stowarzyszenie po wpisaniu do KRS, otrzymuje automatem numer NIP i REGON. Nie trzeba więc dodatkowo składać kolejnych wniosków i dokumentów, aby je uzyskać. Po dokonaniu wpisu stowarzyszenie może od razu rozpocząć działalność.
Informacje o rejestracji w KRS, nadanym numerze NIP i REGON udostępniane są w rejestrze. Każdy może je sprawdzić na stronie ems.ms.gov.pl. Za jej pośrednictwem możliwe jest pobranie odpisu, który będzie tak samo ważny jak dokument urzędowy,

Jedyne co stowarzyszenie musi zrobić po rejestracji, to złożenie formularza NIP-8 z danymi uzupełniającymi w terminie 21 dni od rejestracji. Podanie danych uzupełniających ma na celu dokonanie pełnej rejestracji w charakterze podatnika lub płatnika, a także w zakresie statystyki publicznej. Wniosek z danymi uzupełniającymi jest w dalszej kolejności przekazywany do ZUS-u i GUS-u. 

W formularzu należy podać następujące dane:
 • dla urzędu skarbowego - skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, dane podmiotu prowadzącego dokumentację księgową, adres przechowywania dokumentów, dane kontaktowe
 • dla GUS-u - przewidywaną liczbę pracowników, dane kontaktowe, powierzchnię ogólną gospodarstw rolnych i użytków rolnych
 • dla ZUS-u - nazwę skróconą płatnika, datę powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, wykaz rachunków bankowych, adres do korespondencji, adres prowadzenia działalności

6. Księgowość
Każde zarejestrowane stowarzyszenie musi prowadzić księgowość nawet wtedy, kiedy nie osiąga innych dochodów prócz składek członkowskich. 

Księgowość stowarzyszenia może być prowadzona w formie:
 • księgowości pełnej – prowadzona za pomocą księgi głównej
 • księgowości uproszczonej
 • uproszczonej ewidencji przychodów i rozchodów.
Do obowiązków stowarzyszenia należy sporządzenie w każdym roku sprawozdania finansowego składającego się z bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej. Sprawozdanie musi być przesłane do urzędu skarbowego, a przy prowadzeniu działalności gospodarczej do KRS. 

Księgowość można prowadzić samodzielnie lub można ją powierzyć profesjonalnemu podmiotowi: księgowej lub biuru rachunkowemu.


Data publikacji: 2021-10-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU