Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorcy podejmowania różnych decyzji. Jedną z nich jest dokonanie wyboru pomiędzy prowadzeniem księgowości pełnej, a uproszczonej. Czym różnią się te dwie formy, jakie są ich wady i zalety? księgowosc pelna uproszczona roznice

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

Polski przedsiębiorca ma szereg obowiązków, z których musi wywiązać się między innymi w stosunku do Urzędu Skarbowego i ZUS. Jednym z nich jest konieczność rozliczania podatków i ich terminowe opłacanie oraz płacenie składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym terminie. 
Obowiązki przedsiębiorców zostały ujęte w art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

osoby fizyczne, przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 5a, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a–22o.


Księgowość uproszczona

Księgowość uproszczona jest dużo łatwiejszym i tańszym rozwiązaniem w porównaniu z księgami handlowymi, czyli pełną księgowością. Jeżeli przedsiębiorca nie ma obowiązku lub sam dobrowolnie nie zdecyduje się na prowadzenie pełnej księgowości, to ma obowiązek skorzystać z uproszczonej formy rozliczenia. 
Przy księgowości uproszczonej ewidencja operacji gospodarczych prowadzona jest na podstawie:

Pełna księgowość

Część przedsiębiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami ma obowiązek prowadzić pełną księgowość. Pozostali mogą ją wybrać lub nie. Prowadzenie ksiąg handlowych jest obowiązkowe dla: spółek z o. o., komandytowych, komandytowo-akcyjnych, akcyjnych oraz firm, które osiągnęły przychody w wysokości przynajmniej 2 000 000 euro w skali roku w przeliczeniu na złotówki w oparciu o średni kurs ogłoszony przez NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym i ustawą o rachunkowości). 
Rachunkowość w każdej firmie prowadzona jest na podstawie zasobów majątkowych firmy, źródła ich finansowania oraz kosztów i przychodów w danym okresie czasu. 

Rachunkowość – funkcje w stosunku do podmiotu gospodarczego
Ewidencja prowadzona jest  w oparciu o ustawę o rachunkowości. Pełni funkcję:
  • informacyjną
  • kontrolną
  • sprawozdawczą
  • analityczno-interpretacyjną
  • statystyczną
Podstawowe zasady stosowane w rachunkowości
W rachunkowości powszechnie stosuje się zasadę dwustronnego zapisu każdej operacji gospodarczej oraz zasadę periodyzacji (okresowe sprawozdania finansowe). 
Stosowanie zasady podwójnego zapisu wymaga bardzo dobrej znajomości przepisów, dlatego też nie każda osoba może prowadzić pełną księgowość. Najlepiej obowiązek ten powierzyć doświadczonemu księgowemu. 

W ramach pełnej księgowości  należy prowadzić:
  • księgę główną
  • księgi pomocnicze
  • wykaz aktywów i pasywów
  • zestawienie obrotów i sald
Pozwala to uzyskać pełny obraz finansowy firmy, dokonać szczegółowej analizy przychodów i rozchodów w przedsiębiorstwie. Dzięki temu łatwiej jest podjąć odpowiednie kroki, aby zwiększyć zyski, czy zaplanować przyszłe inwestycje. Przedsiębiorca, który prowadzi księgowość w postaci pełnych ksiąg ma szansę na bieżąco monitorować sytuację finansową swojego przedsiębiorstwa. W księgowości uproszczonej jest to dużo trudniejsze.

Księgowość uproszczona, czy pełna?


Najłatwiejszą formą rozliczenia stosowaną przez osoby prowadzące działalność gospodarczą jest księgowość uproszczona. Jest ona najczęściej wybierana przez nowych przedsiębiorców. To dobry wybór również w przypadku osób chcących samodzielnie prowadzić rachunkowość w firmie. Rozwiązanie dużo tańsze w stosunku do pełnych ksiąg. Wymaga mniej formalności, jak również oszczędza czas przedsiębiorcy. Jeżeli więc nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, to lepszym rozwiązaniem wydaje się być księgowość uproszczona.


Data publikacji: 2020-03-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU