Przedsiębiorcy mają prawo wyboru formy rozliczania prowadzonej działalności gospodarczej, jedną z nich jest 19% podatek liniowy. W celu załatwienia wszystkich formalności konieczne jest złożenie oświadczenia w trakcie wizyty w urzędzie, listownie albo elektronicznie. jak zlozyc oswiadczenie o wyborze podatku liniowego

Dla jakich podmiotów dedykowany jest podatek liniowy?

Podatek liniowy jest dedykowany dla następujących podmiotów:
  • podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej - dochody zostają wyznaczone na podstawie prowadzonych ksiąg.
Rozliczanie podatkiem liniowym wybierają:
  • podmioty samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą,
  • wspólnicy spółki cywilnej,
  • wspólnicy spółki jawnej osób fizycznych,
  • wspólnicy spółki jawnej wybierający opodatkowanie na poziomie wspólników spółki,
  • partnerzy spółki,
  • podmioty prowadzące działy specjalne produkcji rolnej.

Trzeba wyraźnie podkreślić, że spółka nie może wybrać opodatkowania liniowego, ale to prawo przysługuje wspólnikom, a kwota podatku zostaje obliczona na podstawie udziałów w zysku poszczególnych osób.

Cechą charakterystyczną dla podatku liniowego jest stała stawka w wysokości 19%. Wartość osiąganego dochodu nie ma znaczenia, nie obowiązują żadne limity.

Jak wybrać rozliczanie podatkiem liniowym?

Warunkiem rozliczania działalności podatkiem liniowym jest złożenie stosownego oświadczenia do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, kiedy uzyskano pierwszy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź z działów specjalnych produkcji rolnej w danym roku podatkowym albo do końca roku podatkowego - gdy pierwszy przychód uzyskano w grudniu danego roku podatkowego.

Oświadczenie należy przekazać do urzędu skarbowego.

Jak krok po kroku wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym?

Pierwszy krok polega na złożeniu oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym. Bardzo istotne jest przestrzeganie wyznaczonych terminów. Trzeba mieć świadomość, że urząd po przyjęciu oświadczenia nie wydaje decyzji, nie potwierdza też jego dostarczenia.

Jeżeli formalności są załatwiane przez pełnomocnika, wymagane jest dostarczenie do urzędu pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1) albo pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) razem z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Wniosek może zostać dostarczony elektronicznie z wykorzystaniem platformy CEIDG w momencie rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej albo podczas prowadzenia działalności gospodarczej i chęci zmiany formy opodatkowania.

Wspólnik spółki cywilnej również ma prawo wybrać formę opodatkowania podatkiem liniowym – w tym celu uzupełnia wniosek w CEIDG.

Jaką opłatę trzeba uregulować za wybór formy opodatkowania?

Złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym nie wymaga uregulowania żadnej opłaty.

Kwotę 17 zł należy zapłacić za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 na konto Urzędu Miasta bądź gminy, właściwego dla siedziby urzędu, do którego trafia pełnomocnictwo z oświadczeniem.

Jeżeli pełnomocnikiem jest mąż, żona, dziecko, rodzice, dziadkowie, wnuki albo rodzeństwo nie trzeba regulować opłaty.

Za pełnomocnictwo ogólne PPO-1 nie trzeba regulować opłaty. Pełnomocnikowi ogólnemu przekazane zostaje umocowanie do wszystkich spraw podatkowych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, pełnomocnik ogólny to osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych, nie trzeba upoważniać adwokata, radcy prawnego albo doradcy podatkowego.

Oświadczenie dostarczone do urzędu skarbowego jest przyjmowane i rozpatrywane bez żadnej zwłoki.

Przydatne informacje

Przez określenie działy specjalne produkcji rolnej należy rozumieć uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowlę dżdżownic, hodowlę entomofagów, hodowlę jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Decydując się na rozliczanie w formie podatku liniowego i równocześnie osiągając inne przychody, chociażby ze stosunku pracy, ustawodawca nie zezwala na wybór preferencyjnego wspólnego opodatkowania z małżonkiem bądź dzieckiem - wartość osiąganych przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym nie ma znaczenia, przedstawiona zasada dotyczy również podmiotów, które zawiesiły działalność gospodarczą.

Przedsiębiorstwo w spadku może rozliczać się podatkiem liniowym tylko w przypadku, kiedy ta forma opodatkowania została wybrana przez zmarłego przedsiębiorcę w roku podatkowym, w którym zmarł. Ta forma opodatkowania obowiązuje do końca roku.


Data publikacji: 2023-12-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU