Podatnicy mają możliwość wybrania jednej dowolnej formy opodatkowania. Czasami możliwe jest połączenie podatku liniowego z ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, kiedy podatnik prowadzi kilka rodzajów działalności gospodarczej. podatek liniowy ryczalt jednoczesnie

Prowadzenie jednocześnie kilku rodzajów działalności gospodarczej – jaka forma opodatkowania? 

Przepisy obowiązujące w Polsce nie zabraniają prowadzić jednocześnie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz działalności w innej formie prawnej, jak na przykład wspólnik spółki cywilnej, osobowej bądź kapitałowej. Spółka cywilna, partnerska lub jawna są podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej Nie są też podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych CIT. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody pochodzące z udziału w spółce niebędącej osobą prawną określane są u każdego wspólnika proporcjonalnie w stosunku do jego prawa do udziału w zysku. Przychody te mogą być łączone z przychodami z innych źródeł, w których dochód opodatkowany jest wg skali podatkowej. 

Prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej i jednocześnie bycie wspólnikiem w jednej z wymienionych spółek cywilnej, partnerskiej lub jawnej niebędącej podatnikiem podatku CIT jest ograniczone w zakresie wyboru dowolnej formy opodatkowania dochodów osiąganych w danych rodzajach działalności gospodarczej. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który jednocześnie jest wspólnikiem w jednej lub w kilku spółkach osobowych, partnerskich lub jawnych posiada możliwość wyboru zasad ogólnych i zastosowania podatku liniowego lub skali podatkowej jako form opodatkowania. Podatnik musi zastosować wybraną formę opodatkowania zarówno do dochodów osiąganych z indywidualnej działalności gospodarczej, jak i ze spółek będących transparentnych podatkowo. Na taką możliwość wskazuje art. 9a ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Jeżeli podatnik:
1) prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną,
2) jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną
– wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy.

Tak więc wybrana forma opodatkowania musi być stosowana do wszystkich rodzajów działalności. Nie ma możliwości łączenia zasad ogólnych (skali podatkowej) z podatkiem liniowym, jeżeli podatnik jednocześnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jeszcze jest wspólnikiem spółek transparentnych podatkowo. Oznacza to, że przedsiębiorca nie ma prawa opodatkować dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie opodatkowanej wg zasad ogólnych, a dochodów pochodzących ze spółek transparentnych podatkowo podatkiem liniowym lub odwrotnie.  
Wspólna forma opodatkowania stosowana dla dochodów z jednoosobowej działalności gospodarczej i dochodów ze spółek transparentnych podatkowo oznacza, że przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia jednego rocznego zeznania podatkowego na formularzu PIT-36 przy zasadach ogólnych lub PIT-36L przy podatku liniowym. 

Innym rozwiązaniem stosowanym przy jednoczesnym prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej i bycia wspólnikiem w jednej lub w kilku spółkach osobowych, partnerskich i jawnych jest możliwość wyboru różnych form opodatkowania do wymienionych działalności. Przepisy pozwalają, aby jedna z działalności została opodatkowana podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, a z kolei inna może zostać opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wybór wymienionych form opodatkowania możliwy jest, ponieważ zasady związane ze stosowaniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podlegają pod inne przepisy. Dzięki temu można łączyć dwie różne formy opodatkowania, czyli podatek liniowy z ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 
Stosowanie różnych form opodatkowania wiąże się z koniecznością składania dwóch odrębnych rocznych zeznań podatkowych. Zastosowanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przy jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga złożenia zeznania rocznego na formularzu PIT-28, a przy spółce transparentnej podatkowo, dla której został wybrany podatek liniowy składa się zeznanie roczne na formularzu PIT-36L. 

Kiedy mówimy o spółkach transparentnych podatkowo?

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych działalność gospodarcza może być prowadzona w formie spółek kapitałowych opłacających podatek dochodowy od osób prawnych CIT lub spółek osobowych. Do spółek osobowych zaliczają się spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne. Cechą charakterystyczną spółki osobowej jest brak osobowości prawnej, co jednak nie przeszkadza w tym, aby spółka mogła we własnym imieniu nabywać prawa, jak np. własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, a także zaciągać zobowiązania. Oznacza to, że spółki osobowe posiadają zdolność prawną. 

W oparciu o przepisy podatku dochodowego można zauważyć, że spółki osobowe są dobrym wyborem formy prawnej w prowadzonej działalności gospodarczej. Ich plusem jest posiadanie cechy jaką jest transparentność podatkowa, co oznacza, że dochód jaki spółka osiągnie podlega pod opodatkowanie regulowane przez jej wspólników proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału. Jak wskazuje art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli wspólnicy są osobami fizycznymi to spoczywa na nich obowiązek opodatkowania dochodów wg skali podatkowej proporcjonalnie do posiadanych udziałów. W świetle art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej jakie osiągnęły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą za pomocą podatku liniowego wg stawki 19%. Wymieniony przepis odnosi się również do dochodów osiągniętych przez spółkę osobową, której udziałowcami są osoby fizyczne. Wspólnicy spółki osobowej chcący skorzystać z opodatkowania podatkiem liniowym mają obowiązek powiadomić o swoim wyborze naczelnika urzędu skarbowego w terminie wskazanym w ustawie o PIT. 

Łączenie podatku liniowego z ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – kiedy jest dozwolone? (interpretacja indywidualna)

Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie jest wspólnikiem w spółkach transparentnych podatkowo ma prawo wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym w działalności gospodarczej oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w spółce osobowej. Możliwość ta została potwierdzona w interpretacji indywidualnej z dnia 8 maja 2021 roku wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Interpretacja została wydana w odpowiedzi na wniosek złożony przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który jednocześnie jest wspólnikiem spółki komandytowej oraz wspólnikiem spółki cywilnej osób fizycznych. W przyszłości wnioskodawca ma zamiar zostać jeszcze wspólnikiem spółki jawnej lub cywilnej osób fizycznych. Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wybrał i stosuje podatek liniowy. Jego pytanie dotyczyło możliwości wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania w spółkach, w których przedsiębiorca już działa oraz do których ma zamiar przystąpić uwzględniając fakt, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej rozlicza się za pomocą podatku liniowego. Wnioskodawca uważa, że brak jest przeciwwskazań, żeby przychody osiągane w spółkach, do których będzie przystępował były opodatkowane ryczałtem, a dochody z działalności gospodarczej podatkiem liniowym. Warunek, który powinien spełnić to nieprzekroczenie limitu przychodów w wysokości 2 mln euro za poprzedni rok. Przekroczenie tej kwoty uniemożliwia skorzystanie z formy opodatkowania w postaci ryczałtu ewidencjonowanego. 

Stanowisko przedstawione przez podatnika jest tożsame ze stanowiskiem Dyrektora KIS, który przyznał rację przedsiębiorcy i zgodził się, że podatnik może rozliczać dochody osiągane w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej podatkiem liniowym, a przychody ze spółek osobowych za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dyrektor KAS potwierdził w interpretacji i napisał między innymi, że: 

Wnioskodawca, przystępując do spółki jawnej lub cywilnej, może wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz może taką formę wybrać w kolejnych latach podatkowych pomimo wyboru formy podatku liniowego dla indywidualnej działalności gospodarczej lub innych spółek osobowych.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Dyrektor napisał, że w sytuacji, w której przedsiębiorca prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą i jednocześnie jest wspólnikiem spółki osobowej niemającej osobowości prawnej, to jak wskazuje art. 9a ust. 5 pkt 1 ustawy o PIT ma prawo wybrać sposób opodatkowania w stosunku do wszystkich form prowadzenia działalności, do których stosowane są przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym podatnik powinien dokonać wyboru pomiędzy skalą podatkową, a podatkiem liniowym. Jednocześnie należy zaznaczyć, że nie ma możliwości zastosowania skali podatkowej w jednoosobowej działalności gospodarczej, a w spółce podatku liniowego i odwrotnie. 
Dozwolona jest jedynie sytuacja, kiedy przedsiębiorca w ramach prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej stosuje podatek liniowy, a w ramach bycia wspólnikiem spółki osobowej stosuje ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Taka możliwość zgodna jest z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, która nie wprowadza żadnych ograniczeń w tym zakresie i pozwala korzystać z ryczałtu również podatnikom, którzy prowadzą inną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym. W związku z tym przedsiębiorcy mogą rozliczać działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki osobowej za pomocą podatku zryczałtowanego i jednocześnie mogą rozliczać działalność gospodarczą prowadzoną samodzielnie za pomocą podatku liniowego. 

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z możliwości połączenia podatku liniowego z ryczałtem ewidencjonowanym w ramach prowadzonych działalności gospodarczych musi ten fakt zgłosić do naczelnika urzędu skarbowego wskazując wybór właściwych form opodatkowania. W przypadku ryczałtu należy pamiętać o limicie przychodów, którego nie można przekroczyć w danym roku, aby móc korzystać z ryczałtu (limit 2 000 000 euro)

Jeżeli chodzi o spółki komandytowe, to od 2021 roku są one podatnikami podatku CIT, co jednak nie stanowi przeszkody do zastosowania rozwiązania wskazanego powyżej dotyczącego połączenia podatku liniowego z ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym pozwala na zastosowanie takiego połączenia. 

Łączenie podatku liniowego z ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – kiedy nie można zastosować?

Zarówno podatek liniowy, jak i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą zastosować jedynie ci podatnicy, którzy spełniają określone warunki. Z powyższej możliwości łączenia podatku liniowego z ryczałtem nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy uzyskują z jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki transparentnej podatkowo przychody pochodzące ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które to czynności są takie same jak te, które dany przedsiębiorca lub któryś z jego wspólników w spółce transparentnej podatkowo wykonuje w ramach umowy o pracę.  
Jeżeli chodzi o podatek liniowy, to czynności te nie mogą być wykonywane w bieżącym roku podatkowym. Natomiast w przypadku ryczałtu zakaz dotyczy poprzedniego lub bieżącego roku podatkowego. Dodatkowo ryczałt można zastosować tylko w stosunku do niektórych rodzajów działalności gospodarczej. Przykładowo świadczenie usług polegających na prowadzeniu aptek czy lombardów nie daje prawa do stosowania ryczałtu jako formy opodatkowania. Podobnie, handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych nie daje prawa do stosowania ryczałtu. Ryczałtu nie wybiorą też przedsiębiorcy, u których został przekroczony limit przychodu za poprzedni rok podatkowy w wysokości 2 mln euro.


Data publikacji: 2023-08-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU