Jednym z obowiązków przedsiębiorcy podczas zakładania działalności gospodarczej jest wybór formy opodatkowania. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności podatnik ma do wyboru kilka form, które mogą okazać się dla niego bardziej lub mniej korzystne. ulga podatkowa skala liniowy

Obowiązkiem podatnika

osiągającego dochody z pracy na etacie, umów cywilnoprawnych lub działalności gospodarczej jest składanie deklaracji podatkowych. Przy rozliczaniu zeznania rocznego podatnik ma prawo skorzystać z ulg podatkowych, dzięki którym może zmniejszyć kwotę podatku dochodowego korzystając z odliczeń od dochodu lub podatku w zależności od wybranej formy opodatkowania. 

Podatek liniowy i skala podatkowa – stawki opodatkowania

Podatnika, który rozlicza się za pomocą skali podatkowej obowiązują 2 stawki podatkowe uzależnione od wysokości osiągniętego dochodu:
 • dochód do kwoty 120 000 zł – 12%
 • dochód powyżej 120 000 zł – 32%.
Jeżeli dochód w ciągu roku nie przekroczy kwoty 30 000 zł to podatnik zwolniony jest z zapłaty podatku dochodowego. Dochód w przedziale pomiędzy kwotą 30 000 zł, a 127 000 zł pozwala podatnikowi skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Po przekroczeniu progu dochodowego 127 000 zł traci się prawo do kwoty wolnej od podatku. Podatnik, który rozlicza się za pomocą skali podatkowej ma także prawo do skorzystania z ulg podatkowych. 
Przy wyliczaniu podatku metodą liniową stosuje się jedną, niezmienną stawkę opodatkowania w wysokości 19%. W tej sytuacji nie ma znaczenia wysokość osiąganych dochodów rocznych. Metoda przeznaczona tylko dla przedsiębiorców. 

Ulgi podatkowe przysługujące przy różnych formach opodatkowania

Ulga podatkowa jest prawem jakie przysługuje podatnikowi do zwolnienia lub zmniejszenia podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Rozliczanie deklaracji rocznych skalą podatkową lub na podstawie podatku liniowego pozwala skorzystać z odliczeń od podatku z tytułu składek zdrowotnych oraz z ulgi abolicyjnej. 
 • Składki zdrowotne
  Odliczeniu podlegają wyłącznie składki faktycznie opłacone lub pobrane w danym roku podatkowym. Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy jej opodatkowania. W zeznaniu rocznym można odliczyć jedynie 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej
 • Ulga abolicyjna
  Mogą z niej skorzystać podatnicy osiągający przychody z zagranicy, którzy mają obowiązek wykazywania ich w Polsce. Celem uniknięcia podwójnego opodatkowania, od podatku ustalonego w Polsce, należy od całości uzyskanych zarobków odliczyć podatek zagraniczny metodą odliczeń proporcjonalnych. Dochód uzyskany za granicą opodatkowany w Polsce odlicza się od podatku należnego jedynie w części przypadającej na zarobki zagraniczne.
Dodatkowo podatnik ma prawo do innych odliczeń od podatku oraz od dochodu. 

Poniżej inne rodzaje ulg:
 • Ulga termomodernizacyjna
  Mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami domku jednorodzinnego. Ulga przysługuje np.: na ocieplenie domu jeżeli dzięki wykonanym pracom, zmniejsza się zapotrzebowanie na energię (następuje całkowita lub częściowa zamiana źródła energii na źródła odnawialne). Przysługująca kwota odliczenia nie może przekroczyć wartości 53 000 zł. Od dochodu można odliczyć wydatki na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z modernizacją
 • Ulga na badania i rozwój
  Przysługuje podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą i badania rozwojowe, które przyczyniają się do optymalizacji procesów. Prace nad nowymi produktami i usługami pozwalają odliczyć maksymalnie od 100% do 150% kosztów poniesionych na wydatki kwalifikowane
 • Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)
  za pomocą, których podatnicy mogą odkładać pieniądze na swoją przyszłość. Suma wpłat na IKZE za cały rok nie może przekroczyć 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego za 2020 rok. Wpłacone środki odlicza się od podstawy opodatkowania w wartości, która równa jest podstawie opodatkowania, jednak nie więcej niż 6 272,40 zł
 • Składki na ZUS
  odlicza się od dochodu, ale pod warunkiem, że nie są one kosztem uzyskania przychodu. Odliczenia dokonuje się w wysokości zapłaconych lub pobranych składek na ubezpieczenia społeczne w danym roku podatkowym
 • Strata podatkowa
  Podatnik, który poniesie stratę (koszt uzyskania przychodu w danym roku przewyższa przychód) ma prawo do jej odliczenia w ciągu kolejnych 5 lat podatkowych następujących po sobie. Stratę podatkową odlicza się do wysokości maksymalnie 50% dla strat z roku 2018 i wcześniejszych oraz 100% straty z 2019 roku jeżeli nie przekracza ona 5 000 000 zł, ale nie może to być więcej niż 50% tej kwoty w ciągu jednego roku podatkowego. Jest to prawo przysługujące nie tylko przedsiębiorcy, ale również osobie nieprowadzącej działalności gospodarczej. 
  Podatnik, który otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia oraz o dzieło i związanego z nią przeniesienia praw autorskich za stworzenie dzieła lub wartości intelektualnej może odliczyć koszty w wysokości 50% uzyskanych przychodów pomniejszonych o składki ubezpieczenia społecznego. W jednym roku podatkowym, kwota zmniejszająca przychody nie może przekroczyć 85 528 zł
 • Darowizny:
  • na cele edukacji zawodowej – maksymalnie do 6% dochodu podatnika jeżeli pieniądze zostaną przekazane na rzecz wybranych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w określonych zawodach
  • na cele walki z COVID 19 
  • za przekazanie laptopów i tabletów
   w przypadku kiedy maksymalne odliczenie stanowi do 100% dochodu podatnika bez żadnych ograniczeń.

Ulgi podatkowe jakie przysługują podatnikowi rozliczającemu się zgodnie ze skalą podatkową

Najbardziej popularną ulgą, którą podatnicy mogą odliczyć od podatku jest ulga prorodzinna (na dzieci). W jej przypadku brak jest limitów odnośnie ilości dzieci do 25 roku życia pod warunkiem, że dziecko kontynuuje naukę i nie uzyskuje dochodu, który podlega opodatkowaniu w kwocie przewyższającej 3 089 zł. Maksymalnie można odliczyć kwotę 1 112,04 zł rocznie za jedno dziecko zakładając, że roczny przychód po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekracza łącznie 112 000 zł oraz do 1 112,94 zł na drugie dziecko, do 2 000,04 zł na trzecie dziecko i do 2 700 zł na czwarte oraz kolejne dziecko. 

Podatnik od dochodu może odliczyć wymienione poniżej ulgi: 
 • Ulga na leki oraz sprzęt rehabilitacyjny
  Przeznaczona dla podatników z niepełnosprawnością lub podatników mających na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Z ulgi skorzystają podatnicy, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków oraz orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: lekkiego, umiarkowanego lub znacznego. 
  Podatnik, który chce skorzystać z ulgi na leki musi od miesięcznych kosztów za leki odjąć 100 zł i dopiero od tak otrzymanej kwoty dokonać odliczenia. Ulgę na sprzęt rehabilitacyjny odlicza się w wysokości poniesionych wydatków
 • Ulga na samochód
  Przewidziana dla podatników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub mających na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Maksymalnie można odliczyć kwotę do 2 280 zł
 • Darowizny na organizacje pożytku publicznego oraz na kult Kościołów
  nie mogą w roku podatkowym przekroczyć 6% dochodu. Darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze dla Kościołów są bez ograniczeń dochodowych
 • Ulga dla krwiodawców
  nie może w danym roku podatkowym przekroczyć 6% dochodu. Krwiodawca za oddany 1 litr krwi w 2020 roku może odliczyć 130 zł
 • Ulga za oddanie osocza na cele medyczne również na walkę z koronawirusem
  za 1 litr osocza pobranego od dawcy można odliczyć kwotę 350 zł. Maksymalnie w ciągu roku podatnik ma prawo do odliczenia 8 750 zł
 • Ulga na Internet 
  Podatnik w zeznaniu rocznym może skorzystać z odliczenia związanego z użytkowaniem sieci internetowej do kwoty 760 zł rocznie, ale tylko przez 2 bezpośrednio następujące po sobie lata podatkowe.
Podatnik rozliczający się za pomocą skali podatkowej ma prawo do rozliczenia rocznego wspólnie ze współmałżonkiem. 

Podsumowanie – skala podatkowa, czy podatek liniowy?

1. Skala podatkowa
 • wspólne rozliczenie z małżonkiem i ulga prorodzinna
 • możliwość skorzystania z wielu ulg podatkowych takich jak wyżej wymienione
 • kwota wolna od podatku.
2. Podatek liniowy
 • rezygnacja z wielu ulg podatkowych
 • jedna stała stawka podatku.


Data publikacji: 2021-03-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU