Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek rozliczania podatku dochodowego wg wybranej formy opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa). Co powinien zrobić podatnik jeżeli przez pomyłkę rozliczy podatek dochodowy na innych zasadach niż te, które podał we wniosku CEIDG-1? zla zaliczka na podatek dochodowy

Podatek dochodowy w formie zaliczki

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest na bieżąco regulować zobowiązania wobec urzędu skarbowego, głównie podatek dochodowy opłacany w okresach miesięcznych lub kwartalnych w formie zaliczki (skala podatkowa lub podatek liniowy). W trakcie roku podatkowego przedsiębiorca nie musi składać żadnych deklaracji. Wystarczy, że na  zakończenie roku sporządzi zeznanie roczne i rozliczy całość osiągniętych dochodów/przychodów w danym roku podatkowym.

Zaliczka na podatek dochodowy wyliczona wg skali podatkowej

Jeżeli przedsiębiorca w danym roku osiągnie dochód (przychód – koszty) niższy lub równy kwocie 85 528 zł, to zapłaci podatek w wysokości 17%. Przekroczenie tego progu skutkuje koniecznością zapłaty wyższego podatku 32% od nadwyżki. 
Przy wyliczaniu podatku dochodowego wg skali podatkowej należy pomniejszyć go o kwotę wolną od podatku. Poniżej ogólne zasady wyliczania zaliczki na podatek dochodowy. 

Podstawa obliczenia podatku Podatek
do ponad
85 528 zł   17% Minus kwota zmniejszająca podatek
  85 528 zł 14.539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł


Art. 27 ust. 1b ustawy o PIT

1. dla podatników o dochodach nie przekraczających kwoty I progu podatkowego (85 528 zł) – kwota zmniejszająca podatek, o której mówi ust. 1 wymienionej ustawy wynosi 525,12 zł rocznie
2. dla podatników o dochodach przekraczających kwotę z I progu podatkowego (ponad 85 528 zł) – zaliczka nie jest pomniejszana o kwotę zmniejszającą podatek. 

Zaliczkę na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych wg skali podatkowej w I progu podatkowym wylicza się następująco: 
 • przychód od początku roku – koszty od początku roku = dochód
 • dochód – możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych – suma zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne pod warunkiem, że nie zostały zaliczone do kosztów w KPiR = dochód do opodatkowania
 • dochód do opodatkowania zaokrągla się do pełnych złotych (podstawa do opodatkowania)
 • podstawa opodatkowania x 17% - kwota zmniejszająca podatek = podatek od początku roku
 • podatek – suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku
 • podatek liczony od początku roku – zapłacone zaliczki w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany okres (miesiąc/kwartał). 
Wyliczona zaliczka na podatek dochodowy jest zaokrąglana do pełnych złotych i podlega wpłacie do urzędu skarbowego. 

Zaliczka na podatek dochodowy wyliczana podatkiem liniowym

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy rozliczany liniowo należy wyliczyć w następujący sposób:
 • przychód od początku roku – koszty od początku roku = dochód
 • dochód – możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych – suma zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, pod warunkiem, że nie zostały zaliczone do kosztów w KPiR = dochód do opodatkowania
 • dochód do opodatkowania należy zaokrąglić do pełnych złotych (podstawa opodatkowania)
 • podstawa opodatkowania x 19% = podatek
 • podatek – suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku
 • podatek liczony od początku roku – zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany okres (miesiąc/kwartał)
 • zaliczkę za dany okres rozliczeniowy należy zaokrąglić do pełnych złotych. Taką kwotę należy wpłacić do urzędu skarbowego.

Nieprawidłowo wyliczona zaliczka na podatek dochodowy

Jeżeli przedsiębiorcy zdarzy się źle obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, to powinien jeszcze raz dokonać wyliczenia zgodnie z prawidłowym schematem wyliczeń. W przypadku opłacenia niższej zaliczki w porównaniu do prawidłowej kwoty, podatnik musi dokonać dopłaty. Do kwoty powinien doliczyć ewentualne odsetki jeżeli wystąpią.


Data publikacji: 2021-07-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU