Niektóre grupy przedsiębiorców, w tym programiści często mają problem z wyborem odpowiedniej formy opodatkowania. Czy dla programisty lepszy będzie podatek liniowy, czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? ryczalt czy podatek liniowy dla programisty 2024

Podatek liniowy

W tym przypadku za podstawę opodatkowania służy dochód (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów). Stawka podatku jest stała i została określona na 19%. Oznacza to, że niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu zawsze płaci się taki sam podatek. Podatku liniowego nie może zastosować przedsiębiorca świadczący usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w roku, w którym w takim samym zakresie wykonywał usługi na podstawie stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Ryczałt naliczany jest od uzyskanego przychodu, czyli podstawę opodatkowania stanowi przychód osiągnięty w prowadzonej działalności gospodarczej, którego nie pomniejsza się o koszty uzyskania. 

Osoby stosujące ryczałt mają prawo do dokonania odliczenia w szczególności:
 • zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz składkę zdrowotną płacone za siebie oraz za osoby z nimi współpracujące
 • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
 • ulgi rehabilitacyjnej
 • ulgi za Internet (nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 760 zł)
 • niektórych rodzajów darowizn (nie mogą przekroczyć wysokości kwoty stanowiącej 6% dochodu). 
Ryczałt jest formą opodatkowania, z której mogą skorzystać tylko niektóre osoby po spełnieniu określonych warunków. Mogą go wybrać przedsiębiorcy, których przychody z działalności gospodarczej nie przekraczają 2 000 000 euro (w 2024 roku – 9 218 200 zł) osiągający w całości lub w części przychody z tytułu:
 • prowadzenia aptek
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych
 • wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
Przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyska przychody z czynności wykonywanych na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które będą takie same jak czynności wykonywane w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonywane są w danym roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, to nie może zastosować ryczałtu.  

Stawki podatku obowiązujące programistę – podatek liniowy i ryczałt

W przypadku podatku liniowego obowiązuje jedna stała stawka w wysokości 19% niezależnie od osiągniętych dochodów. Obowiązuje wszystkich przedsiębiorców uprawnionych do jego stosowania, również programistów. 
Przy ryczałcie, stawki podatkowe są zróżnicowane. Ich wysokość zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Od 2022 roku stawka ryczałtu dla programistów wynosi 12%

Składka zdrowotna – podatek liniowy i ryczałt dla programisty

Od 2022 roku zmieniły się zasady naliczania składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek liniowy jako formę opodatkowania za podstawę wymiaru składki zdrowotnej przyjmują dochód osiągnięty w działalności gospodarczej. W tym przypadku wysokość składki wynosi 4,9% od uzyskanego dochodu, przy czym jej wysokość nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień 1 stycznia danego roku. 

Przy ryczałcie wysokość składki zdrowotnej wynosi 9%, ale podstawa jej wymiaru jest inna niż do tej pory i zależy od przychodu osiągniętego w całym roku. Jeżeli przychód roczny: 
 • nie przekracza 60 000 zł – podstawa wymiaru składki zdrowotnej wynosi 60% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, wysokość składki zdrowotnej – 419,46 zł
 • zawiera się w przedziale od 60 000 zł do 300 000 zł – podstawa wymiaru składki zdrowotnej wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, wysokość składki zdrowotnej – 699,11 zł
 • przekracza 300 000 zł – podstawa wymiaru składki zdrowotnej wynosi 180% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, wysokość składki zdrowotnej – 1 258,39 zł
Od 2022 roku nie ma już możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku i dlatego nie będzie już pomniejszała zobowiązania podatkowego przedsiębiorcy niezależnie od zastosowanej formy opodatkowania. Przedsiębiorca rozliczający się ryczałtem może natomiast pomniejszyć dochód o 50% zapłaconych składek zdrowotnych.

Najlepsza forma opodatkowania dla programisty: podatek liniowy lub ryczałt w 2024 roku – podsumowanie

Która forma opodatkowania, ryczałt, czy podatek liniowy będzie najbardziej korzystna dla programisty? Dla przedsiębiorców, którzy ponoszą małe koszty w prowadzonej działalności gospodarczej powinni raczej zdecydować się na ryczałt tym bardziej, że od 2022 roku stawka ryczałtu dla programistów została obniżona do 12% i jest niższa w porównaniu ze stawką podatku liniowego. Co prawda przy ryczałcie nie ma możliwości odliczenia poniesionych wydatków, ale przy niskich kosztach i tak jest to bardziej opłacalna forma dla programisty niż podatek liniowy. 

Innym kryterium, które warto wziąć pod uwagę jest rozliczenie składki zdrowotnej. W przypadku podatku liniowego składka zdrowotna naliczana jest w wysokości 4,9%, co oznacza, że im wyższy dochód, tym wyższa składka zdrowotna. Przy ryczałcie składka płacona jest ryczałtowo i zależy od wysokości osiąganych przychodów. Jej maksymalna wysokość wynosi 1 258,39 zł, a najniższa 419,46 zł. 

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, wydaje się, że wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przez programistę jest korzystniejszym rozwiązaniem przynoszącym znaczne oszczędności w podatku dochodowym, a także w zakresie składki zdrowotnej w porównaniu z podatkiem liniowym. Jednak do podjęcia ostatecznej decyzji warto dokonać głębszej, indywidualnej analizy w oparciu o wysokość uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów. W tym celu należy obliczyć wysokość podatku dochodowego i składki zdrowotnej na podstawie prognozowanych przychodów, a następnie porównać sumę podatku i składki i dopiero wtedy wybrać najbardziej opłacalną dla siebie formę opodatkowania.

Porównanie ryczałtu i podatku liniowego przy założeniu, że podatnik uzyskuje miesięczne przychody z działalności gospodarczej w wysokości 8 000 zł, a koszty wynoszą 1 000 zł przy opłacaniu jedynie składki zdrowotnej.

  Podatek liniowy Ryczałt
Podatek dochodowy 15 960 zł
19% x dochód, 19% x (96 000 zł – 12 000 zł)
10 513 zł
12% x przychód - 50% składka zdrowotna = 12% x 87 610,68 zł
Składka zdrowotna 4 116 zł
4,9% x dochód, 4,9% x (96 000 zł – 12 000 zł)
8 389,32 zł
12 x 699,11 zł
Suma obciążeń 20 076 zł 18 902,32 zł

Z powyższego wynika, że w tym przypadku korzystniejszą formą opodatkowania dla programisty (stawka 12%) jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ostatnia aktualizacja: 2024-02-13
Data publikacji: 2022-02-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU